Arbeidsongevallen: beroep mogelijk tegen beslissing over bijdragevermindering ambtshalve aansluiting

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971

Het beheerscomité voor de arbeidsongevallen kan in ‘behartigenswaardige gevallen’ een vermindering toekennen van de bijdragen bij een ambtshalve aansluiting. Voortaan voorziet men hier in een beroepsmogelijkheid tegen de beslissing over de vraag tot bijdragevermindering.
De werkgever die nalaat een verzekeringscontract bij een erkende verzekeraar af te sluiten, moet een bijdrage voor ambtshalve aansluiting betalen voor iedere werknemer die in dienst is of is geweest tijdens een kalendermaand.
Bij specifieke verzachtende omstandigheden is een bijdragevermindering mogelijk. Bijvoorbeeld wanneer de niet-verzekering niet te wijten is aan een fout of een nalatigheid van de werkgever of het gevolg is van uitzonderlijke omstandigheden.
Er gelden een paar randvoorwaarden en voor de aanvraag gelden specifieke modaliteiten. Zo is de aanvraag om vermindering slechts ontvankelijk indien ze gemotiveerd en gedocumenteerd wordt. En Fedris moet de aanvraag ontvangen binnen de drie maanden volgend op de betekening van de schuldvordering.
Die bestaande regeling wordt aangevuld met een beroepsmogelijkheid. Dat kan binnen de drie maanden na de kennisgeving van de beslissing.
Namelijk: ‘Het beroep tegen de beslissing van het beheerscomité of van de persoon belast met het dagelijks beheer van het Fonds inzake de vraag tot vermindering van de bijdrage ambtshalve aansluiting dient, op straffe van verval, binnen de drie maanden na de kennisgeving van de beslissing te worden ingesteld.’ Deze zin wordt met ingang van 25 januari 2018 ingevoegd in het KB op de arbeidsongevallen van 30 december 1976.
Bron: Koninklijk besluit van 25 december 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 1976 tot uitvoering van sommige bepalingen van artikel 59quater van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 15 januari 2018
Steven Bellemans
  401