Bedrijfsvoorheffing: nieuwe schalen en toepassingsregels vanaf 1 januari 2020

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing

De schalen en toepassingsregels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing (BV) op inkomsten die vanaf 1 januari 2020 worden betaald of toegekend, zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad van 20 december 2019.

Toepassingsregels

Bijlage III van het ‘KB van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992’ (KB/WIB 1992) wordt volledig vervangen door de nieuwe Bijlage III die bij het KB van 11 december 2019 zit.

Deze nieuwe Bijlage III bevat de toepassingsregels voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing aan de hand van de zgn. schalen. Dat zijn loontabellen waarop de verschuldigde bedrijfsvoorheffing gemakkelijk af te lezen valt.
Er zijn drie schalen:
 • schaal I voor alleenstaanden en gehuwde/wettelijk samenwonende tweeverdieners;
 • schaal II voor gehuwde/wettelijk samenwonende éénverdieners;
 • schaal III voor niet-inwoners die niet gedurende het volledige belastbare tijdperk een tehuis in België hebben gehouden.

De sociale secretariaten, de bedrijven en de verschillende federale en regionale uitbetalingsinstellingen, moeten al rekening houden met de nieuwe regels voor de BV voor de lonen en andere inkomsten die ze vanaf 1 januari 2020 uitbetalen.

Sleutelformule 2020

De fiscus heeft de circulaire met de sleutelformule voor het berekenen van de maandelijkse bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen, op pensioenen of werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag, betaald vanaf 1 januari 2020, al gepubliceerd.

De sleutelformule voor 2020 bestaat uit 3 delen en 5 bijlagen:
 • Deel I. Bezoldigingen, met:
  • de regels voor het berekenen van de BV op maandelijkse bezoldigingen (nrs. 5 tot 23);
  • de regels voor het berekenen van de BV op anders dan per maand betaalde bezoldigingen (nr. 24);
 • Deel II. Pensioenen evenals werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (vermeld in art. 146, WIB 1992) betaald aan rijksinwoners: dit deel bevat de regels voor het berekenen van de BV op deze maandelijkse pensioenen en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (nrs. 25 tot 39);
 • Deel III. Werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (vermeld in art. 146, WIB 1992) betaald aan niet-inwoners: dit deel bevat de regels voor het berekenen van de BV op deze maandelijkse werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag (nrs. 40 tot 46);
 • Bijlagen: de bijlagen bevatten de basisschaal (bijlage 1) en de tabellen en gegevens voor het berekenen van de belastingverminderingen (bijlagen 2 tot 5) die moeten gebruikt worden volgens de in de delen I., II. en III. vermelde regels.

De sleutelformule voor 2020 geldt alleen voor de BV die verschuldigd is op bezoldigingen en op in artikel 146 WIB 1992 vermelde pensioenen of werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag die periodiek worden betaald. In alle andere gevallen wordt de BV berekend volgens de schalen en de erbij horende regels die in de nieuwe bijlage III van het KB/WIB 1992 zijn opgenomen.

Bij de berekening van de BV is in de sleutelformule 2020 al rekening gehouden met een verhoging van 7% voor de aanvullende belastingen (gemeente- en agglomeratiebelasting).

Nieuw in de sleutelformule 2020

De sleutelformule voor 2020 verschilt ten opzichte van deze voor 2019 hoofdzakelijk ingevolge de indexering.

In werking

Het KB van 11 december 2019 is van toepassing op de vanaf 1 januari 2020 betaalde of toegekende inkomsten.

Het wijzigt het KB/WIB 1992 op het vlak van de bedrijfsvoorheffing.

Bron: Koninklijk besluit van 11 december 2019 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 20 december 2019.
Zie ook:
Sleutelformule voor het berekenen van de bedrijfsvoorheffing (BV) verschuldigd op bezoldigingen en op in artikel 146 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 1992) vermelde pensioenen of werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag, betaald vanaf 1 januari 2020 (BEO-DR/2019-0728)
KB van 29 augustus 2019 tot aanpassing van sommige federale fiscale bepalingen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, BS 13 september 2019.
KB van 6 juni 2019 tot wijziging van de bijlage III van het KB/WIB 1992, BS 19 juni 2019 (Stijging aantal overuren met fiscaal voordeel voor aj. 2020 en 2021: regeling toegevoegd aan toepassingsregels BV die in bijlage III van het KB/WIB 1992 staan).
Koninklijk besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, BS 13 september 1993 (KB/WIB 1992)
Koninklijk besluit van 7 december 2018 tot wijziging van het KB/WIB 1992, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, BS 13 december 2018.
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  7722