Afschaffing effecten aan toonder: regels voor verkoop van niet-opgevraagde toondereffecten

Een KB van 25 juli 2014 legt de regels vast voor de verkoop van niet-opgevraagde toondereffecten door de emittent, voor de overdracht van de opbrengst van die verkoop en van de onverkochte effecten aan de Deposito- en Consignatiekas, en voor de teruggave van die effecten.

Gedwongen verkoop toondereffecten

Houders van effecten aan toonder waren verplicht om deze effecten ten laatste op 31 december 2013 om te zetten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten. Om te vermijden dat er effecten blijven bestaan waarvan de houders voor onbepaalde tijd ongekend blijven, heeft de wetgever een mechanisme voor de gedwongen verkoop van effecten in het leven geroepen.

Verkoop van niet-opgevraagde effecten toegelaten op gereglementeerde markt

Vanaf 1 januari 2015 zal de emittent de niet-opgevraagde effecten die op een gereglementeerde markt worden toegelaten, moeten verkopen op een gereglementeerde markt.

BerichtDe verkoop kan pas plaatsvinden nadat er een bericht is gepubliceerd waarin de rechthebbende wordt gevraagd zijn recht op de effecten op te eisen. Dat bericht moet verschijnen in het Belgisch Staatsblad en op de website van de onderneming die de gereglementeerde markt van waarop de effecten verkocht zullen worden, exploiteert. Het KB van 25 juli 2014 preciseert dat het bericht ook nog volgende informatie moet bevatten:

 • de gegevens over de identiteit van de emittent: zijn firmanaam, zijn maatschappelijke zetel en zijn ondernemingsnummer;
 • de gegevens vereist voor de identificatie van de effecten die te koop worden aangeboden: hun aard, hun uitgiftedatum, hun ISIN-code of elke andere code aan de hand waarvan ze kunnen worden geïdentificeerd, de voorkooprechten, de eventuele restricties of beperking van de overdraagbaarheid van de effecten, en alle andere specifieke rechten die aan de effecten zijn verbonden, voor zover ze door de emittent zijn gekend;
 • het maximumaantal effecten dat te koop kan worden aangeboden, zoals bepaald op basis van de door de emittent verrichte reconciliatie;
 • de uiterste datum waarop de houders of hun rechthebbenden zich bekend moeten maken bij de emittent of bij een of meer door de emittent in het bericht aangewezen erkende rekeninghouders, om te voorkomen dat hun effecten worden verkocht;
 • de gegevens over de in het vorige punt bedoelde rekeninghouder(s): de firmanaam en het adres.

De verkoop van de niet-opgevraagde effecten kan pas 1 maand na publicatie van dit bericht van start gaan. Zo krijgen eventuele houders de kans om zich kenbaar te maken vooraleer de verkoop plaatsvindt. De verkoop moet wel binnen de 3 maanden na het verschijnen van het bericht plaatsvinden. De emittent kan (mits hij aan bepaalde voorwaarden voldoet) de te koop aangeboden effecten kopen.

MarktregelsVoor effecten die tot de verhandeling op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, gebeurt de verkoop volgens de regels die op die markt van toepassing zijn.

Verkoop van niet-opgevraagde effecten die niet op gereglementeerde markt worden toegelaten

Vanaf 1 januari 2015 verkoopt de emittent ook de effecten die niet tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten, en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, in openbare verkoop.

BerichtOok deze gedwongen verkoop kan pas plaatsvinden nadat er een bericht is gepubliceerd waarin de rechthebbende wordt gevraagd zijn recht op de effecten op te eisen.

MarktregelsDe verkoop van niet-opgevraagde effecten die niet op een gereglementeerde markt worden toegelaten, vindt plaats op de Markt van de Openbare Veilingen, een door Euronext Brussels georganiseerde MTF. En dit volgens de regels die op deze markt van toepassing zijn.

Voor deze verkopen:

 • bezorgt de emittent zijn recentst goedgekeurde jaarrekeningen aan de veilingmeester, samen met alle andere documenten aan de hand waarvan deze laatste de richtprijs kan vaststellen en die hij vraagt;
 • wanneer de effecten van een emittent bij de eerste ronde van openbare veilingen niet zijn verkocht, worden de effecten van die emittent opnieuw te koop aangeboden bij minstens 4 opeenvolgende rondes, tenzij alle effecten ondertussen zijn verkocht;
 • verlopen de verkopen volgens de nota voor de organisatie van de Markt van de Openbare Veilingen. Hiervoor, en voor zover er op de openbare veilingen geen recente transacties hebben plaatsgevonden, stelt de veilingmeester de eerste richtprijs vast, die gebaseerd is op volgende elementen:
  • voor aandelen in vennootschappen en andere met aandelen in vennootschappen gelijk te stellen effecten: op de waarde van het eigen vermogen van de emittent zoals dat blijkt uit de meest recente goedgekeurde jaarrekeningen;
  • voor obligaties en andere schuldinstrumenten: op de nominale waarde, de resterende looptijd en de rentevoet;
  • voor converteerbare obligaties: op de onderliggende waarde en/of op de waarde van de obligatie;
  • voor rechten van deelneming in collectieve beleggingsinstellingen: op de inventariswaarde;
  • voor vastgoedcertificaten: op de resterende looptijd, de boekwaarde en de betaalde coupons;
  • voor alle overige effecten: op de gebruikelijke waarderingsmethodes voor dergelijke effecten.

Opdrachten tot verkoop

De emittent geeft één of meerdere opdrachten tot verkoop van alle effecten die op zijn naam zijn ingeschreven. De emittent bezorgt gelijktijdig met de opdracht(en) tot verkoop het ‘bericht’ en een certificaat van inschrijving van de effecten, op naam van de emittent, in zijn register van de effecten op naam of, in gedematerialiseerde vorm, op een effectenrekening bij een erkende rekeninghouder.

Overdracht netto-opbrengst verkoop

Kunnen de effecten verkocht worden, dan mag de emittent van de opbrengst eerst de kosten aftrekken die hij moest maken om de effecten om te zetten en voor het openen en beheren van de effectenrekening. Hij deponeert de netto-opbrengst van elke verkoopronde onmiddellijk bij de Deposito- en Consignatiekas in de vorm van een vrijwillige deposito op naam van de Kas, volgens de regels die de Kas bepaalt.

Overdracht niet-verkochte effecten

Effecten die op 30 november 2015 geen koper zullen gevonden hebben, blijven bij de emittent tot hun overdracht aan de Deposito- en Consignatiekas.

Tussen 1 en 31 december 2015 deponeert de emittent de onverkochte effecten bij de Deposito- en Consignatiekas. Deze deponering neemt de vorm aan van een inschrijving van de effecten op naam van de Kas in het register van de effecten op naam van de emittent.

Daarbij deelt de emittent aan de Kas volgende gegevens mee:

 • het aantal bij de Kas gedeponeerde effecten, samen met het certificaat van inschrijving van die effecten, op naam van de Kas, in het register van de effecten op naam;
 • het aantal verkochte effecten per categorie, de totale opbrengst van de verkoop en de gemiddelde prijs per effect, samen met de totale kosten die de emittent in mindering heeft gebracht op de opbrengst van de verkoop;
 • voor de effecten waarvan geen enkele kon worden verkocht:
  • de laatst gekende koers op de dag dat de effecten bij de Kas werden gedeponeerd, indien die effecten op een markt zijn toegelaten, of
  • de richtprijs vastgesteld door de veilingmeester op het ogenblik dat die effecten te koop werden aangeboden, indien ze niet op een markt zijn toegelaten;
 • alle overige inlichtingen die de Kas nodig zou achten en waarvan zij de emittent vooraf in kennis zou hebben gesteld.

De mededeling van deze gegevens gebeurt volgens de technische standaard en nadere specificaties die de Kas vaststelt.

