Belastingvermindering bij gift aan nieuw erkende culturele instellingen

Wie een gift in geld doet aan een culturele instelling, kan daar sinds het aanslagjaar 2013 een belastingvermindering van 45% van de werkelijk gedane gift voor krijgen. De culturele instelling moet wel bij koninklijk besluit of bij ministerieel besluit erkend zijn. Een KB van 27 september 2015 wijzigt de lijst van erkende culturele instellingen.

Nieuwe erkenningen

Voortaan worden volgende culturele instellingen erkend:

 • Voor de kalenderjaren 2013 en 2014:
  • Het Grote Plein vzw, Kerkstraat 4, 1742 Ternat;
  • Le Public vzw, Braemtstraat 66-70, 1210 Brussel;
 • Voor de kalenderjaren 2013, 2014, 2015 en 2016:
  • Scouts et Guides Pluralistes de Belgique vzw, Hallepoortlaan 38-39, 1060 Brussel;
  • Service Protestant de la Jeunesse vzw, Brogniezstraat 44, 1070 Brussel;
 • Voor het kalenderjaar 2014:
  • Internationales Kunstzentrum Ostbelgien, Museum für zeitgenössiche Kunst Eupen vzw, Loten 3, 4700 Eupen;
 • Voor de kalenderjaren 2014 en 2015:
  • August Vermeylenfonds vzw, Tolhuislaan 88, 9000 Gent;
  • ConTempo Netwerk voor wie zijn partner verloor door overlijden vzw, Potterierei 72, 8000 Brugge;
  • Culturele Vereniging Transparant vzw, Leopoldplaats 10 bus 1, 2000 Antwerpen;
  • Ethisch Vegetarisch Alternatief vzw, Steendam 84, 9000 Gent;
  • Fédération Info Jeunes Wallonie-Bruxelles vzw, Rue Godefroid 20, 5000 Namur;
  • Femma vzw, Urbain Britsierslaan 5, 1030 Brussel;
  • Les Ateliers d'Art Contemporain vzw, Rue du Petit Chêne 95, 4000 Liège;
  • Les Nouveaux Disparus vzw, De Liedekerkestraat 9, 1210 Brussel;
  • SOLIDARCITE vzw, Raphaëlstraat 14, 1070 Brussel;
  • Transkript vzw, C. Van Malderenstraat 33, 1731 Zellik;
  • VFG - Vereniging Personen met een Handicap vzw, Sint-Jansstraat 32, 1000 Brussel;
 • Voor de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016:
  • Creatief Schrijven vzw, Waalsekaai 15, 2000 Antwerpen;
  • Patrimoine du Musée International du Carnaval et du Masque de Binche vzw, Rue du Saint-Moustier 10, 7130 Charleroi;
  • THEATER MALPERTUIS vzw, Stationstraat 25, 8700 Tielt;
 • Voor de kalenderjaren 2014, 2015, 2016 en 2017:
  • Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel vzw, Arduinkaai 28, 1000 Brussel;
  • Institut de la Mémoire audiovisuelle Juive vzw, Ducpétiauxlaan 68, 1060 Brussel;
  • Liberaal Archief vzw, Kramersplein 23, 9000 Gent;
 • Voor de kalenderjaren 2014, 2015, 2016, 2017 en 2018:
  • Cercles des Naturalistes de Belgique vzw, Rue des Ecoles 21, 5670 Vierves-sur-Viroin;
  • Ligue de l'Enseignement et de l'Education Permanente vzw, Rouppeplein 29, 1000 Brussel;
 • Voor de kalenderjaren 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019:
  • AGORA, das Theater der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens vzw, Am Stellwerk 2, 4780 St. Vith;
  • Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen vzw, Augustijnenklooster, Academiestraat 1, 9000 Gent.

Erkenningsvoorwaarden

Een culturele instelling die recht geeft op aftrek, moet:

 • in België gevestigd zijn, erkend zijn bij KB en een invloedsgebied hebben dat één van de gemeenschappen of heel het land bestrijkt, ofwel
 • in een andere EER-lidstaat gevestigd zijn en een invloedsgebied hebben dat een deelstaat of een gewest van een lidstaat, of heel het land bestrijkt, en op een vergelijkbare manier erkend zijn.
(art. 145(33), § 1, lid 1, 1°, d), WIB 1992)

Culturele instellingen konden enkel giften ontvangen die in aanmerking kwamen voor een belastingvermindering als zij “erkend waren door de Koning”. Sinds 1 januari 2014 kan ook de minister van Financiën deze erkenning verlenen. De minister is ook bevoegd om de erkenning van deze instellingen in te trekken of te weigeren (KB van 26 december 2013).

Belastingvermindering in plaats van belastingaftrek

De wet van 13 december 2012 heeft de meeste belastingaftrekken omgevormd tot belastingverminderingen. Sinds het aanslagjaar 2013 geldt er daardoor voor giften in geld aan erkende culturele instellingen een belastingvermindering van 45% van de werkelijk gedane giften (art. 145(33), § 1, lid 3, WIB 1992). Tot en met het aanslagjaar 2012 waren deze giften voor 100% fiscaal aftrekbaar van het totale netto-inkomen (oud art. 104, 3°, d), WIB 1992).

Minimumbedrag gift

De giften geven enkel recht op een belastingvermindering als ze minimum 40 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2016) bedragen en als de schenker een kwijtschrift van de erkende instelling kan voorleggen (art. 145(33), § 1, lid 2, WIB 1992).

Maximumbedrag gift

Het totale bedrag van de giften waarvoor de belastingvermindering wordt verleend, mag per belastbaar tijdperk niet meer bedragen dan 10% van het totale netto-inkomen, noch meer bedragen dan 376.350 euro (geïndexeerd bedrag aj. 2016) (art. 145(33), § 1, lid 4, WIB 1992).

Omdeling belastingvermindering tussen echtgenoten

Voor echtgenoten en wettelijk samenwonenden bij wie een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, moet de belastingvermindering omgedeeld worden over beide partners. De algemene regel is daarbij dat er een proportionele omdeling is in functie van het belastbaar inkomen van elk van de partners ten opzichte van de som van de belastbare inkomens van beide partners.

In werking

Het KB van 27 september 2015 treedt in werking op 16 oktober 2015, tien dagen na zijn publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 27 september 2015 tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 6 oktober 2015.
Zie ook: – Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) – art. 145(33)– Koninklijk Besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (KB/WIB 1992) – art. 63(18/1), § 1 tot § 5 en § 7, art. 63(18/2), § 2, art. 63(18/3), § 2 en art. 63(18/4)– Stafdienst Beleidsexpertise- en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2016, BS 21 januari 2015. – Koninklijk besluit van 26 december 2013 tot wijziging van het KB/WIB 92 op het stuk van de instellingen die giften ontvangen, BS 31 december 2013. – Wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiële bepalingen , BS 20 december 2012.

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 14533 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992

Afkondigingsdatum : 27/09/2015
Publicatiedatum : 06/10/2015

Gepubliceerd op 07-10-2015

  319