Akkoord met Frankrijk over administratieve bijstand in sociale zekerheid treedt in werking

Met een wet van 7 september 2012 stemt de federale overheid in met een akkoord tussen België en Frankrijk over de wederzijdse administratieve bijstand in de sociale zekerheid. De tekst dateert al van 17 november 2008.

Het akkoord treedt in werking op 1 december 2015.

Het gaat om een ‘gemengd verdrag’. De inhoud valt dus niet alleen onder de bevoegdheid van de federale staat. Eerder werden al instemmingsdecreten gepubliceerd van de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Bedoeling is om de samenwerking tussen beide landen te verruimen en te moderniseren om de strijd tegen fraude, fouten en misbruik op het vlak van de sociale zekerheid op te voeren.

Men hanteert daarbij volgende algemene principes: verplichte wederzijdse bijstand, principiële kosteloze wederzijdse administratieve bijstand en authenticiteit van de geleverde documenten. Voorts legt het akkoord de verplichting op om ten laatste binnen de drie maanden te antwoorden op een aanvraag van een bevoegde instelling.

De tekst voorziet in de overdracht van gegevensbestanden om ze te benutten en in verband te brengen om fraude, misbruik of fouten op het gebied van prestaties, bijdragen of onderwerping vast te stellen. De controles hebben betrekking op de burgerlijke staat, de gezinssamenstelling, de verblijfplaats, de waardering van de inkomsten, het al dan niet uitoefenen van een beroepsactiviteit of de cumulatie van prestaties.

De instellingen kunnen bijvoorbeeld informatie uitwisselen om te controleren of er geen prestaties gecumuleerd worden wanneer een cumulatie niet is toegestaan. En de instellingen kunnen de rechten van de gerechtigden of bijdrageplichtigen herzien of de uitbetaling van een prestatie weigeren, uitstellen of afschaffen.

Bron:Wet van 7 september 2012 houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Frankrijk voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, opgemaakt te Parijs op 17 november 2008, BS 20 november 2015

Steven Bellemans

Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Frankrijk voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, opgemaakt te Parijs op 17 november 2008

Afkondigingsdatum : 07/09/2012
Publicatiedatum : 20/11/2015

Gepubliceerd op 25-11-2015

  113