Aanvraagformulier voor attest ