Beheer nalatenschap: aanstelling beheerder of curator voortaan in Centraal Erfrechtregister

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 2018 houdende het beheer van het centraal erfrechtregister

Voortaan kunnen de beschikkingen tot aanwijzing van een curator over een onbeheerd nalatenschap effectief in het Centraal Erfrechtregister worden opgenomen. Hetzelfde geldt voor de aanstellingen van een beheerder. Ruim een jaar na de invoering van de wettelijke inschrijvingsplicht zijn alle uitvoeringsbepalingen klaar en weet men hoe men de inschrijving moet aanvragen en wie verantwoordelijk is voor de inschrijving.

Centraal Erfrechtregister

Het Centraal Erfrechtregister werd begin 2018 opgericht met de bedoeling alle info i.v.m. erfopvolging te bundelen zodat de betrokken partijen zich tot één centraal aanspreekpunt kunnen richten. Notarissen zijn sinds 1 maart 2018 dan ook verplicht om akten en attesten van erfopvolging, Europese erfrechtverklaringen, akten houdende de verklaring van verwerping en akten houdende de verklaring waarbij een erfgenaam te kennen geeft dat hij deze hoedanigheid slechts onder voorrecht van boedelbeschrijving aanneemt in te schrijven in het register.

Ook aanstellingen beheerder en curator

De wetgever is echter van mening dat de beschikkingen tot aanwijzing van een beheerder in toepassing van artikel 805 van het Burgerlijk Wetboek en tot aanwijzing van een curator in toepassing van artikel 811 van het Burgerlijk Wetboek niet kunnen ontbreken. Het register moet als authentieke bron immers een volledig beeld geven over de betrokken partijen bij de afwikkeling van een nalatenschap. De metagegevens van alle belangrijke akten en attesten die daarop betrekking hebben moeten worden verzameld, zo ook de beschikkingen tot aanwijzing van een curator of beheerder die de nalatenschap zullen beheren en vereffenen.

Vroeger moest de aanstelling van een curator over een onbeheerd nalatenschap bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg werd een register bijgehouden waarin de aanwijzingen van curators over een onbeheerde nalatenschap werden ingeschreven in de alfabetische volgorde van de namen van de overledenen. Deze werkwijze werd dus afgeschaft.

Binnen de 15 dagen in Centraal Erfrechtregister

De verplichting om deze beschikkingen op te nemen binnen de 15 dagen werd ingevoerd via de Verzamelwet Justitie van 5 mei 2019. Maar om de inschrijvingen te kunnen aanvragen en doorvoeren, was het wachten op een KB met uitvoeringsbepalingen. Dat is op 2 september 2020 in het Belgisch Staatsblad verschenen.

Griffier aan zet

Het besluit bevat de modelformulieren voor de aanvragen tot inschrijving. En stelt duidelijk dat de griffier van het rechtscollege dat de beslissing heeft uitgesproken verantwoordelijk is voor de inschrijving van de beschikkingen tot aanwijzing van een curator of beheerder in het Centraal Erfrechtregister. Inschrijvingen zijn kosteloos.

In werking: 12 september 2020.

Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  345