Advocaten bij Orde van Vlaamse Balies moeten stafhouder voortaan uitgebreider informeren over derdenrekeningen, ook controle verruimd

Reglement tot wijziging van Afdeling III.5.2 Media van de Codex Deontologie voor Advocaten

De vereisten voor derdenrekeningen in de Vlaamse Codex deontologie voor advocaten zijn aangescherpt. De Orde van Vlaamse Balies wil dat advocaten uitgebreider rapporteren over de rekeningen en wat ze met het geld doen. Ook de controle is verruimd.

Derdenrekening bij erkende financiële instelling

Iedere advocaat is verplicht om zelf of via de associatie of groepering waartoe ze behoren, over minstens één derdenrekening te beschikken bij een erkende financiële instelling. Voortaan kan dit ook een financiële instelling zijn waarmee de Ordre des barreaux francophones et germanophone een overeenkomst heeft gesloten. In het verleden waren alleen instellingen toegelaten waarmee de Orde van Vlaamse Balies een overeenkomst had.

Vereisten derdenrekening

De derdenrekening moet voldoen aan de vereisten uit art. 446quater §3 van het Gerechtelijk Wetboek én aan die uit de Codex. Enkele daarvan zijn (ver)nieuw(d). Zo moet de derdenrekening normaal een zichtrekening zijn, maar dat is niet langer vereist indien de gelden bestemd zijn om gedurende een welbepaalde termijn te worden bewaard. In dat geval mogen ze nu ook op een termijnrekening worden gezet. Nieuw is bijvoorbeeld ook dat de advocaat alleen bestendige opdrachten kan geven na voorafgaande toelating van de stafhouder.

Jaarlijks verslag

De advocaat of de associatie of groepering die de derdenrekening beheert is nog steeds verplicht om jaarlijks verslag uit te brengen over de rekening(en) aan de stafhouder. De inhoud van die verslaggeving is echter aanzienlijk uitgebreid. Voortaan moet onder meer melding worden gedaan van de gedurende het jaar verrichte contante opnames of uitgeschreven cheques (incl. datum, bedrag en dossier) en de bedragen die gedurende meer dan 2 maanden op de derdenrekening zijn gebleven voor zover het per dossier of per cliënt gaat om een bedrag van meer dan 2.500 euro.

Nieuw is ook de deadline: verslagen moeten ieder jaar ten laatste op 28 februari bij de stafhouder worden ingediend.

Controle

Tot slot zijn er een reeks nieuwigheden op gebied van controle. De Orde van Vlaamse Balies en de Ordre des barreaux francophones et germanophone kunnen voortaan een gezamenlijke controle-entiteit oprichten die belast wordt met een automatische geïnformatiseerde controle van alle verrichtingen op de derdenrekeningen op basis van de jaarlijkse door de erkende financiële instelling toe te leveren gegevens.

Leden van buitenlandse balies gevestigd in België die in hun land van herkomst beschikken over een derdenrekening, die onder de controle valt van de tuchtoverheid in het land van herkomst kunnen op verzoek door de stafhouder worden vrijgesteld van de verplichting om ook in België een derdenrekening te hebben.

Omgang met media

De Orde van Vlaamse Balies voert via een tweede nieuwe reglement ook nog wijzigingen door in de afdeling Media van de Codex. Onder meer met de notie dat advocaten over zaken waarin ze zelf betrokken zijn als raadsman, in het openbaar en aan de media inlichtingen, toelichtingen en uiteenzettingen mogen geven als ze een reeks bijzondere regels naleven zoals het verbod om het proces in de media te voeren, enz.

Laure Lemmens
Wolters Kluwer
  367