Belastingvermindering voor wie instapt in kapitaal van startende onderneming (art. 48-57 PW2)

Wie instapt in het kapitaal van een startende onderneming kan vanaf het aanslagjaar 2016 genieten van een belastingvermindering. Die belastingvermindering bedraagt 30% voor wie investeert in een kleine vennootschap en 45% voor wie investeert in een micro-onderneming. Ook particulieren die instappen in een startersfonds kunnen van deze belastingvermindering genieten.

Het fiscale voordeel wordt slechts toegekend tot een aandelenparticipatie van 100.000 euro per belastingplichtige en per jaar. De belastingvermindering is expliciet gekoppeld aan de betaling in geld voor nieuwe aandelen op naam van de startende onderneming die worden uitgegeven vanaf 1 juli 2015. Ze is slechts definitief verworven als de investeerder de aandelen 4 jaar in portefeuille houdt. Een bedrijfsleider die aandelen verwerft in zijn eigen vennootschap komt niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

Belastingvermindering van 30% voor…

Er wordt een belastingvermindering van 30% van het in aanmerking te nemen bedrag verleend voor:

 • nieuwe aandelen op naam die een fractie vertegenwoordigen van het maatschappelijk kapitaal van een vennootschap die aan bepaalde voorwaarden (nieuw art. 145(26), § 3, WIB 1992) voldoet, en waarop de belastingplichtige, al dan niet via een crowdfundingplatform dat erkend is door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) of een gelijkaardige autoriteit van een andere EER-lidstaat, heeft ingeschreven naar aanleiding van de oprichting van die vennootschap of een kapitaalverhoging binnen de 4 jaar na de oprichting ervan en die hij volledig heeft volstort;
 • rechten van deelneming van een erkend startersfonds dat voldoet aan bepaalde voorwaarden (nieuw art. 145(26), § 2, WIB 1992) en waarop de belastingplichtige heeft ingeschreven naar aanleiding van de uitgifte van die rechten van deelneming.

Een vennootschap wordt geacht te zijn opgericht op de datum van de neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel of van een gelijkaardige registratieformaliteit in een andere EER-lidstaat.

Zet de vennootschap een activiteit voort die voordien werd uitgeoefend door een natuurlijke persoon of een andere rechtspersoon (bv. bij voortzetting van een eenmanszaak onder de vorm van een vennootschap of bij overname van de activiteiten van een bestaande vennootschap), dan wordt ze geacht te zijn opgericht op het ogenblik van de eerste inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) door die natuurlijke persoon, of op het ogenblik van de neerlegging van de oprichtingsakte bij de griffie van de rechtbank van koophandel (of van een gelijkaardige registratieformaliteit in een andere EER-lidstaat) door die andere rechtspersoon.

Erkend startersfonds

Een startersfonds is een fonds met een vast aantal rechten van deelneming dat op de lijst van erkende startersfondsen van de FSMA staat.

De rechten van deelneming van het startersfonds zijn op naam. De beheervennootschap van het startersfonds belegt de inbrengen in het fonds en de opbrengsten uit de verkoop van investeringen van het fonds (na aftrek van de kosten) uitsluitend in de hierna volgende investeringen en binnen de hierna vermelde grenzen:

 • ten minste 80% wordt rechtstreeks geïnvesteerd in nieuwe aandelen van de vennootschappen die worden uitgegeven naar aanleiding van de oprichting van deze vennootschappen, of een kapitaalverhoging binnen de 4 jaar na de oprichting ervan en die volledig worden volstort;
 • ten hoogste 20% wordt aangehouden onder de vorm van contanten op een rekening in euro of in een munt van een EER-lidstaat, bij een kredietinstelling die erkend is en gecontroleerd wordt door een toezichthoudende overheid van een EER-lidstaat.

De rechten van deelneming in een erkend startersfonds komen enkel voor de belastingvermindering in aanmerking wanneer op 31 december van een jaar volgend op het jaar tijdens hetwelk de belastingplichtige zijn inbreng in dat fonds heeft betaald, blijkt dat de sommen die het erkend startersfonds heeft opgehaald, geïnvesteerd zijn in nieuwe aandelen binnen bovenstaande grenzen. De belastingvermindering wordt toegekend voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de datum van 31 december valt waarop aan de investeringsvoorwaarde is voldaan.

