Arbeidsongevallen: inwerkingtredingsdatum voor informatieoverdracht aan externe preventiediensten

Een programmawet van 27 december 2004 heeft de arbeidsongevallenwet afgestemd op de elektronische aangifte van arbeidsongevallen via het portaal van de sociale zekerheid. De wetgever bepaalt dat de werkgever de arbeidsongevallen aangeeft bij de bevoegde verzekeringsonderneming, hetzij rechtstreeks, hetzij via het portaal van de sociale zekerheid.

Tegelijk heeft die programmawet ervoor gezorgd dat de informatie over het ongeval, zoals de elementen die voorkomen in de aangifte, via het Fonds voor arbeidsongevallen ook terechtkomt bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij de werkgever is aangesloten. Op die manier kan de externe preventiedienst een duidelijk beeld krijgen van alle arbeidsongevallen die bij zijn aangesloten werkgevers gebeuren. En dankzij de elektronische aangifte kan de werkgever via één enkele aangifte zijn aangifteverplichtingen voldoen bij ernstige arbeidsongevallen, en bij dodelijke arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met een blijvende arbeidsongeschiktheid.

Een KB van 30 augustus 2015 bepaalt nu de inwerkingtredingsdatum van ‘de bepalingen inzake de overdracht van de gegevens van de aangifte van arbeidsongeval aan de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk’, namelijk: op 1 mei 2013 treedt de bepaling uit de programmawet van eind 2004 in werking die de arbeidsongevallenwet in die zin aangepast heeft.

Op dat moment treedt bovendien ook een parallelle bepaling in werking uit een KB van 24 februari 2005 dat de arbeidsongevallenaangiften vereenvoudigd heeft. Ook hier gaat het om een overdracht van informatie, zoals de gegevens die het slachtoffer van het arbeidsongeval en zijn werkgever identificeren, aan de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk waarbij de werkgever is aangesloten.

Het KB van 30 augustus 2015 treedt in werking 25 september 2015. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 30 augustus 2015 tot vaststelling van de inwerkingtredingsdatum van de bepalingen inzake de overdracht van de gegevens van de aangifte van arbeidsongeval aan de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, BS 15 september 2015
Zie ook: — Wet van 10 april 1971 betreffende de arbeidsongevallen, BS 24 april 1971 (art. 62 van de arbeidsongevallenwet)— Koninklijk besluit van 24 februari 2005 houdende diverse bepalingen ter bestrijding van de ernstige arbeidsongevallen en vereenvoudiging van de arbeidsongevallenaangiften, BS 14 maart 2005 (art. 17, 2°)

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot vaststelling van de inwerkingtredingsdatum van de bepalingen inzake de overdracht van de gegevens van de aangifte van arbeidsongeval aan de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk

Afkondigingsdatum : 30/08/2015
Publicatiedatum : 15/09/2015

Gepubliceerd op 15-09-2015

  76