Benelux merkenrecht wijzigt op 1 maart 2019

Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen)

Het Benelux-verdrag over de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) wordt aangepast aan de Europese merkenrichtlijn van 2015. Ons land heeft als laatste van de drie Benelux-landen ingestemd met het wijzigingsprotocol van 11 december 2017, zodat de wijzigingen van kracht kunnen worden op 1 maart 2019. We stippen enkele veranderingen aan het Benelux merkenrecht aan.

Een grafische weergave is niet langer nodig om een merk te kunnen deponeren. Merken kunnen voortaan ook anders dan grafisch worden weergegeven. Minder conventionele merktypen, zoals bijvoorbeeld klankmerken, worden hierdoor makkelijker mogelijk.

De merkhouder kan voortaan optreden tegen een gemachtigde of een vertegenwoordiger die het merk zonder zijn toestemming aanvraagt of gebruikt.

De specifieke uitsluitingsgronden voor vormmerken kunnen ook gelden voor andere kenmerken van de waren.

De weigeringsgronden voor een merkaanvraag verruimen. Hierdoor wordt de samenloop van merken met beschermde oorsprongsaanduidingen en geografische aanduidingen beter beschermd.

De rechten van de merkhouder versterken op verschillende punten. Hij kan optreden tegen het gebruik van het merk als handels- of bedrijfsnaam of een deel daarvan, tegen het gebruik van het merk in vergelijkende reclame, tegen namaakgoederen in transit en tegen voorbereidende handelingen bij een dreigende inbreuk. De merkhouder kan trouwens verhinderen dat zijn merk een soortnaam wordt door van uitgevers van woordenboeken te eisen dat die vermelden dat het om een ingeschreven merk gaat.

Tegenover die versterking van de rechten van de merkhouder staat de uitbreiding van de beperkingen en de verweermiddelen. De merkhouder kon tot nu niet optreden tegen gebruik van beschrijvende tekens, voortaan kan hij evenmin optreden tegen gebruik van niet-onderscheidende tekens. De voorwaarden voor refererend gebruik worden aangescherpt. En de verweerder kan van de eisende partij die zich op een ouder merk beroept voortaan eisen dat die het instandhoudend gebruik daarvaan aantoont in de periode voor de aanvraag van het jongere merk, en niet alleen – zoals nu het geval is – in de periode voor het instellen van de vordering.

Om de inschrijving van merken in de ganse Europese Unie te vereenvoudigen en gemakkelijker te beheren, worden enkele procedurele regels aangepast. Op die manier zijn ze gelijklopend met de regels voor andere merkensystemen in de EU.

Tot slot komt er ook een duidelijk onderscheid tussen certificeringsmerken en collectieve merken. En wordt duidelijk vastgelegd welk recht van toepassing is op merken en tekeningen of modellen als vermogensbestanddeel.

Bron: Wet van 16 december 2018 houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436, gedaan te Brussel op 11 december 2017, BS 14 januari 2019
Ilse Vogelaere
  443