België regelt laatste formaliteiten vóór invoering kilometerheffing

Op 1 april 2016 vervangt België het eurovignet definitief door de kilometerheffing. Zware vrachtwagens (zowel binnenlandse als buitenlandse) zullen vanaf dan op de belangrijkste Vlaamse wegen een kilometerheffing moeten betalen. Net zoals op de belangrijkste Brusselse en Waalse wegen.

In het Belgisch Staatsblad van 2 februari 2016 verscheen een bericht waarin staat dat ons land:

  • de heffing van het gemeenschappelijk gebruiksrecht ‘eurovignet’ op zijn grondgebied beëindigt, en
  • de beëindiging van deze heffing en de invoering van de kilometerheffing op het Belgisch grondgebied in werking treden op 1 april 2016.
Het gaat hier om een louter administratieve formaliteit die Europa oplegt.

De eurovignetrichtlijn verbiedt de lidstaten immers om tol- en gebruiksrechten cumulatief te belasten, en dat is precies wat er gebeurt als de gewesten een kilometerheffing opleggen zonder het eurovignet af te schaffen.

De procedure om af te zien van de heffing van het gemeenschappelijk gebruiksrecht ‘eurovignet’, wordt geregeld in het eurovignetverdrag dat België, Denemarken, Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en Nederland in 1994 afsloten. In dat verdrag staat dat “iedere verdragsluitende partij kan afzien van de heffing van het gemeenschappelijk gebruiksrecht of besluiten de heffing van het gemeenschappelijk gebruiksrecht binnen haar grondgebied te verbieden… Van beëindiging van heffing van het gebruiksrecht dient 9 maanden van tevoren schriftelijk kennisgeving te worden gedaan aan de depositaris…” (art. 17, 1° en 2°, eurovignetverdrag).

Bovendien bepaalt de bijzondere wet van 26 december 2013 dat, als de 3 gewestregeringen hem daarom gezamenlijk verzoeken, de Koning een schriftelijke kennisgeving aan de depositaris van het eurovignetverdrag zal verstrekken om voor België af te zien van de inning van het gemeenschappelijk gebruiksrecht ‘eurovignet’ (art. 7, bijzondere wet van 26 december 2013).

Op 25 juni 2015 heeft België de kennisgeving om op haar grondgebied af te zien van de heffing van het gebruiksrecht ‘eurovignet’, bij de depositaris van het eurovignetverdrag neergelegd.

De beëindiging van de heffing van het gemeenschappelijk gebruiksrecht ‘eurovignet’ en de invoering van de kilometerheffing zullen op het Belgisch grondgebied in werking treden op 1 april 2016.

Bron:Kennisgeving. Wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, BS 2 februari 2016.
Zie ook:– Bijzondere wet van 26 december 2013 houdende wijziging van de bijzondere wetten van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten en opheffing van de wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, ingevolge de invoering van de kilometerheffing, BS 31 december 2013; err. BS 24 maart 2014 (art. 7).– Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen, Pb.L. 20 juli 1999, afl. 187 (eurovignetrichtlijn) – Wet van 27 december 1994 tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993, BS 31 december 1994 (eurovignetwet). – Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, BS 31 december 1994; err. BS 1 februari 1995 (eurovignetverdrag) (art. 17, 1° en 2°)

Christine Van Geel

Kennisgeving Wet tot goedkeuring van het Verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, ondertekend te Brussel op 9 februari 1994 door de regeringen van het Koninkrijk België, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden, en tot invoering van een Eurovignet overeenkomstig Richtlijn 93/89/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 25 oktober 1993

Afkondigingsdatum : 25/06/2015
Publicatiedatum : 02/02/2016

Gepubliceerd op 03-02-2016

  84