België richt stuurgroep op voor intelligente vervoerssystemen

In 2014 sloten de federale overheid en de gewesten een samenwerkingsovereenkomst over de oprichting en werking van een stuurgroep voor intelligente vervoerssystemen: de ITS-stuurgroep. ITS staat voor ‘Intelligent Transport Systems’. De tekst van het samenwerkingsakkoord is pas op 12 augustus 2016 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Sturen

Over de eigenlijke samenstelling van de ITS-stuurgroep zegt het akkoord alleen dat alle contracterende partijen in de stuurgroep vertegenwoordigd moeten zijn. Dus: de federale staat en de 3 gewesten.

De stuurgroep zal de technische en juridische aspecten van ITS opvolgen, daarover informatie uitwisselen en verslag uitbrengen aan de ministers. Ze moet ook zorgen voor coördinatie op wetgevend vlak en voor een correcte rapportering op alle beleidsniveaus. De leden van de ITS-stuurgroep kunnen België vertegenwoordigen op internationale bijeenkomsten en bij de Europese Commissie. De partners bij het akkoord voorzien nu al dat de opdrachten van de ITS-stuurgroep nog uitgebreid zullen worden, onder meer op aangeven van de Europese Commissie.

De ITS-stuurgroep moet een huishoudelijk reglement opstellen en haar secretariaat wordt ondergebracht bij de FOD Mobiliteit. Iedere partij draagt haar eigen kosten.

ITS

Intelligente vervoerssystemen combineren telecommunicatie-, elektronica- en informaticatechnologie om de veiligheid, de mobiliteit, de milieuprestaties en het energieverbruik van het wegvervoer en zijn infrastructuur te verbeteren.

Binnen de Europese Unie is al heel wat software operationeel, zoals reisinformatie gebaseerd op realtime-weggegevens, eCall-systemen bij verkeersongevallen, reserveringssystemen voor beveiligde vrachtwagenparkings, enz. Maar die systemen zijn niet altijd op elkaar afgestemd.

In 2010 kondigde de Europese Unie de ITS-richtlijn af, die voor meer coördinatie moest zorgen. De richtlijn werd in 2013 omgezet in nationaal recht. Toen werd ook besloten om een gezamenlijke ITS-stuurgroep op te richten, wat in 2014 uitmondde in het samenwerkingsakkoord, dat nu pas wordt gepubliceerd.

16 juli 2014?

Het samenwerkingsakkoord ‘treedt in werking op de eerste dag die volgt op de ondertekening door de contracterende partijen’, maar moet nog bekrachtigd worden door de 4 betrokken overheden. Aangezien het akkoord dateert van 15 juli 2014, is het in werking getreden op 16 juli 2014, op voorwaarde dat alle parlementen er nog officieel mee instemmen.

Volgens het akkoord zelf bestaat de ITS-stuurgroep dus sinds 16 juli 2014. Maar in de praktijk loopt het niet zo’n vaart, aangezien de federale ministers ‘die deel zúllen uitmaken’ van de ITS-stuurgroep pas op 20 juli 2016 werden aangewezen door de Federale Ministerraad en dat was meteen ook de laatste ministerraad voor de zomervakantie…

In werking:

  • 16 juli 2014 (nog geen instemmingsakten).

Bron:Samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 betreffende de Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interface met andere vervoerswijzen, BS 12 augustus 2016.
Zie ook:

Carine Govaert

Samenwerkingsakkoord betreffende de Richtlijn 2010/40/EU van het Europees Parlement en de Raad van 7 juli 2010 betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen

Afkondigingsdatum : 15/07/2014
Publicatiedatum : 12/08/2016

Gepubliceerd op 16-08-2016

  133