Bemiddelingsprocedure voor terreurslachtoffers met klachten over terugbetaling medische zorgen of toekenning herstelpensioen

Koninklijk besluit houdende organisatie van een bemiddelingsprocedure in uitvoering van artikel 24 van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme

Terreurslachtoffers die klachten hebben over de afhandeling van hun dossier kunnen voortaan terecht bij een bemiddelingsorgaan. Dat orgaan is voorzien in de wet van 18 juli 2017 over het statuut van nationale solidariteit voor slachtoffers van terrorisme, maar werd door gebrek aan uitvoeringsbesluit nooit opgericht. Tot nu…

De federale regering concretiseert de samenstelling van het bemiddelingsorgaan en legt een aantal basisregels vast voor de bemiddelingsprocedure. Maar daarmee staat de procedure nog niet helemaal op punt. Het bemiddelingsorgaan moet alle details nog vastleggen in een huishoudelijk reglement.

Wat weten we nu al?

Het bemiddelingsorgaan
 • Is deel van de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en hun occasionele redders
 • Bestaat uit 6 leden. Met telkens 2 vertegenwoordigers vanuit de Cel Burgerslachtoffers van Oorlog en Terrorisme van de Federale Pensioendienst, de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst en de Commissie voor financiële hulp zelf
 • Is bevoegd om
  • klachten in verband met de toekenning van het statuut van nationale solidariteit en het herstelpensioen; de uitbetaling van het herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorgen te onderzoeken
  • te bemiddelen bij klachten
  • slachtoffers en hun rechthebbenden in te lichten over verdere stappen wanneer er geen oplossing volgt uit de bemiddelingsprocedure
  • aanbevelingen te formuleren om te vermijden dat tekortkomingen in de procedure opnieuw aanleiding zouden geven tot een klacht.

De procedure
 • Is volledig gratis voor het slachtoffer (of zijn rechthebbende)
 • Is bedoeld om snel tot een oplossing te komen. In principe worden alle klachten onderzocht, maar het bemiddelingsorgaan kan in bepaalde gevallen weigeren om het dossier te onderzoeken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de klacht betrekking heeft op feiten die zich meer dan een jaar voor het indienen van de klacht hebben voorgedaan of wanneer eerder iemand eerder al een gelijkaardige klacht heeft ingediend die werd afgewezen
 • Wordt opgeschort als er een beroepsprocedure is opgestart voor dezelfde (bij een rechtbank, een administratief beroep of bij de medische kamers van beroep).

In werking: 17 mei 2019

Bron: Koninklijk besluit van 22 april 2019 houdende organisatie van een bemiddelingsprocedure in uitvoering van artikel 24 van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme, BS 7 mei 2019.
Zie ook
Wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme, BS 4 augustus 2017.
Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  88