België krijgt Task Force for International Criminal Justice

Ons land richt een Belgian Task Force for International Criminal Justice op. Deze contactgroep is een platform voor coördinatie, overleg en uitwisseling van informatie. De nieuwe taskforce neemt de taken van de ‘Belgian Task Force for the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals over, maar heeft ook andere opdrachten.

Van BTF ICC-ICT naar BTF ICG

België heeft een ‘Belgian Task Force for the International Criminal Court and the International Criminal Tribunals’, kortweg BTF ICC-ICT. Die taskforce is het platform voor contact en uitwisseling van informatie voor de behandeling van dossiers door internationale straftribunalen. Haar bestaan is echter niet normatief georganiseerd. Iets wat haar doeltreffendheid niet ten goede komt. Daarom is nu beslist om een nieuwe taskforce op te richten, de Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ). Met meteen ook duidelijk regels over haar organisatie, bevoegdheden en werking. Zij neemt de taken van de BTF ICC-ICT over, maar heeft ook andere opdrachten.

Samenstelling

De BTF ICG is een omvangrijke contactgroep met vertegenwoordigers uit verschillende overheidsdiensten en uit de politionele en justitiële wereld.

Het diensthoofd van de dienst Internationaal Humanitair Recht van de FOD Justitie is voorzitter van de taskforce. Hij is meteen ook de federale coördinator van de samenwerking met de internationale straftribunalen.

Verder telt de taskforce ook telkens één vertegenwoordiger van volgende diensten en instellingen:

 • de Directie Coördinatie en Juridische Zaken van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister;
 • de dienst Internationaal Humanitair Recht van de FOD Justitie;
 • het DG Justitiehuizen;
 • de Veiligheid van de Staat;
 • het Technisch en Administratief Secretariaat bij de minister van Justitie;
 • de volgende directies-generaal van de FOD Buitenlandse Zaken: Juridische Zaken, Consulaire Zaken en Bilaterale Zaken;
 • de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Internationale Instellingen in Den Haag;
 • de Algemene directie Juridische Steun en Bemiddeling van het ministerie van Defensie;
 • de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid;
 • het Coördinatieorgaan voor dreigingsanalyse;
 • de Internationale Cel van de FOD Binnenlandse Zaken;
 • de Algemene Directie Crisiscentrum van de FOD Binnenlandse Zaken;
 • de Dienst Vreemdelingenzaken;
 • het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen;
 • de groep "Humanitair Recht" van de federale gerechtelijke politie;
 • de Getuigenbeschermingsdienst van de federale politie;
 • de federale politie (verantwoordelijk voor de internationale signaleringen);
 • de luchtvaartpolitie;
 • de Algemene administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën;
 • het College van procureurs-generaal; en
 • het federaal parket.

De aanwijzende autoriteiten kiezen vertegenwoordigers die over een veiligheidsmachtiging kunnen beschikken. Een dergelijke machting kan immers nodig zijn bij de behandeling van geclassificeerde dossiers.

Plenaire vergaderingen

De BTF ICJ onderzoekt transversale vragen over het internationaal strafrecht en over de samenwerking met de internationale straftribunalen. Het gaat hier dus niet om specifieke verzoeken om rechtshulp of om de uitvoering daarvan.

Ze doet dat in plenaire vergadering, minstens één keer per kwadrimester.

Specifieke dossiers

Wanneer de Belgian Task Force zich buigt over de coördinatie van de uitvoering van specifieke dossiers, doet ze dat niet met de ganse groep samen. Wel in beperkte kring.

Specifieke dossiers zijn bijvoorbeeld:

 • de aan België gerichte verzoeken om rechtshulp of samenwerking van de internationale straftribunalen of de verzoeken die van België uitgaan;
 • de interstatelijke rechtshulp bij misdaadbestrijding;
 • de verzoeken over de toepassing van internationale onschendbaarheid met een gerechtelijke weerslag in ons land.

Vergaderingen over dergelijke dossiers worden enkel belegd indien de omstandigheden dat vereisen.

Daarnaast zijn er ook een aantal dossiers waarover verplicht moet vergaderd worden. Het gaat in eerste instantie om alle dossiers die gaan over de uitvoering van bilaterale overeenkomsten met een internationaal strafgerecht over

 • de bescherming van getuigen;
 • het luchtvervoer van gedetineerden;
 • de tenuitvoerlegging van straffen; en
 • de voorlopige invrijheidstelling.

En als de gerechtelijke autoriteiten dat vragen, moet de BTF ICJ ook vergaderen over de voorbereiding en het houden van processen over ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht.

Aan de vergaderingen over de specifieke dossiers nemen enkele de vertegenwoordigers deel die wegens hun bevoegdheden betrokken zijn bij het dossier.

Geclassificeerde dossiers

Binnen de BTF ICJ houdt een specifiek groep zich bezig met geclassificeerde dossiers. Het gaat om de Belgian Task Force ICJ- Restricted, kortweg BTF-R.

De BTF-R onderzoekt onder meer volgende onderwerpen:

 • verzoeken om samenwerking inzake geclassificeerde informatie;
 • dossiers over de bescherming van bedreigde getuigen op vraag van de internationale strafgerechten;
 • mogelijke en spontane overzending aan internationale straftribunalen van oorpronkelijk krachtens het Belgisch recht geclassificeerde informatie en documenten;
 • elke transversale vraag over de hierboven opgesomde punten.

In die taskforce zitten de leden van de BTF ICJ die de passende veiligheidsmachtiging hebben voor het geclassificeerde dossier. Als de aangewezen vertegenwoordiger of zijn plaatsvervanger die machtiging niet heeft, moet zijn autoriteit hem vervangen door iemand die de machtiging wel heeft.

Wegens het gevoelig karakter van de behandelde dossiers nemen enkel de vertegenwoordigers van de autoriteiten van wie de aanwezigheid onontbeerlijk is voor het beheer van de geclassificeerde dossiers aan de vergadering deel.

Beslissingen

Alle beslissingen van de BTF ICJ en de BTF-R worden bij consensus genomen. En altijd met naleving van de internationale verplichtingen van België en van de toepasselijke wetgeving.

Respect voor gerechtelijke autoriteiten

De BTF respecteert de bevoegdheden van de gerechtelijke autoriteiten. Het coördinatieplatform kan niet tornen aan de bevoegdheden van de justitieminister, de procureurs-generaal en de federale procureur. De BTF blijft ook weg van de bevoegdheden van de centrale autoriteit die instaat voor de samenwerking tussen België en het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen, met name de dienst internationaal humanitair recht van de FOD Justitie.

Inwerkingtreding

Het KB van 23 augustus 2014 treedt in werking op 15 september 2014.

Bron:Koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende organisatie van de « Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ) », BS 5 september 2014

Ilse Vogelaere

Koninklijk besluit houdende organisatie van de “Belgian Task Force for International Criminal Justice (BTF ICJ)”

Afkondigingsdatum : 23/08/2014
Publicatiedatum : 05/09/2014

Gepubliceerd op 11-09-2014

  116