Aftrek octrooi-inkomsten stopgezet vanaf 1 juli 2016 (art 4-11, DFP)

De Belgische regeling van de belastingaftrek voor octrooi-inkomsten is stopgezet vanaf 1 juli 2016, omdat ze niet voldoet aan de voorwaarden van het BEPS-programma van de OESO (Base Erosion and Profit Shifting-programma). Er is een ruime overgangsregeling voorzien tot eind juni 2021.

Opheffing Belgische regeling octrooi-aftrek

De fiscus zal dus geen nieuwe aftrekken voor octrooi-inkomsten meer toestaan onder de regeling die is opgenomen in het WIB 1992. Een wet 3 augustus 2016 heft vanaf 1 juli 2016 de artikelen 205(1) tot en met 205(4) en artikel 236bis van het WIB 1992 op (art. 4 tot en met 8, wet van 3 augustus 2016). Deze artikelen regelden de octrooi-aftrek die voorzien was in de vennootschapsbelasting en in de belasting van niet-inwoners.

Omwille van de opheffing van deze artikelen worden ook de verwijzingen ernaar in artikel 286 van het WIB 1992 aangepast, zodat belastingplichtigen die de aftrek voor octrooi-inkomsten in de toekomst verder mogen toepassen (overgangsregeling), aanspraak kunnen blijven maken op de specifieke regeling inzake forfaitaire buitenlandse belasting.

Overgangsregeling tot eind juni 2021

De wet van 3 augustus 2016 voegt een ruime overgangsregeling toe aan het WIB 1992, die van toepassing blijft tot en met 30 juni 2021 (nieuw art. 543, WIB 1992; art. 10, wet van 3 augustus 2016).

Daarbij kan de belastingplichtige (vennootschap) de verdere toepassing van de aftrek voor octrooi-inkomsten vragen voor tot en met 30 juni 2021 verkregen octrooi-inkomsten uit in aanmerking komende octrooien waarvan de aanvragen zijn ingediend vóór 1 juli 2016, of, in geval van verworven octrooien of licentierechten, die zijn verworven vóór 1 juli 2016.

Deze overgangsbepaling is niet van toepassing op vanaf 1 januari 2016 rechtstreeks of onrechtstreeks van een verbonden vennootschap verworven octrooien die bij de overdragende vennootschap niet voor de aftrek voor octrooi-inkomsten of voor een analoge regeling van buitenlands recht in aanmerking komen.

In werking

Deze maatregel trad met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2016.

De Regering werkt momenteel aan een nieuw stelsel van ‘vrijgestelde innovatie-inkomsten’ dat de opgeheven octrooi-aftrek zal vervangen.

Bron:Wet van 3 augustus 2016 houdende dringende diverse bepalingen, BS 11 augustus 2016 (art. 4-11).
Zie ook: Wetboek van de Inkomstenbelastingen (WIB 1992) (art. 205(1), art. 205(2), art. 205(3), art. 205(4), art. 236bis, art. 286, nieuw art. 543)

Christine Van Geel

Wet houdende dringende fiscale bepalingen

Afkondigingsdatum : 03/08/2016
Publicatiedatum : 11/08/2016

Gepubliceerd op 25-08-2016

  208