Adoptiedienst kan vlotter samenwerking opstarten met buitenlands adoptiekanaal

Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) onderzoekt proactief de buitenlandse adoptiekanalen die een erkende adoptiedienst aanbrengt, samen met de daar geldende adoptiewetgeving. Op die manier krijgen de adoptiediensten meer rechtszekerheid vooraleer ze in die landen gaan investeren.

De Vlaamse overheid vereenvoudigt nu de regels die de erkende adoptiediensten moeten naleven vooraleer het VCA het adoptiekanaal definitief goedkeurt. Zo kunnen de adoptiediensten vlotter een nieuwe samenwerking opstarten.

De nieuwigheden werden in de tekst die volgt in het cursief aangeduid. Ze gelden vanaf 8 november 2014.

Prospectieverzoek

Een adoptiedienst die een nieuwe adoptiesamenwerking wil aangaan in een bepaald land is verplicht om een prospectieverzoek bij het VCA in te dienen. Dat gebeurt per e-mail. Als het VCA bevestigt dat het een kanaalprospectie zal doen, bezorgt het alle relevante informatie die het zelf heeft over het herkomstland aan de adoptiedienst.

Aangifteformulier

Binnen de 3 maanden na het akkoord over de kanaalprospectie, bezorgt de adoptiedienst een aangifteformulier aan het VCA. Met daarin een vertaling van de toepasselijke wetgeving van het herkomstland in het Nederlands, Frans of Engels én de reden waarom de adoptiedienst in het herkomstland een samenwerking wil starten.

Screening wetgeving

Het VCA screent de toepasselijke wetgeving van het herkomstland en bezorgt op basis daarvan – binnen 3 maanden na ontvangst van het formulier – een advies over de mogelijkheden tot een adoptiesamenwerking en de eventuele knelpunten.

Inlichtingendossier

De adoptiedienst heeft dan 6 maanden (na ontvangst van het advies) de tijd om een inlichtingendossier over het kanaal in te dienen bij het VCA. Dat dossier moest tot nog toe ook een verslag van de missie naar het herkomstland bevatten. Maar voortaan kan het VCA de adoptiedienst vrijstellen om een verslag van de missie naar het herkomstland aan het inlichtingendossier toe te voegen.

Voorlopige goedkeuring

Het VCA heeft 6 maanden om het volledige inlichtingendossier te behandelen. Het onderzoekt:

  • of er voldoende garanties zijn dat de betrokken instanties en contactpersonen in het herkomstland de toepasselijke wetgeving respecteren en handelen in het belang van het kind;
  • of de subsidiariteitsregels worden gerespecteerd;
  • of de juridische en sociaalpsychologische adopteerbaarheid van kinderen gegarandeerd kan worden; en
  • of er financiële transparantie is.

Op basis van die gronden keurt het VCA het adoptiekanaal voorlopig goed of af.

Proefdossiers

Wanneer het kanaal voorlopig is goedgekeurd, start er een proeffase. De adoptiedienst mag voortaan minimaal 3 proefdossiers opstarten.

De adoptiedienst moet de aankomst van de kinderen uit de proefdossiers onmiddellijk melden aan het VCA. En een kort verslag over het verloop van elk proefdossier bezorgen.

Daarna evalueert het VCA het verloop van het proefdossier. Het gebruikt daarvoor onder meer het verslag van de adoptiedienst en de bevindingen van de kandidaat-adoptanten. Het VCA vraagt daarbij voortaan enkel nog een advies aan de Federale Centrale Autoriteit voor adoptie van de FOD Justitie, en niet meer aan de FOD Buitenlandse Zaken.

Bij een positieve evaluatie kan het centrum de adoptiedienst toelating geven om een bijkomend proefdossier op te starten.

Definitieve evaluatie

Voortaan evalueert het VCA de werking van het adoptiekanaal ten vroegste na de kindtoewijzing in 3 proefdossiers en de afronding van 1 proefdossier. Voordien gebeurde deze evaluatie ten vroegste na de afronding van 3 proefdossiers.

Als het VCA de volledige werking van het kanaal positief evalueert, wordt het nieuwe adoptiekanaal definitief geopend.

Na de opening

De adoptiedienst moet het VCA onmiddellijk op de hoogte brengen van elke wijziging in het kanaal. Het VCA kan in bepaalde gevallen het kanaal stopzetten, opschorten of bijkomende voorwaarden opleggen.

Zelfstandige adoptie

Bij een zelfstandige adoptie geldt een gelijkaardige regeling. De kandidaat-adoptant bezorgt het VCA alle nuttige informatie over het buitenlands adoptiekanaal – via het aangifteformulier voor een zelfstandig adoptiekanaal. Hij betaalt een voorschot van 500 euro voor de vertaal- en verzendkosten in het kader van het kanaalonderzoek. Het VCA onderzoekt de vier punten die het ook onderzoekt in het kader van het inlichtingendossier bij een bemiddelde adoptie. Op basis hiervan keurt het VCA het aangebrachte kanaal goed of af (hier is geen sprake van een voorlopige goedkeuring).

In werking

Het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014’ treedt in werking op 8 november 2014.

Het wijzigt het ‘besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 over het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie’.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2014 tot wijziging van artikel 4, 9, 10 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie, BS 29 oktober 2014.
Zie ook:– Besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie, BS 22 maart 2013 - art. 4, art. 9, art. 10 en art. 11Decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen, BS 2 maart 2012.

Christine Van Geel

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4, 9, 10 en 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 maart 2013 betreffende het inzagerecht en de bemiddeling bij interlandelijke adoptie

Afkondigingsdatum : 05/09/2014
Publicatiedatum : 29/10/2014

Gepubliceerd op 04-11-2014

  98