Aanvullende bestuursrechters bij Raad voor Vergunningsbetwistingen behouden forfaitaire vergoeding

De aanvullende bestuursrechters die op 1 november 2014 tijdelijk aangesteld waren bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen blijven daar verder werken, tot de dossierachterstand is weggewerkt. Zolang krijgen ze per afgehandeld dossier 1.400 euro. Voor zover ze geen gelijkaardige functie als bestuursrechter uitoefenen in een ander Vlaamse bestuursrechtscollege. En dit tot eind 2015.

1 november 2014

Op 1 november 2014 zijn er nieuwe decretale regels voor de Vlaamse bestuursrechtscolleges - waaronder de Raad voor Vergunningsbetwistingen - in werking getreden.

Daarin staat dat de aanvullende bestuursrechters die op 1 november 2014 tijdelijk aangesteld waren bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen daar verder mogen aan de slag blijven totdat de achterstand is weggewerkt of totdat ze ontslag nemen. En dit met behoud van hun vergoedingsregeling die gold vóór 1 november 2014. Het ging om 1.400 euro per afgehandeld dossier.

Die vergoedingsregeling stond in een besluit van 2013 dat echter zelf op 1 november 2014 volledig is opgeheven. Waardoor er sindsdien geen rechtsgrond meer was voor de vergoeding van die aanvullende bestuursrechters.

Nieuwe rechtsgrond

Vlaanderen voert nu een nieuwe rechtsgrond in zodat aanvullende bestuursrechters bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen ook na 1 november 2014 vergoed kunnen worden.

Volgens de nieuwe regels krijgen ze - vanaf 1 november 2014 – 1.400 euro per afgehandeld dossier. Evenveel dus als in de regeling die van toepassing was vóór 1 november. Die vergoeding is er alleen voor de aanvullende bestuursrechters die geen gelijkaardige functie als bestuursrechter uitoefenen in een ander Vlaamse bestuursrechtscollege.

Een afgehandeld dossier is een dossier waarin de aanvullende bestuursrechter een uitspraak doet waarmee het geding ten gronde wordt beslecht. De betaling gebeurt binnen 30 dagen na de uitspraak.

De vergoeding komt ten laste van het Grondfonds.

Inwerkingtreding

De nieuwe vergoedingsregeling heeft uitwerking vanaf 1 november 2014. En ze geldt tot eind 2015.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende overdracht van personeel van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling van de rechtspositie van dit personeel en van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de vergoeding van de aanvullende bestuursrechters van de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft, BS 15 februari 2016
Zie ook:Decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges (art. 91)

Ilse Vogelaere

Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende overdracht van personeel van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges naar de dienst van de Bestuursrechtscolleges en tot vaststelling van de rechtspositie van dit personeel en van de bestuursrechters van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de vergoeding van de aanvullende bestuursrechters van de Raad voor Vergunningsbetwistingen betreft

Afkondigingsdatum : 15/01/2016
Publicatiedatum : 15/02/2016

Gepubliceerd op 18-02-2016

  62