Belastingvermindering voor giften aan nieuw erkende culturele instellingen

Voor giften in geld aan erkende culturele instellingen geldt er sinds het aanslagjaar 2013 een belastingvermindering van 45% van de werkelijk gedane giften. Een KB van 30 september 2014 wijzigt de lijst van erkende culturele instellingen.

Nieuwe erkenningen

Voortaan worden volgende culturele instellingen erkend:

 • Voor de kalenderjaren 2013 en 2014:
  • De Brug vzw, Borggravevijverstraat 5, 3500 Hasselt;
  • Filemon vzw, Kazernestraat 33, 1000 Brussel;
  • Stichting Mevrouw Jules Dhondt-Dhaenens SON, Museumlaan 14, 9831 Deurle;
  • Vormingsinstituut voor begeleiding van personen met een handicap vzw, Tiensesteenweg 63, 3010 Kessel-Lo;
 • Voor de kalenderjaren 2013, 2014 en 2015:
  • Front de Saugevarde du Fort de Loncin vzw, rue des Héros 15bis, 4431 Loncin;
  • Nature & Progrès Belgique vzw, rue de Dave 520, 5100 Jambes;
 • Voor de kalenderjaren 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018:
  • Recreatief Aangepast Sporten vzw, Sint Jansstraat 32, 1000 Brussel;
 • Voor het kalenderjaar 2014:
  • Centre de la Marionnette de la Communauté française de Belgique vzw, rue Saint-Martin 47, 7500 Tournai;
  • Fondation Folon SON, drève de la Ramée, 1310 La Hulpe;
  • Maison de l’Imprimerie et des Lettres de Wallonie vzw, rue Verte 1b, 6530 Thuin;
  • Joods Museum van België vzw, Miniemenstraat 21, 1000 Brussel;
 • Voor de kalenderjaren 2014 en 2015:
  • De Maakbare Mens vzw, Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen;
  • Koninklijke Vlaamse Schouwburg SON, Lakensestraat 146, 1000 Brussel;
  • Werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw vzw, Edinburgstraat 26, 1050 Brussel;
 • Voor de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016:
  • Musée de la Photographie – Centre d’art contemporain de la Communauté française vzw, avenue Paul Pastur 11, 6032 Mont-sur-Marchienne;
 • Voor de kalenderjaren 2014, 2015, 2016 en 2017:
  • Lejo vzw, Antwerpsesteenweg 701/703, 9040 Sint-Amandsberg.

Erkenningsvoorwaarden

Een culturele instelling die recht geeft op aftrek, moet:

 • in België gevestigd zijn, erkend zijn bij KB en een invloedsgebied hebben dat één van de gemeenschappen of heel het land bestrijkt, ofwel
 • in een andere EER-lidstaat gevestigd zijn en een invloedsgebied hebben dat een deelstaat of een gewest van een lidstaat, of heel het land bestrijkt, en op een vergelijkbare manier erkend zijn.
Culturele instellingen en instellingen voor monumentenzorg konden enkel giften ontvangen die in aanmerking kwamen voor een belastingvermindering als zij “erkend waren door de Koning” (art. 145(33), § 1, 1°, d) en j), WIB 1992). Sinds 1 januari 2014 kan ook de minister van Financiën deze erkenning verlenen (art. 56/1, KB/WIB 1992; art. 1, KB van 26 december 2013). De minister is ook bevoegd om de erkenning van deze instellingen in te trekken of te weigeren (art. 60, 1ste lid, b), KB/WIB 1992; art. 2, KB van 26 december 2013).

Belastingvermindering in plaats van belastingaftrek

De wet van 13 december 2012 heeft de meeste belastingaftrekken omgevormd tot belastingverminderingen. Sinds het aanslagjaar 2013 geldt er daardoor voor giften in geld aan erkende culturele instellingen een belastingvermindering van 45% van de werkelijk gedane giften (art. 145(33), § 1, 1e lid, 1°, d), WIB 1992). Tot en met het aanslagjaar 2012 waren deze giften voor 100% fiscaal aftrekbaar van het totale netto-inkomen (oud art. 104, 3°, d), WIB 1992).

Minimumbedrag gift

De giften geven enkel recht op een belastingvermindering als ze minimum 40 euro bedragen en als de schenker een kwijtschrift van de erkende instelling kan voorleggen (art. 145(33), §1, lid 2, WIB 1992).

Maximumbedrag gift

Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend, mag per belastbaar tijdperk niet meer bedragen dan 10% van het totale netto-inkomen, noch meer bedragen dan 376.350 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2014; geïndexeerd bedrag aj. 2015: 380.550 euro).

Omdeling belastingvermindering tussen echtgenoten

Voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden bij wie een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, moet de belastingvermindering omgedeeld worden over beide partners. De algemene regel is daarbij dat er een proportionele omdeling is in functie van het belastbaar inkomen van elk van de partners ten opzichte van de som van de belastbare inkomens van beide partners.

In werking

Het KB van 30 september 2014 treedt in werking op 19 oktober 2014.

Bron:Koninklijk besluit van 30 september 2014 tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 145(33) van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 9 oktober 2014.
Zie ook:– Stafdienst Beleidsexpertise -en ondersteuning. Administratie van Fiscale Zaken. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. Aanslagjaar 2015, BS 20 januari 2014. – Administratie van Fiscale Zaken. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. Aanslagjaar 2014, BS 22 januari 2013. – Koninklijk besluit van 26 december 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de instellingen die giften ontvangen, BS 31 december 2013. –Wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen, BS 20 december 2012.

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Afkondigingsdatum : 30/09/2014
Publicatiedatum : 09/10/2014

Gepubliceerd op 10-10-2014

  666