België mag ook DNA-profiel van veroordeelden naar buitenland sturen

België mag voortaan àlle DNA-profielen uit de nationale DNA-databanken uitwisselen met anderen landen om daders van strafbare feiten op te sporen. Dus ook de geïdentificeerde profielen. Dat zijn de profielen van personen van wie de identiteit bekend is; in casu omdat ze rechtstreeks werden afgenomen van veroordeelden tot een gevangenisstraf.

Nu mogen alleen niet-geïdentificeerde DNA-profielen (profielen van personen van wie de identiteit niet bekend is en waarvan sporen werden gevonden op een plaats delict) naar het buitenland worden gestuurd wat voor heel wat praktische problemen zorgt. De meeste andere landen wisselen immers al langer al hun DNA-stalen uit met hun partnerlanden om daders op te sporen. En dat op basis van het Verdrag van Prüm van 27 mei 2005.

Ons land wil die situatie nu rechttrekken en het DNA-onderzoek in strafzaak optimaliseren. Vandaar dat de wetgever het adjectief ‘niet-geïdentificeerde’ schrapt uit de Wet DNA-onderzoek in strafzaken van 22 maart 1999.

De wet van 10 april 2014 treedt in werking op 10 mei 2014, 10 dagen na publicatie in het Staatsblad. Let wel, het gaat hier om een aanpassing van artikel 8 van de DNA-wet, zoals gewijzigd door de wet van 7 november 2011. ln130444 Die wet is grotendeels op 1 januari 2014 in werking getreden, behalve het gewijzigde artikel 8. Daarvoor is nog een Koninklijk Besluit nodig.

Bij het destijds ingediende wetsvoorstel werd nog toegelicht dat de uitwisseling van DNA-profielen tussen België en andere landen in principe in 2 fasen moet verlopen:

  • de massale uitwisseling van oude profielen (die eenmalig zou moeten plaatsvinden); en
  • de uitwisseling van nieuwe profielen (die op geregelde tijdstippen zou moeten plaatsvinden).

Bron:Wet van 10 april 2014 tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken, BS 30 april 2014.
Zie ook Koninklijk besluit van 17 juli 2013 tot uitvoering van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 7 november 2011 houdende wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, BS 12 augustus 2013.

Laure Lemmens

Wet tot wijziging van artikel 8 van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-analyse, teneinde de internationale uitwisseling van DNA-gegevens te vergemakkelijken

Afkondigingsdatum : 10/04/2014
Publicatiedatum : 30/04/2014

Gepubliceerd op 07-05-2014

  163