KMO-vennootschap

De vennootschap waarin wordt geïnvesteerd (rechtstreeks of via een startersfonds), moet tegelijk aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

 • ze is een binnenlandse vennootschap of een vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel, voornaamste inrichting of zetel van bestuur of beheer gevestigd is in een andere EER-lidstaat en die over een ‘Belgische inrichting’ (art. 229, WIB 1992) beschikt, die ten vroegste op 1 januari 2013 werd opgericht;
 • ze is niet opgericht in het kader van een fusie of splitsing van vennootschappen;
 • ze wordt aangemerkt als ‘kleine vennootschap’ op basis van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng wordt gedaan;
 • ze is geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap;
 • ze is geen vennootschap met als statutair hoofddoel of voornaamste activiteit de oprichting, de verwerving, het beheer, de verbouwing, de verkoop of de verhuur van vastgoed voor eigen rekening of het bezit van deelnemingen in vennootschappen met een soortgelijk doel, noch een vennootschap waarin onroerende goederen of andere zakelijke rechten met betrekking tot dergelijke goederen zijn ondergebracht, waarvan natuurlijke personen die in de vennootschap een opdracht of functies als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of gelijksoortige functies (art. 32, eerste lid, 1°, WIB 1992) uitoefenen, hun echtgenoot of hun kinderen wanneer die personen of hun echtgenoot het wettelijk genot van de inkomsten van die kinderen hebben, het gebruik hebben;
 • ze is geen vennootschap die is opgericht met het oog op het afsluiten van een management- of bestuurdersovereenkomst of die haar voornaamste bron van inkomsten haalt uit management- of bestuurdersovereenkomsten;
 • ze is een niet-beursgenoteerde vennootschap. Een vennootschap is beursgenoteerd als ze genoteerd is op een gereglementeerde markt zoals Euronext of op een multilateral trading facility als Alternext;
 • ze heeft nog geen kapitaalvermindering doorgevoerd of dividenden uitgekeerd;
 • ze maakt niet het voorwerp uit van een collectieve insolventieprocedure of bevindt zich niet in de voorwaarden van een collectieve insolventieprocedure (het mag dus niet gaan om een onderneming in moeilijkheden);
 • ze gebruikt de ontvangen sommen niet voor de uitkering van dividenden of de aankoop van aandelen, noch voor het verstrekken van leningen;
 • ze kan maximum 250.000 euro aan inbrengen (waarvoor deze belastingvermindering wordt toegestaan) ontvangen. In dat bedrag zitten de rechtstreekse inbrengen en de inbrengen door een startersfonds.

Enkel inbrengen in geld

Enkel inbrengen in geld komen in aanmerking voor de belastingvermindering. Inbrengen in natura komen niet in aanmerking.

Geen combinatie met…

De nieuwe belastingvermindering kan niet gecombineerd worden met:

 • de belastingvermindering voor de verwerving van werkgeversaandelen of de belastingvermindering voor uitgaven voor een ontwikkelingsfonds (resp. art. 145(1), 4° en art. 145(32), WIB 1992);
 • betalingen voor de verwerving van aandelen, rechtstreeks of via een erkend startersfonds, in een vennootschap:
  • waarin de belastingplichtige, rechtstreeks of onrechtstreeks, een in artikel 32, eerste lid van het WIB 1992, bedoelde bedrijfsleider is (zelfstandige bedrijfsleider van ‘eerste categorie’);
  • waarin de belastingplichtige als vaste vertegenwoordiger van een andere vennootschap een opdracht als bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of een gelijksoortige functie uitoefent;
  • die een aannemings- of lastgevingsovereenkomst heeft gesloten met een andere vennootschap waarvan de belastingplichtige aandeelhouder is en waarbij die andere vennootschap er zich toe heeft verbonden om tegen vergoeding een leidende werkzaamheid van dagelijks bestuur, van commerciële, financiële of technische aard op zich te nemen in de eerste vennootschap;
 • betalingen voor het verwerven van aandelen van een vennootschap, rechtstreeks of via een erkend startersfonds, met betrekking tot het gedeelte van die aandelen waardoor de belastingplichtige een vertegenwoordiging van meer dan 30% van het maatschappelijk kapitaal van die vennootschap bekomt.

Wel combinatie met VVPRbis-regeling

Aangezien het bij deze nieuwe maatregel om kapitaalinbrengen gaat van na 1 juli 2013, kunnen de dividenden die aan de belastingplichtige worden uitgekeerd en die voortkomen uit de aandelen waarvoor de belastingvermindering wordt verleend, in aanmerking komen voor de toepassing van het tarief van 20% en 15%. Dit op voorwaarde dat aan alle voorwaarden van artikel 269, § 2 van het WIB 1992 is (en blijft) voldaan.

