Antidopingdecreet afgestemd op vernieuwd agentschap ‘sport Vlaanderen’

Vanaf 1 januari 2016 vormen Bloso en de afdeling Sport van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media samen het ‘Agentschap Sport Vlaanderen’. Het ‘Omgevingsdecreet Sport van 4 december 2015’ dat de basis vormt voor deze hervorming, heeft bijzondere aandacht voor de integratie van NADO Vlaanderen. Om de operationele onafhankelijkheid van de organisatie te garanderen, zal het alleen administratief worden ondergebracht bij Sport Vlaanderen. Het behoudt een eigen afzonderlijke ondernemingsplan en begrotingslijn.

De Vlaamse decreetgever heeft het Antidopingdecreet afgestemd op deze wijzigingen. Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het Antidopingdecreet te actualiseren om conform te blijven met de internationale afspraken. Al gaat het daarbij louter om technische wijzigingen.

Het Omgevingsdecreet Sport zorgt er trouwens niet alleen voor dat het Antidopingdecreet wordt afgestemd op de hervorming, ook deze 9 decreten worden aangepast:

  • het decreet van 7 mei 2004 tot omvorming van de Vlaamse openbare instelling Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie tot het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Bloso;
  • het decreet van 7 mei 2004 houdende omvorming van de v.z.w. “de Rand” tot een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschapen houdende vaststelling van de bevoegdheden van de provincie Vlaams-Brabant inzake de ondersteuning van de Vlaamse Rand;
  • het decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter;
  • het decreet van 13 februari 2009 houdende de organisatie van schoolsport;
  • het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentenvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging;
  • het decreet van 8 juli 2011 houdende regeling van de begroting, de boekhouding, de toekenning van subsidies en de controle op de aanwending ervan, en de controle door het Rekenhof;
  • het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid;
  • het decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector; en
  • het decreet van 20 december 2013 inzake gezond en ethisch sporten.

Met de samensmelting van Bloso en de afdeling sport van het Departement CJSM wordt uitvoering gegeven aan het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019. Alle beleidsondersteunende en beleidsuitvoeren taken in verband met het Vlaamse sportbeleid zijn voortaan samengebracht één entiteit. Wat meteen ook zorgt voor minder administratie, meer transparantie, betere ondersteuning en begeleiding van sporters, clubs en federaties.

Bovendien leidt de integratie tot heel wat ‘efficiëntiewinsten’. Het één-loket voor stopsport, waarvoor tijdens de vorige legislatuur al grote stappen werden gezet, wordt hierdoor gefinaliseerd. Dat vermijdt dubbele financiering van sportorganisaties voor de basiswerking en de subsidiëring voor experimentele of innovatieve projecten en dubbele financiering voor de organisatie van evenementen.

2015 was een transitiejaar. Bedoeling is om op maandag 4 januari 2016 van start te kunnen gaan met ‘Sport Vlaanderen’. Het Omvormingsdecreet Sport van 4 december 2015 treedt dan ook op 1 januari 2016 in werking.

Bron:Decreet van 4 december 2015 tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, BS 21 december 2015.
Zie ook Ontwerp van decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, Vl. Parl. 2015, nr. 545/1.

Laure Lemmens

Decreet tot wijziging van diverse decreten, wat betreft de integratie van de beleidsondersteunende opdracht inzake sport in het agentschap Sport Vlaanderen, en tot wijziging van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012

Afkondigingsdatum : 04/12/2015
Publicatiedatum : 21/12/2015

Gepubliceerd op 22-12-2015

  90