Belgisch Consulair Wetboek van kracht vanaf 15 juni 2014

België heeft in 2014 de laatste hand gelegd aan een Consulair Wetboek dat de bestaande wetgeving in dat domein actualiseert en moderniseert. De datum waarop dit nieuwe Wetboek in werking treedt is intussen gekend: 15 juni 2014.

De wet van 21 december 2013 heeft een Belgisch Consulair Wetboek ingevoerd dat drie grote doelstellingen nastreeft: de materie vernieuwen, vereenvoudigen en moderniseren. De Belgische consulaire wetgeving was immers vooral gebaseerd op onaangepaste, soms stokoude akten (de oudste gecodificeerde wet dateert van 1851) die achterliepen op de evoluties die zich op het internationale vlak voorgedaan hebben.

Het nieuwe Consulair Wetboek heeft die wetgeving dus van onder het stof gehaald, maar kon pas in werking treden nadat de Koning een datum vastgelegd had. Intussen is dat gebeurd: het Wetboek zal vanaf 15 juni 2014 van toepassing zijn.

We geven u een beknopt overzicht van de materies die in dat Wetboek aan bod komen:

  • consulaire bevoegdheid (verdwijning van de delegaties, de consulaire medewerker is rechtstreeks bevoegd);
  • burgerlijke stand (huwelijken in de ambassades, erkenningen van kinderen, enz.);
  • notariaat (meer bepaald op het vlak van de taal van de notariële akten);
  • registers (meer bepaald het register met de akten van de burgerlijke stand opgemaakt door het consulaat);
  • nationaliteit (exclusieve bevoegdheid van de beroepsconsuls);
  • buitenlandse documenten;
  • consulaire bevolkingsregisters (meer bepaald elektronisch bijgehouden);
  • consulaire rechten (vergoedingen);
  • paspoorten;
  • en consulaire attesten (algemene of individuele).

Bron:Koninklijk besluit van 19 april 2014 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair wetboek, BS 30 april 2014.
Zie ook Wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek, BS 21 januari 2014.

Benoît Lysy

Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair wetboek

Afkondigingsdatum : 19/04/2014
Publicatiedatum : 30/04/2014

Gepubliceerd op 13-05-2014

  175