België anticipeert op Benchmark-verordening (art. 68 DB Financieel)

België wordt de lidstaat van herkomst van een ‘cruciale benchmark’ voor interbancaire rentevoeten (Euribor). Daarom heeft de wetgever de Koning gemachtigd om alle nuttige maatregelen te nemen om de Benchmark-verordening uit te voeren. De bevoegdheid vervalt op 31 december 2016.

Europese verordening

De Europese verordening over indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten is op dit moment nog niet definitief. Maar uit de toelichting bij de financiële verzamelwet van 18 december 2015 blijkt dat het van essentieel belang is dat de Belgische wetgeving tijdig kan worden aangepast en aangevuld ‘om te verzekeren dat deze verordening of elke andere Europese wetgevende tekst over dezelfde onderwerpen effectief in de Belgische rechtsorde zal worden toegepast’.

Concreet: er wordt een nieuwe bepaling ingevoegd in de wet op het toezicht in de financiële sector.

Die stelt dat de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) instaat voor de taken die aan een bevoegde autoriteit van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) zouden worden toevertrouwd door de ‘Europese benchmarkwetgeving’. Dat is ‘elke Europese wetgeving die een reglementering invoert voor de indices die als benchmarks worden gebruikt voor financiële instrumenten en financiële overeenkomsten’.

De FSMA ziet toe op de naleving van die Europese wetgeving en op de naleving van de op basis of in uitvoering van die wetgeving genomen bepalingen.

Alle nuttige maatregelen

Daarnaast kan een KB alle nuttige maatregelen omschrijven om deze wetgeving, naar gelang het geval, ten uitvoer te leggen of om te zetten en om meer algemeen te garanderen dat zij effectief wordt toegepast. Op die manier kan België – op advies van de FSMA - de verplichtingen nakomen die voortvloeien uit de Europese benchmarkwetgeving.

Bovendien kan een KB meer specifiek alle nuttige maatregelen nemen om:

  • in het Belgisch recht te voorzien in een statuut van beheerder die benchmarks of bepaalde categorieën van benchmarks aanbiedt, en te voorzien in een vergunningsplicht;
  • specifieke vereisten vast te stellen voor de contribuanten aan benchmarks of aan bepaalde categorieën van benchmarks, inclusief inzake inputgegevens, methodologie, governance, controles en verplicht aanleveren;
  • de toezichtregeling uit te werken en te voorzien in herstelmaatregelen, in maatregelen met betrekking tot de oplegging van dwangsommen, en in sancties voor niet-naleving van de regels.

Omwille van de geloofwaardigheid van de Belgische financiële markt is het bijvoorbeeld van belang dat de beheerder van een benchmark de vergunningsaanvraag tijdig kan indienen bij de bevoegde autoriteit. Gelet op haar rol als toezichthouder van de financiële markten, ligt het voor de hand dat dit de FSMA is.

Bij de tenuitvoerlegging van de machtigingen kan de Koning zich baseren op de bepalingen van de Europese wetgeving die zal worden vastgesteld, en dit vóór de toepassingsdatum van die wetgeving. Hij zal daar ook in zijn besluit kunnen naar verwijzen, zo blijkt uit de tekst van de wet.

Tijdelijk karakter

Indien de regeling er komt, zal ze per definitie een tijdelijk karakter hebben en ophouden te bestaan zodra de Europese wetgeving moet worden toegepast.

Maar indien de Europese benchmarkwetgeving zou voorzien in een overgangsbepaling voor beheerders van bestaande benchmarks, dan zouden de op grond van de tijdelijke Belgische wetgeving verleende goedkeuringen ook na die datum geldig kunnen blijven. Totdat de FSMA op grond van een dergelijke overgangsbepaling een definitieve beslissing neemt over de aanvraag.

Let op! In de mate dat nieuwe besluiten wettelijke bepalingen zouden wijzigen, aanvullen, vervangen of opheffen, worden ze geacht nooit uitwerking te hebben gehad indien zij niet bij wet zijn bekrachtigd binnen twee jaar na de datum van hun inwerkingtreding. De bekrachtiging heeft uitwerking op de datum van inwerkingtreding van de besluiten.

De FSMA ziet toe op de naleving van de in uitvoering van de nieuwe bepaling genomen regels.

In werking

Dit onderdeel van de verzamelwet van 18 december 2015 is in werking getreden op 8 januari 2016. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Sociale activiteiten", en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen, BS 29 december 2015 (art. 68 DB Financieel) (opschrift inmiddels aangepast door erratum)
Zie ook: — Wet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Sociale activiteiten", en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen. - Erratum, BS 21 januari 2015 — Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, BS 4 september 2002 (Wet op het toezicht in de financiële sector)

Steven Bellemans

Wet houdende diverse financiële bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie “Sociale activiteiten”, en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen

Afkondigingsdatum : 18/12/2015
Publicatiedatum : 29/12/2015

Gepubliceerd op 26-01-2016

  172