Belastingambtenaren kunnen ook gegevens inkijken die bewaard worden in de ‘cloud’ (art. 45-46 en art. 51 PW)

Belastingambtenaren kunnen nu ook de boekhoudkundige gegevens van een belastingplichtige inkijken die op externe servers worden bewaard, in de zgn. “cloud”. Ook de btw-ambtenaren krijgen de mogelijkheid om de boeken, facturen en andere stukken die de btw-belastingplichtige verplicht moet bijhouden, en die opgeslagen zijn in de “cloud”, in te kijken.

Boeken ter beschikking houden van belastingambtenaren

Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting of de belasting van niet-inwoners zijn verplicht om de belastingadministratie - indien die daarom verzoekt - alle boeken en bescheiden voor te leggen die noodzakelijk zijn om het bedrag van hun belastbare inkomsten te bepalen (art. 315, WIB 1992).

De verplichting tot voorlegging:

  • omvat voor rijksinwoners, de boeken en bescheiden betreffende de in artikel 307 § 1, tweede tot vierde lid vermelde rekeningen, levensverzekeringsovereenkomsten en juridische constructies;
  • strekt zich uit, voor vennootschappen, tot de registers van de aandelen en obligaties op naam, alsmede tot de presentielijsten van de algemene vergaderingen;
  • omvat voor rechtspersonen, de boeken en bescheiden betreffende de in artikel 307, § 1, negende lid, vermelde juridische constructies;
  • omvat, voor de in artikel 307, § 1, tiende lid, vermelde belastingplichtigen, de boeken en bescheiden betreffende de in artikel 21, 13°, vermelde leningen.

Ook btw-belastingplichtigen zijn verplicht om de boeken, facturen, kopieën van facturen en andere stukken of hun kopieën, die zij overeenkomstig artikel 60 van het Btw-Wetboek moeten bewaren, op ieder verzoek van de btw-administratie, zonder verplaatsing en zonder onnodig uitstel, voor te leggen om de juiste heffing van de btw in zijnen hoofde of in hoofde van derden te kunnen nagaan (art. 61, Btw-Wetboek).

Inkijken elektronische gegevens

Belastingambtenaren kunnen de boeken en bescheiden die de belastingplichtige verplicht aan de belastingadministratie moet voorleggen, en die hij elektronisch bewaart, al controleren (art. 315bis, WIB 1992).

De elektronische bewaring van gegevens heeft de laatste tijd echter een hele evolutie ondergaan. De boekhoudkundige gegevens worden niet langer enkel en alleen op de harde schijf van een computer bewaard, maar meer en meer is er de tendens om gegevens op externe servers te bewaren, in de zogenaamde “cloud”. Deze servers kunnen zich zowel in België als in het buitenland bevinden. Binnen de bestaande onderzoeksmogelijkheden worden boeken bescheiden die zich bevinden in de cloud eveneens als bewijskrachtige gegevens aangemerkt in fiscale zaken.

Daarom past de programmawet van 1 juli 2016 het WIB 1992 in die zin aan. Artikel 315bis van het WIB 1992 luidt voortaan als volgt:“De natuurlijke personen en rechtspersonen die een beroep doen op een informaticasysteem of elk ander elektronisch apparaat om de boeken en bescheiden waarvan de voorlegging is voorgeschreven door artikel 315 van het WIB 1992, geheel of ten dele, te houden, op te stellen, toe te zenden of te bewaren, zijn eveneens verplicht, op verzoek van de administratie, ter plaatse, de dossiers met betrekking tot de analyses, de programma's en het beheer van het gebruikte systeem, alsook de informatiedragers en alle gegevens die zij bevatten, ter inzage voor te leggen. … De bepalingen van artikel 315, derde lid, WIB 1992 zijn van toepassing op de bewaring van de dossiers met betrekking tot de analyses, de programma's en het beheer van het gebruikte systeem, alsook gegevens die zij bevatten. In afwijking van deze bepalingen verstrijkt de bewaartermijn, ten aanzien van de gegevens met betrekking tot de analyses, de programma's en het beheer van informaticasystemen of elk ander elektronisch apparaat, op het einde van het zevende jaar of boekjaar volgend op het belastbaar tijdperk waarin het in die gegevens omschreven systeem werd gebruikt. De in dit artikel vermelde verplichtingen gelden eveneens wanneer de gegevens waar de administratie om verzoekt, zich digitaal in België of in het buitenland bevinden.”.

Ook artikel 323bis van het WIB 1992 wordt in die zin aangepast. Dat artikel zegt dat de bepalingen van artikel 315bis WIB 1992 van toepassing zijn op verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid en op derden waarop een beroep wordt gedaan om de boeken en bescheiden, waarvan de voorlegging is voorgeschreven door artikel 315 WIB 1992, geheel of gedeeltelijk te houden, op te stellen, toe te zenden of te bewaren door middel van informaticasystemen of elk ander elektronisch apparaat.

Ook de btw-ambtenaren krijgen de mogelijkheid om nu de boeken, facturen en andere stukken die de btw-belastingplichtige moet bewaren, en die in de cloud worden bewaard, in te kijken. De programmawet van 1 juli 2016 vult daartoe artikel 60 van het Btw-Wetboek aan met een nieuwe § 3. Daarin staat dat “de verplichtingen van artikel 61 van het Btw-Wetboek eveneens gelden wanneer de gegevens waar de btw-administratie om verzoekt, zich digitaal in België of in het buitenland bevinden”.

In werking

Deze maatregel trad in werking op 14 juli 2016, tien dagen na publicatie van de programmawet van 1 juli 2016 in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Programmawet van 1 juli 2016, BS 4 juli 2016 (art. 45, art. 46 en art. 51)
Zie ook:– Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) (art. 315, art. 315bis, en art. 323bis) – Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Btw-Wetboek) (art. 61)

Christine Van Geel

Programmawet

Afkondigingsdatum : 01/07/2016
Publicatiedatum : 04/07/2016

Gepubliceerd op 20-07-2016

  250