Teruggave bedragen en onverkochte effecten

De teruggave, door de Deposito- en Consignatiekas van de bedragen afkomstig van de verkoop, en van de onverkochte effecten, vangt ten vroegste aan op 1 januari 2016. De minister van Financiën zal de aanvangsdatum aankondigen in een advies dat zal verschijnen in het Belgisch Staatsblad.

Wanneer de houder van de voormalige effecten de teruggave vraagt van gedeponeerde bedragen of effecten, moet bij een boete betalen. Die boete bedraagt 10% van het bedrag of van de tegenwaarde van de effecten voor elk begonnen jaar. Ze zal beginnen te lopen vanaf 1 januari 2016.

De Kas geeft slechts gevolg aan een verzoek tot teruggave na inning van de verschuldigde boete. Aan de aanvrager, geeft ze prioritair de eventuele niet-verkochte effecten terug en daarna de bedragen afkomstig van de verkoop van de effecten.

De Deposito- en Consignatiekas deelt aan de betrokken emittent de identiteit mee van de personen die een teruggave van effecten hebben verkregen, samen met het aantal teruggegeven effecten. Wanneer de emittent die informatie ontvangt, schrijft hij deze personen in in het register van de effecten op naam, in de plaats van de Kas.

De Kas bezorgt aan de personen die een teruggave van effecten hebben verkregen, een certificaat als bewijs van die teruggave.

Bevestiging door commissaris, accountant of erkende boekhouder

In de loop van 2015 moet de emittent laten bevestigen, door zijn commissaris of door een bedrijfsrevisor, een externe accountant of een externe erkende boekhouder, dat hij de nodige maatregelen heeft getroffen in het kader van het dematerialisatieproces van de effecten aan toonder. Deze bevestiging wordt aan het bestuursorgaan van de emittent gericht. Het bestuursorgaan bezorgt de bevestiging elektronisch aan de Deposito- en Consignatiekas. De bevestiging moet ook specifiek vermeld worden in de bijlage bij de jaarrekening van 2015.

1 januari 2026…

Op 1 januari 2026 worden de bedragen van de verkoop van niet-opgevraagde effecten die bij de Deposito- en Consignatiekas zijn gestort, en waarvoor geen teruggave werd gevraagd, aan de Staat toegekend. De emittent kan de niet-opgevraagde effecten die zijn ingeschreven bij de Deposito- en Consignatiekas, en waarvoor er op 31 december 2025 geen teruggave werd gevraagd, terugkopen. Hij moet de Kas schriftelijk op de hoogte brengen dat hij van plan is om de effecten terug te kopen. De Staat zal hem dan vragen om binnen de 15 dagen na de verzending van deze uitnodiging, tegen een door de Koning vastgestelde minimumprijs een bod uit te brengen.

In werking

Het KB van 25 juli 2014 treedt in werking op 18 september 2014. Het voert gedeeltelijk artikel 11 van de ‘wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder’ uit.

Bron:Koninklijk besluit van 25 juli 2014 tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vastlegging van de nadere regels voor de verkoop door de emittent, voor de overdracht van de opbrengst van die verkoop en van de onverkochte effecten aan de Deposito- en Consignatiekas en voor de teruggave van die effecten, BS 8 september 2014.
Zie ook:– Koninklijk besluit van 25 juli 2014 tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot berekening van de boete, BS 29 augustus 2014. – Wet van 21 december 2013 tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (i), voor wat betreft de slapende safes, BS 31 december 2013, Err. BS 14 mei 2014. – Koninklijk besluit van 7 december 2007 tot aanpassing van de fiscale wetgeving en de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België aan de bepalingen van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, BS 12 december 2007. – Koninklijk besluit van 26 april 2007 tot toepassing van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, BS 9 juli 2007. – Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, BS 23 december 2005, Err. BS 6 februari 2006 – art. 11

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot vastlegging van de nadere regels voor de verkoop door de emittent, voor de overdracht van de opbrengst van die verkoop en van de onverkochte effecten aan de Deposito- en Consignatiekas en voor de teruggave van die effecten

Afkondigingsdatum : 25/07/2014
Publicatiedatum : 08/09/2014

Gepubliceerd op 11-09-2014

  149