Begrensd tot 100.000 euro

De betalingen voor het verwerven van nieuwe aandelen of van rechten van deelneming in een erkend startersfonds komen voor de belastingvermindering in aanmerking tot een bedrag van 100.000 euro per belastbaar tijdperk en per belastingplichtige.

Hogere belastingvermindering voor investeringen in micro-ondernemingen

De belastingvermindering is gelijk aan 45% van het in aanmerking te nemen bedrag voor wie aandelen verwerft van een micro-onderneming (in de zin van art. 3, lid 1, richtlijn 2013/34/EU) die voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbaar tijdperk waarin de kapitaalinbreng wordt gedaan, ten minste aan twee van de drie onderstaande criteria voldoet:

 • het gemiddelde personeelsbestand gedurende het jaar bedraagt niet meer dan 10;
 • de omzet (excl. BTW) bedraagt niet meer dan 700.000 euro;
 • het balanstotaal bedraagt niet meer dan 350.000 euro.

In principe moeten deze criteria beoordeeld worden op balansdatum. Startende vennootschappen moeten de criteria bij het begin van het boekjaar te goeder trouw schatten.

Bewijsstukken

De betalingen voor aandelen of rechten van deelneming in een erkend startersfonds komen voor de belastingvermindering in aanmerking op voorwaarde dat de belastingplichtige bij zijn PB-aangifte van het belastbaar tijdperk waarin de betaling is gedaan, de stukken voegt waaruit blijkt dat:

 • aan alle voorwaarden is voldaan:
 • hij de aandelen of rechten van deelneming in een erkend startersfonds in het belastbaar tijdperk heeft aangeschaft en ze op het einde van dat belastbaar tijdperk nog in zijn bezit heeft.

De belastingvermindering wordt slechts behouden op voorwaarde dat de belastingplichtige tot staving van zijn aangiften in de inkomstenbelastingen van de volgende 4 belastbare tijdperken het bewijs levert dat hij de betrokken aandelen of rechten van deelneming in een erkend startersfonds nog in zijn bezit heeft. Deze voorwaarde geldt niet voor het belastbare tijdperk waarin de belastingplichtige aandeelhouder of deelnemer in het fonds is overleden.

Hoe deze bewijzen precies moeten geleverd worden, wordt nog verduidelijkt in een KB.

Terugname belastingvermindering

Als de belastingplichtige de aandelen of rechten van deelneming in een erkend startersfonds binnen de 4 jaar vervreemdt, wordt de belastingvermindering gedeeltelijk teruggenomen.

Aanrekening belastingvermindering

De belastingvermindering is een federale belastingvermindering. Ze wordt dus in eerste instantie aangerekend op de gereduceerde belasting Staat met betrekking tot de gezamenlijke belaste inkomsten en eventueel ook op de belasting met betrekking tot de intresten, dividenden, royalty’s, loten van effecten van leningen en meerwaarden op roerende waarden en titels, wanneer die worden geglobaliseerd (aanpassing art. 178/1, WIB 1992). De belastingvermindering kan ook worden aangerekend op het saldo van de gewestelijke personenbelasting dat betrekking heeft op de gezamenlijk belaste inkomsten; ze is echter niet terugbetaalbaar en ook niet overdraagbaar naar een volgend belastbaar tijdperk. De belastingvermindering wordt ook in rekening gebracht voor de berekening van het gemiddeld tarief (aanpassing art. 171, 5° en 6°, WIB 1992).

BNI

Ook niet-inwoners kunnen aanspraak maken op de belastingvermindering (aanpassing art. 243, 243/1, 245 en 294 WIB 1992).

In werking

Artikel 48 van de programmawet van 10 augustus 2015 is van toepassing op de uitgaven voor het verwerven van aandelen of rechten van deelneming van een erkend startersfonds die worden uitgegeven vanaf 1 juli 2015.

De artikelen 49 tot 56 van deze wet zijn van toepassing vanaf het aanslagjaar 2016.

Bron:Programmawet van 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015 – art. 48-57
Zie ook:– Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 1992) – nieuw art. 145(26)– Wetboek van Vennootschappen (W.Venn.) – art. 15Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en van de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en van de Raad en tot intrekking van richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad, Pb.L van 29 juni 2013, afl. 182 – art. 3, lid 1

Christine Van Geel

Programmawet

Afkondigingsdatum : 24/07/2015
Publicatiedatum : 18/08/2015

Gepubliceerd op 18-08-2015

  231