België meldt internationale bescherming op EG-verblijfsvergunning langdurig ingezetene

Wanneer ons land de status van langdurig ingezetene verleent aan een vreemdeling die hier internationale bescherming geniet, moet die beschermingsachtergrond duidelijk op de EG-verblijfsvergunning staan. Daarom moet in de rubriek opmerkingen voortaan ‘Internationale bescherming verleend op (datum) door België’ worden toegevoegd. Bedoeling is andere lidstaten te informeren zodat zij hun verplichtingen in verband met het beginsel van non-refoulement kunnen naleven.

Duidelijk weten wie verantwoordelijk is voor de internationale bescherming is ook van belang ingeval de langdurig ingezetene gebruik maakt van zijn recht op verblijf in andere lidstaten dan de lidstaat die de status van langdurig ingezetene heeft toegekend.

Dezelfde procedure geldt daarom ook wanneer België de status van langdurig ingezetene verleent aan een vreemdeling die reeds een EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene kreeg van een andere EU-lidstaat en die andere lidstaat de beschermingsachtergrond via een opmerking op de vergunning heeft gemeld. Ons land treedt hier op als ‘tweede lidstaat’ en is verplicht om ook op de Belgische EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene de opmerking te melden. Ze dienst wel eerst contact op te nemen met de lidstaat die vermeldt staat. Indien de internationale bescherming door die lidstaat via een definitieve beslissing werd ingetrokken, moet België immers geen bijzondere vermelding aanbrengen.

In bepaalde gevallen is ons land verplicht om de opmerking op de Belgische EG-verblijfsvergunning te wijzigen. Bijvoorbeeld bij overname van de verantwoordelijkheid van de internationale bescherming door een tweede lidstaat.

Het zijn enkele bepalingen uit Richtlijn 2011/51/EU die ons land nog niet had omgezet via de wet van 19 maart 2014. Die stelt onder meer de status van langdurig ingezeten derdelander open voor vluchtelingen en subsidiair beschermden en wijzigt de toekenningsvoorwaarden van het statuut.

Het KB van 13 februari 2015 treedt in werking op 8 maart 2015, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 13 februari 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 26 februari 2015.
Zie ook Wet van 19 maart 2014 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, BS 5 mei 2014. Richtlijn 2011/51/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2011 tot wijziging van Richtlijn 2003/109/EG van de Raad teneinde haar werkingssfeer uit te breiden tot personen die internationale bescherming genieten, Pb.L. 19 mei 2011, afl. L132/1.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Afkondigingsdatum : 13/02/2015
Publicatiedatum : 26/02/2015

Gepubliceerd op 02-03-2015

  162