Benoemingscommissies notariaat behandelen geen klachten meer over notariskantoren

De benoemingscommissies voor het notariaat gaan niet langer klachten over notariskantoren behandelen. Nieuw is ook dat er voortaan ook plaats is voor een erenotaris in de commissies. En hun hernieuwingsregeling wordt aangepast zodat beroepservaring beter aan boord blijft.

Erenotaris

In de Nederlandstalige en Franstalige benoemingscommissie voor het notariaat zitten er tot nu drie notarissen. Elk van een ander genootschap en één ervan mag nog geen vijf jaar benoemd zijn. Voortaan kan één van die drie notarissen een erenotaris zijn.

De erenotaris moet – net als de andere notarissen – wel voldoen aan de leeftijdsregels. Dat wil zeggen dat hij tijdens zijn mandaat de leeftijdsgrens voor het uitoefenen van het notarisambt niet mag overschrijden. De erenotaris wordt – zoals de andere notarissen trouwens – aangewezen door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen. Zijn taalrol wordt bepaald door de taal van zijn diploma van licentiaat in het notariaat.

De andere leden van de benoemingscommissies blijven dezelfde: een geassocieerd notaris die geen titularis is, een magistraat, een docent in de rechten en twee externe leden met relevante beroepservaring.

Als de erenotaris voorzitter of ondervoorzitter van de benoemingscommissie is, mag de andere geen notaris of geassocieerd notaris zijn.

Geen klachten meer

De benoemingscommissies gaan geen klachten meer behandelen van particulieren over notariskantoren. Sinds midden 2015 is er immers een ombudsdienst voor het notariaat waar men moet klachten terecht kan. Die ombudsdienst is opgericht door de Nationale Kamer van notarissen en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Hij bestaat uit een Nederlandstalige en een Franstalige ombudsman.

Secretariaat

De benoemingscommissies krijgen een beperkt secretariaat. De Kamer van volksvertegenwoordigers legt – op voorstel van de benoemingscommissies – zijn personeelsformatie vast.

Hernieuwing benoemingscommissies

De commissieleden worden benoemd voor een mandaat van vier jaar. Om de twee jaar worden de mandaten van de helft van de werkende en de helft van de plaatsvervangende leden vernieuwd.

Die nieuwe regeling garandeert dat de benoemingscommissies regelmatig worden hernieuwd. Maar ze zorgt er tegelijk voor dat de continuïteit van de opgebouwde know-how gewaarborgd is. ‘Oude’ leden kunnen hun beroepservaring doorgeven aan de nieuw verkozen leden.

De regel dat niemand gedurende meer dan twee termijnen deel mag uitmaken van de benoemingscommissie blijft behouden. Net als de regel dat een uittredend lid niet onmiddellijk herkiesbaar is.

Overgangsregeling

Voor de eerstvolgende vernieuwing van de benoemingscommissies zijn er enkele speciale regels. Zij moeten de continuïteit van de beroepskennis binnen de commissies waarborgen.

De mandaten van twee van de vier notarissen (notarissen en geassocieerde notaris die geen titularis is) die in de commissie zetelen op 21 mei 2016 worden voor twee jaar vernieuwd. Eenzelfde vernieuwing gebeurt voor een van de werkende leden die magistraat of docent is en voor één van de werkende externe leden met relevante beroepservaring. Hetzelfde gebeurt ook voor het mandaat van hun plaatsvervangers. In afwijking van de normale regels zijn die uittredende leden onmiddellijk herkiesbaar. Hun mandaat duurt twee jaar, de andere helft van de leden zal voor vier jaar verkozen worden.

De leden die blijven zitten mogen in totaal niet langer dan zes jaar zetelen. Wat betekent dat ze zich achteraf geen kandidaat meer kunnen stellen voor een nieuwe mandaat van vier jaar.

Inwerkingtreding

De wet van 27 april 2016 treedt in werking op 21 mei 2016.

Bron:Wet van 27 april 2016 tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat, BS 11 mei 2016

Ilse Vogelaere

Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat

Afkondigingsdatum : 27/04/2016
Publicatiedatum : 11/05/2016

Gepubliceerd op 17-05-2016

  138