Advocaten mogen multidisciplinaire samenwerking aangaan

Reglement tot wijziging van Hoofdstuk V.1 Samenwerkingsverbanden tussen advocaten en eenpersoonsvennootschappen van advocaten en Hoofdstuk V.2 Samenwerking tussen advocaten en niet-advocaten van de Codex Deontologie voor Advocaten

De Orde van Vlaamse Balies heeft nieuwe regels voor multidisciplinaire samenwerking binnen de advocatuur. Een multidisciplinaire samenwerking is een professionele samenwerking als advocaat met een niet-advocaat. De Orde ziet drie grote vormen van multidisciplinaire samenwerking: een associatie, een groepering en een netwerk. Een associatie laat ze niet toe.
Een multidisciplinaire associatie is dus verboden. Bij een associatie brengen de leden de uitoefening van hun beroepen volledig of gedeeltelijk in en is contractueel vastgelegd hoe winsten en verliezen onder elkaar verdeeld worden of delen ze met elkaar de zeggenschap of de eindverantwoordelijkheid.
Multidisciplinaire groeperingen zijn wel toegestaan. Hier hebben de leden alleen contractueel vastgelegd hoe zij gemeenschappelijke diensten ter ondersteuning van hun beroepsuitoefening organiseren en hoe ze de kosten daarvan delen. Elke overeenkomst tot oprichting van een multidisciplinaire groepering en elke wijziging daaraan moet voorafgaandelijk goedgekeurd zijn door de stafhouder van de Orde waartoe de advocaat behoort. Advocaten die toetreden tot een bestaande goedgekeurde groepering melden dat aan hun stafhouder.
De Ordes hebben toegang tot alle documenten over de oprichting, werking, financiering en het bestuur van de groepering. Zodat ze een volledig zicht hebben op de juridische, economische en financiële aspecten van de groepering.
De dossieradministratie en het archief van de advocaat moet volledig gescheiden zijn van die van de niet-advocaat. 
Een derde vorm van multidisciplinaire samenwerking is het multidisciplinair netwerk. Ook dit wordt toegelaten. In een netwerk oefenen de leden onafhankelijk van elkaar hun beroep uit maar bevelen ze de andere leden van het netwerk bij hun cliënteel aan. Advocaat en niet-advocaat mogen geen gezamenlijke infrastructuur gebruiken. Het delen van computernetwerken of data waardoor de niet-advocaat toegang kan krijgen tot de dossiers van de advocaten mag evenmin. Anders dan bij een groepering moet de stafhouder de oprichting van een netwerk niet goedkeuren. Een melding aan de stafhouder volstaat. Advocaten die deelnemen aan een netwerk melden dat steeds en duidelijk in hun contacten met derden.
Nog even aanstippen dat de Orde ook een projectgebonden multidisciplinaire samenwerking toelaat. Wat betekent dat een advocaat in een tijdelijke vennootschap voor een welbepaalde opdracht diensten kan verlenen met een niet-advocaat. De advocaat meldt een dergelijke samenwerking aan zijn stafhouder. Een tijdelijke vennootschap mag een gemeenschappelijke naam of logo gebruiken.
Tot slot is er nog een belangrijke wijziging bij de samenwerkingsverbandentussen advocaten. Advocaten kunnen voortaan lid zijn van meerdere associaties of meerdere groeperingen. Tot nu kon men maar tot één associatie of één groepering behoren. Wie lid wil zijn van meerdere associaties of meerdere groeperingen meldt dat op voorhand aan de stafhouder.
Het nieuwe reglement van 25 april 2019 is gepubliceerd op 13 juni 2019. Het treedt in werking op 13 september 2019.
Bron: Reglement van 25 april 2019 tot wijziging van Hoofdstuk V.1 Samenwerkingsverbanden tussen advocaten en eenpersoonsvennootschappen van advocaten en Hoofdstuk V.2 Samenwerking tussen advocaten en niet-advocaten van de Codex Deontologie voor Advocaten, BS 13 juni 2019
Ilse Vogelaere
  504