België stemt in met akkoord over oprichting ‘Centrum voor politie- en douanesamenwerking’ in Luxemburg

Binnenkort zal in Luxemburg het ‘Gemeenschappelijk Centrum voor politie- en douanesamenwerking (CPDS) in de gemeenschappelijke grensstreek’ worden opgestart. Een samenwerkingsplatform tussen België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg om de coördinatie van de politie- en douaneopdrachten te versterken en de uitwisseling van informatie te vergemakkelijken. Bedoeling is om de veiligheid in de grensgebieden te verbeteren. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de strijd tegen de grenscriminaliteit. Via een wet van 26 februari 2014 stemt België formeel in met het Akkoord van 24 oktober 2008 over de oprichting van het centrum.

Ook Duitsland en Luxemburg stemden al in met de tekst. Alleen de instemming van Frankrijk laat op zich wachten. Het akkoord is daardoor nog niet in werking getreden. Dat kan pas ‘op de eerste dag van de tweede maand’ die volgt op de kennisgeving van Frankrijk.

Actieterrein en deelnemende diensten

Het actieterrein van het centrum omvat

  • voor België: de gerechtelijke arrondissementen Dinant, Aarlen, Neufchâteau, Marche en Eupen;
  • voor Duitsland:
    • in Rheinland-Pfalz: de districten van de politiepresidiums van Rheinpfalz, Westpfalz en Trier;
    • in Saarland: het volledige grondgebied;
  • voor Frankrijk: de grensdepartementen Moselle, Meurthe-et-Moselle, Ardennes en Meuse;
  • voor het Groothertogdom Luxemburg: het volledige grondgebied.

Voor België zullen zowel de federale politie als de lokale politie als de Administratie der Douane en Accijnzen deelnemen aan het centrum. Voor Duitsland zijn dit de politiediensten van de deelstaten Rijnland-Palts en Saarland, de federale politie, de Douaneadministratie en indien nodig het Bundeskriminalamt. Voor Frankrijk gaat het om de nationale politie, de nationale gendarmerie en de administratie van douane en indirecte rechten, voor Luxemburg tot slot de politie van het Groothertogdom en de Douaneadministratie.

Belangrijk hierbij is dat de ambtenaren die in het centrum werken, handelen als personeelslid van de overheid die hen heeft gedetacheerd en volgens de voorschriften van deze zendoverheid. Bovendien mogen de ambtenaren niet zelfstandig operationele interventies uitoefenen.

Samenwerking, coördinatie en informatie

Het centrum zal voornamelijk een ondersteunende rol krijgen. Zowel bij de voorbereiding en coördinatie van specifieke interventiemaatregelen waarbij deelname van politieambtenaren van de andere buurlanden nodig is als bij de uitwisseling van informatie en de samenwerking tussen de verschillende douaneadministraties en politiediensten. De ambtenaren van de diensten die in het centrum vertegenwoordigd zijn zullen daarvoor de nodige informatie verzamelen en analyseren. Het centrum draagt ook bij in de voorbereiding van en de bijstand bij de overname van onrechtmatig verblijvende buitenlanders.

Protocol vereist

Binnen het centrum wordt ‘een bestand van persoonsgegevens’ ontwikkeld. Het akkoord bepaalt hoe die gegevens moeten worden verzameld, gebruikt en bewaard. België, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg zullen nog een protocol afsluiten waarin onder meer de naam van het bestand, de aard van de opgeslagen persoonsgegevens, de toegang, enz. wordt geconcretiseerd.

Coördinator aanwijzen

Elk land moet ook een coördinator aanwijzen die de verschillende diensten in het centrum vertegenwoordigt. De coördinator is verantwoordelijk voor de werking van de diensten die hij vertegenwoordigt en neemt, samen met de andere coördinatoren, de beslissingen die noodzakelijk zijn voor de organisatie en het dagelijks beheer van het centrum.

Inwerkingtreding instemmingswet

De Belgische instemmingswet van 26 februari 2014 treedt in werking op 24 juli 2014, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 26 februari 2014 houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, betreffende de inwerkingstelling en de exploitatie van een gemeenschappelijk centrum voor politie- en douanesamenwerking in de gemeenschappelijke grensstreek, gedaan te Luxemburg op 24 oktober 2008, BS 14 juli 2014.
Zie ook Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de regering van het Koninkrijk België, de regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de regering van de Franse Republiek en de regering van het Groothertogdom Luxemburg, betreffende de inwerkingstelling en de exploitatie van een gemeenschappelijk centrum voor politie- en douanesamenwerking in de gemeenschappelijke grensstreek, gedaan te Luxemburg op 24 oktober 2008, Parl. St. Senaat 2013, nr. nr. 5-2250/1.

Laure Lemmens

Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, betreffende de inwerkingstelling en de exploitatie van een gemeenschappelijk centrum voor politie- en douanesamenwerking in de gemeenschappelijke grensstreek, gedaan te Luxemburg op 24 oktober 2008

Afkondigingsdatum : 26/02/2014
Publicatiedatum : 14/07/2014

Gepubliceerd op 16-07-2014

  120