Arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars geldt ook voor basketbalscheidsrechters

Het toepassingsgebied van de arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars wordt uitgebreid tot basketbalscheidsrechters waarvan het loon de loongrens voor betaalde sportbeoefenaars overschrijdt.

Betaalde sportbeoefenaars

De wetgever omschrijft betaalde sportbeoefenaars als ‘personen die de verplichting aangaan zich voor te bereiden op of deel te nemen aan een sportcompetitie of -exhibitie onder het gezag van een ander persoon tegen loon dat een bepaald bedrag overschrijdt’.

Daarbij houdt men rekening met het volledige bedrag waarop de sporter recht heeft. Niet alleen zijn vast loon, maar ook zijn winstpremies, onkostenvergoedingen … worden in rekening gebracht. Ook het gedeelte van de afkoopsom dat de nieuwe sportclub heeft betaald aan de voormalige club en dat aan de sportbeoefenaar werd betaald, wordt in rekening gebracht.

Het minimumjaarloon dat een sportman of sportvrouw moet verdienen om een ‘betaalde sportbeoefenaar’ te zijn, bedraagt 9.600 euro voor de periode van 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016.

Bijdrageplicht

Betaalde sportbeoefenaars worden op onweerlegbare wijze verondersteld aangeworven te zijn met een arbeidsovereenkomst die valt onder de arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars van 24 februari 1978. Ze moeten aangegeven worden bij de RSZ. Sporters die niet onder die wet vallen, moeten enkel aangegeven worden bij de RSZ wanneer ze werken in uitvoering van een arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat ze presteren onder gezag en voor hun prestaties een loon ontvangen dat meer is dan een terugbetaling van kosten die ten laste vallen van de werkgever.

De bijdrageplicht geldt voor alle takken van de sociale zekerheid - met uitzondering van de sector van de jaarlijkse vakantie - voor betaalde sportbeoefenaars in de zin van de wet van 24 februari 1978 en voor de sportbeoefenaars met een arbeidsovereenkomst die niet onder het toepassingsgebied van deze wet vallen.

Uitbreiding

Voetbalscheidsrechters vallen onder de arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars wanneer hun jaarloon het aangegeven grensbedrag overschrijdt. Hetzelfde geldt voor de trainers in het voetbal, basketbal, volleybal en wielrennen.

En nu wordt het toepassingsgebied van die wet uitgebreid tot basketbalscheidsrechters waarvan het jaarloon het grensbedrag overschrijdt.

Let op! Het KB van 19 juni 2015 bepaalt uitdrukkelijk dat artikel 4, vierde lid en artikel 5, tweede lid van de arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars van toepassing zijn op de ontslagen die plaatsvinden na 17 juli 2015, voor wat de basketbalscheidsrechters betreft die onder het toepassingsgebied vallen van het KB van 19 juni 2015 dat zorgt voor de uitbreiding. Het gaat hier om de regels in verband met de verbrekingsvergoeding. Men maakt daarbij een onderscheid tussen overeenkomsten voor bepaalde en onbepaalde duur.

In werking

Het KB van 19 juni 2015 treedt in werking op 17 juli 2015. Dat is 10 dagen na publicatie.

Bron:Koninklijk besluit van 19 juni 2015 tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot de basketbalscheidsrechters, BS 7 juli 2015
Zie ook: — Wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars 9 maart 1978 (arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars)— Koninklijk besluit van 2 juni 2015 tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd, BS 15 juni 2015

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot de basketbalscheidsrechters

Afkondigingsdatum : 19/06/2015
Publicatiedatum : 07/07/2015

Gepubliceerd op 07-07-2015

  239