Aanvullende sociale rechten automatisch toegekend via bufferdata (art. 29-30 DB Sociaal)

Met het zogenaamde Project 'geharmoniseerde sociale statuten - afgeleide rechten' (GSS) wil de overheid vermijden dat burgers, en personen in een precaire situatie in het bijzonder, door gebrek aan informatie hun rechten niet zouden laten gelden. Bedoeling is dat het ‘voordeel’ niet langer gekoppeld is aan allerlei administratieve formaliteiten.

Het juridisch kader voor dit project wordt afgebakend in een verzamelwet van 25 december 2016. In de Kruispuntbankwet wordt namelijk een wettelijke basis gecreëerd voor de ontwikkeling van een bufferdatabase (buffer-DB) waarin de ingezamelde noodzakelijke sociale persoonsgegevens na machtiging worden geregistreerd, om ze dan vervolgens mee te delen aan de toekennende instanties in kwestie.

Een afgeleid of aanvullend recht is een recht op een voordeel binnen of buiten de sociale zekerheid dat een natuurlijke persoon of zijn rechthebbenden kan genieten omwille van het socialezekerheidsstatuut van die natuurlijke persoon (of van zijn rechthebbenden).

Concreet betekent dit dat de Kruispuntbank met ingang van 1 april 2016, na machtiging, de nodige sociale gegevens van persoonlijke aard kan verzamelen en opslaan gedurende een bepaalde periode. Dankzij de gemeenschappelijke en geconsolideerde database kunnen de toekennende instantiesdan automatisch aanvullende rechten toekennen. Een beveiligde, snelle en betrouwbare raadpleging van informatie is daartoe uiteraard noodzakelijk.

In de toelichting heeft men het over het ter beschikking stellen van persoonsgegevens ‘voor zover de toekenning van bepaalde aanvullende rechten de raadpleging van talrijke bronnen en allerlei bewerkingen vereist of betrekking heeft op aanzienlijke volumes’. Die omslachtige manier van werken zou nu verleden tijd moeten zijn. Let wel, de gegevens (gecontroleerde en actuele gegevens afkomstig van een authentieke bron) worden bewaard gedurende een bepaalde periode. Dus in principe niet langer dan nodig. Het gaat niet om het archiveren van informatie!

Dit onderdeel van de verzamelwet van 25 december 2016 treedt retroactief in werking op 1 april 2016 omdat de databank ('geharmoniseerde sociale statuten') sindsdien actief is. De eerste ingebruikname van de gegevens zou correct verlopen zijn. Het gaat om de automatische toepassing van het sociaal tarief voor de levering van aardgas en elektriciteit aan bepaalde categorieën van klanten.

Bron:Wet van 25 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 29 december 2016 (afkondigingsdatum van de wet werd vervangen) (art. 29-30 DB Sociaal)

Steven Bellemans

Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken

Afkondigingsdatum : 20/12/2016
Publicatiedatum : 29/12/2016

Gepubliceerd op 30-01-2017

  135