Beleidsplan voor Dienst van Bestuursrechtscolleges (art. 2-4 bestuursrechtscolleges)

De Dienst van de Vlaamse Bestuursrechtscolleges (DBRC) heeft nog geen beleidsplan opgemaakt en dus krijgt de Vlaamse regering de opdracht om daarvoor regels op te leggen.Terzelfder tijd krijgen een aantal ‘nieuwe’ DBRC-functies een wettelijke grondslag. Dat zijn de 2 belangrijkste wijzigingen die een decreet van 9 december 2016 doorvoert in het personeelsstatuut van de DBRC-leden.

Coördinatiejurist of griffiemedewerker

De Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb), het Milieuhandhavingscollege – binnenkort het Handhavingscollege (HHC) – en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen (R.Verkb.) worden op administratief vlak bijgestaan door de Vlaamse Dienst van de Bestuursrechtscolleges. Zo wees de decreetgever de taken van beheerder, hoofdgriffier, griffier en referendaris toe aan de personeelsleden van de DBRC.

In haar huishoudelijk reglement van 3 november 2014 creëerde de DBRC echter nog meer functies: hoofd van het coördinatiebureau, coördinatiejurist en griffiemedewerker. Die jobs krijgen nu een decretale basis. En net als de andere DBRC-personeelsleden moeten ook de personen in die functies ‘hun ambt onafhankelijk en onpartijdig uitoefenen’.

Volgens het huishoudelijk reglement leggen de griffiemedewerkers zich toe op de procedurele aspecten van de gedingen en op de ondersteuning van de griffie en het beheer. De coördinatiejuristen vormen samen het coördinatiebureau. Dat coördinatiebureau biedt inhoudelijke ondersteuning aan de bestuursrechters ‘ten behoeve van de eenheid van rechtspraak’. Het hoofd van het coördinatiebureau woont de algemene vergadering bij, samen met de effectieve bestuursrechters van de Raad voor Vergunningsbetwistingen en van het Handhavingscollege, de voorzitter van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, de hoofdgriffier en de beheerder. Net als zijn DBRC-collega’s heeft het hoofd van het coördinatiebureau slechts een raadgevende stem in de algemene vergadering. Alleen de rechters hebben daar effectief stemrecht.

Beleidsplan vereist

De 3 bestuursrechtscolleges die door de DBRC ondersteund worden, tellen ten minste 8 bestuursrechters, staat er in het DBRC-decreet. Onder hen: een eerste voorzitter, voorzitters en kamervoorzitters. De eerste voorzitter staat onder meer in voor de algemene en dagelijkse leiding van de bestuursrechtscolleges en is ook het hoofd van de DBRC.

In die hoedanigheid moet hij een beleidsplan opmaken voor de Vlaamse bestuursrechtscolleges, en een werkingsverslag waarin hij rapporteert over de uitvoering van het beleidsplan en de evaluatie daarvan. Indien nodig bevat het verslag voorstellen tot bijsturing van het plan, wijst het de behoeften van de colleges aan, en bevat het voorstellen die de werking ervan kunnen verbeteren.

Het is de bedoeling dat die informatie doorstroomt naar de regering en het parlement, die dan eventueel een wetgevend initiatief kunnen nemen.

Maar in mei 2016 stelden de Vlaamse Parlementsleden vast dat er nog geen beleidsplan was. Ook al was eerste voorzitter Eddy Storms sinds november 2014 in functie en staat er in het huishoudelijk reglement dat de eerste voorzitter binnen de 3 maanden na aantreden een beleidsplan moet klaar hebben.

De parlementsleden willen de druk wat verhogen en geven daarom aan de Vlaamse regering de opdracht om regels op te stellen voor de opmaak, de inhoud en de timing van het beleidsplan en van de evaluatie ervan in het werkingsverslag.

Van toepassing:

  • Vlaams Gewest.
  • In werking op 24 april 2017 ten laatste. Dat is: ‘op een door de Vlaamse Regering vast te stellen datum en uiterlijk drie maanden na de publicatie van dit decreet in het Belgisch Staatsblad’.
  • Wordt verwacht: uitvoeringsbesluit.

Bron:Decreet van 9 december 2016 houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtscolleges betreft, BS 24 januari 2017 (art. 2-4 en 23 bestuursrechtscolleges).
Zie ook:

Carine Govaert

Decreet houdende wijziging van diverse decreten, wat de optimalisatie van de organisatie en de rechtspleging van de Vlaamse bestuursrechtcolleges betreft

Afkondigingsdatum : 09/12/2016
Publicatiedatum : 24/01/2017

Gepubliceerd op 30-01-2017

  73