Basisbankdienst kost in 2016 maximum 15,17 euro

Banken moeten een basisbankdienst aanbieden. Een soort van gegarandeerde dienstverlening tegen een maximumprijs van 12 euro per jaar. Dat bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd: sinds 1 januari 2016 bedraagt de maximumprijs 15,17 euro, tegenover 14,94 euro vorig jaar.

Basisbankdienst

Het geïndexeerde bedrag wordt berekend op basis van het indexcijfer van november 2015. In het bericht van de FOD Economie verwijst men naar het KB op de basisbankdienst en naar het Wetboek van economisch recht omdat de basisbankdienst opgenomen is in een apart hoofdstuk van dat wetboek.

De basisbankdienst is een betalingsdienst die bestaat uit een aantal diensten én de boeking van cheques. Het gaat om:

 • diensten om contanten op een rekening te plaatsen of van een rekening op te nemen, en alle verrichtingen die voor het beheren van een rekening vereist zijn;
 • de uitvoering van betalingstransacties, met inbegrip van de overmaking van geld op een rekening, namelijk: de uitvoering van domiciliëringen, betalingstransacties via een betaalinstrument en overschrijvingen, ook doorlopende betalingsopdrachten.

Wordt uitdrukkelijk uitgesloten: ‘iedere uitgestelde betalingsverrichting aan de hand van een betaalinstrument’.

Zoals aangegeven, is de regeling opgenomen in een apart hoofdstuk van het Wetboek van economisch recht. Enkele aandachtspunten:

 • De mogelijkheid om contanten op een rekening te plaatsen of op te nemen geldt enkel in België.
 • Iedere kredietinstelling moet de basisdienst aanbieden. Elke consument heeft er recht op.
 • De toegang tot een basisdienst mag niet afhankelijk zijn van het sluiten van een overeenkomst over een nevendienst.
 • Bij overschrijding van het toegestane aantal verrichtingen, mag de kredietinstelling die verrichtingen tegen het gewone tarief aanrekenen.
 • De kredietinstelling mag noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend een kredietopening aanbieden of toestaan verbonden met een basisbankdienst.
 • Een betalingstransactie uitgevoerd in het raam van een basisbankdienst kan niet worden uitgevoerd wanneer ze leidt tot een debetstand.
 • De consument die een basisbankdienst aanvraagt, mag niet beschikken over een basisbankdienst, een andere betaalrekening of een rekening waarvan het jaarlijkse gemiddelde gecumuleerde creditsaldo hoger is dan 6.000 euro.
 • De aanvraag tot opening van een basisbankdienst gebeurt schriftelijk.
 • De kredietinstelling mag een aanvraag weigeren of de basisbankdienst opzeggen in geval van oplichting, misbruik van vertrouwen, bedrieglijke bankbreuk ...

Bron:Maximale prijs voor de basis-bankdienst. - Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst, BS 27 januari 2016
Zie ook: — Bericht. Maximale prijs voor de basis-bankdienst . Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst, BS 17 december 2014 (maximale prijs 2015)— Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst, BS 15 september 2003 (KB op de basisbankdienst)— Wetboek van economisch recht (artikel VII.57, §3)

Steven Bellemans

Bericht Maximale prijs voor de basis-bankdienst - Koninklijk besluit van 7 september 2003 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen van de wet van 24 maart 2003 tot instelling van een basis-bankdienst

Afkondigingsdatum : 27/01/2016
Publicatiedatum : 27/01/2016

Gepubliceerd op 27-01-2016

  85