Aanwervings- en opleidingsvoorwaarden GAS-vaststellers gelden ook voor personeel Brussels Parkeeragentschap (art. 46 DB Binnenlandse Zaken)

De aanwervings- en opleidingsvoorwaarden voor GAS-vaststellers zijn voortaan ook van toepassing op het personeel van het Brussels Parkeeragentschap.

Hoewel de opdracht van de Brusselse parkeeragenten beperkt is tot het vaststellen van inbreuken met betrekking tot het stilstaan en parkeren, is het volgens de wetgever logisch dat ze dezelfde minimumvoorwaarden voldoen als de gemeentelijke ambtenaren die deze inbreuken vaststellen in het kader van de wetgeving ‘Gemeentelijke Administratieve Sancties’.

De personeelsleden van het Brusselse Parkeeragentschap zullen dus bijvoorbeeld ook minstens een opleiding van 40 uur moeten volgen over het vaststellen van overtredingen, conflictbeheersing, de werkingsbeginselen van de politiediensten, enz. Bovendien zijn ze net als de GAS-vaststellers verplicht om een identificatiekaart te dragen.

Dit onderdeel van de Wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken treedt in werking op 10 december, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, BS 30 november 2015. (art. 46)
Zie ook Wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, BS 1 juli 2013. (GAS-wet) Koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een gemeentelijke administratieve sanctie, BS 27 december 2013.

Laure Lemmens

Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken

Afkondigingsdatum : 09/11/2015
Publicatiedatum : 30/11/2015

Gepubliceerd op 30-11-2015

  203