België implementeert Europese rijbewijsregels voor apneupatiënten

Sinds 31 december 2015 gelden in heel Europa dezelfde regels voor de afgifte aan rijbewijzen aan apneupatiënten. Basisprincipe daarbij is dat wie lijdt aan een matig of ernstig obstructief slaapapneusyndroom, maar zijn aandoening onder controle heeft én een passende behandeling volgt, een rijbewijs mag krijgen. België heeft de bepalingen van Richtlijn 2014/85 nu ook omgezet in nationale regelgeving.

Beperkte impact in ons land

De wijzigingen aan het RijbewijsKB van 23 maart 1998 treden in werking op 20 augustus 2016, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Al zijn de aanpassingen die ons land doorvoert aan de nationale regels eerder beperkt. België heeft immers al lang een duidelijke regelgeving voor apneupatiënten. De bepalingen ervan liggen bovendien grotendeels in lijn met de nieuwe Europese vereisten. In de praktijk zal er dus weinig veranderen.

Werkwijze

Concreet is volgende werkwijze van toepassing: mensen met een matig of ernstig slaapapneusyndroom (dat zijn 15 tot 29 apneuperioden per uur in de categorie ‘matig’ en 30 apneus of hypoapneus per uur of meer bij een ernstige aandoening) zijn in principe niet rijgeschikt., ongeacht het type voertuig waarmee ze willen rijden. Maar wanneer ze een ‘succesvolle medische behandeling’ volgen kunnen ze wel rijgeschikt worden verklaard. Zij het ten vroegste een maand na opstart van de behandeling. De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt maximaal 2 jaar. Is de kandidaat, na deze periode, nog steeds vrij van stoornissen, dan kan hij of zij een onbeperkte rijgeschiktheidsverklaring krijgen. In dat geval zijn adequate medische opvolging en therapietrouw wel vereist.

Uniformiteit voor meer verkeersveiligheid

Dat Europa uniforme regels heeft ingevoerd voor mensen met matig of ernstig slaapapneu betekent een grote sprong voorwaarts voor de verkeersveiligheid in de Unie. Tot eind vorig jaar hanteerden de lidstaten immers elk hun eigen regels en controlesysteem wat voor grote onduidelijkheid zorgde. Terwijl slaapapneu één van de grootste risicofactoren voor ongevallen blijft. Met Richtlijn 2014/85 werd voorgoed komaf gemaakt met die versnippering.

20 augustus 2016

Het KB van 21 juli 2016 bevat geen specifieke datum van inwerkingtreding. De bepalingen worden dus volgens de algemene regel van kracht 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Dat is 20 augustus 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot omzetting van richtlijn 2014/85/EU van de Commissie van 1 juli 2014 tot wijziging van richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs, BS 10 augustus 2016.
Zie ook Richtlijn 2014/85/EU van de Commissie van 1 juli 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs, Pb. L. 2 juli 2014, afl. L194/10.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot omzetting van richtlijn 2014/85/EU van de Commissie van 1 juli 2014 tot wijziging van richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs

Afkondigingsdatum : 21/07/2016
Publicatiedatum : 10/08/2016

Gepubliceerd op 16-08-2016

  164