België stemt in met facultatief protocol bij kinderrechtenverdrag

De federale overheid stemt in met het ‘Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind betreffende een mededelingsprocedure’. Dat protocol werd aangenomen in New York op 19 december 2011.

Het basisverdrag van 20 november 1989 verschaft kinderen burgerlijke, politieke, economische, sociale en culturele rechten. België heeft die tekst op 16 december 1991 bekrachtigd, en later ook de twee aanvullende protocollen. Het eerste gaat over de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten en het tweede over de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie.

Het facultatief protocol over de mededelingsprocedure moet het controlesysteem van de rapportage vervolledigen, naar het voorbeeld van de bestaande mededelingsprocedures voor de andere verdragen inzake de rechten van de mens. Bedoeling is om de nationale en regionale mechanismen te versterken die kinderen (en volwassenen die in hun naam optreden) de kans geven om schendingen van hun rechten aan te klagen.

Daarnaast voorziet het protocol ook in een onderzoeksprocedure bij ernstige of systematische schendingen van de rechten van het kind door een staat (opt-out-systeem), en in een interstatelijke mededelingsprocedure (opt-in-syteem). Ons land aanvaardt beide procedures.

Het opt-in-aspect vereist een bevoegdheidsbepaling die het Comité inzake de rechten van het kind uitdrukkelijk de bevoegdheid toekent om interstatelijke mededelingen te onderzoeken. Het comité kan namelijk klachten ontvangen en onderzoeken waarin een staat die partij is, stelt dat een andere staat die partij is zijn verplichtingen niet nakomt. De erkenning van die bevoegdheid is uitdrukkelijk opgenomen in de instemmingswet.

België kan dus een interstatelijke klacht indienen en zo’n klacht kan ook tegen België worden ingediend. Maar in de praktijk zijn dat soort klachten erg zeldzaam omwille van hun politieke en diplomatieke aard. De al aangenomen instemmingsdecreten van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest, en de instemmingsordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevatten een gelijkaardige bepaling.

Bij de instemmingswet zit een lijst van gebonden staten. Daaruit blijkt dat de datum van interne inwerkingtreding voor ons land 30 augustus 2014 is.

Bron:Wet van 21 februari 2014 houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind betreffende een mededelingsprocedure, aangenomen te New York op 19 december 2011, BS 20 augustus 2014

Steven Bellemans

Afkondigingsdatum : 19/12/2011
Publicatiedatum : 01/01/0001

Gepubliceerd op 04-09-2014

  222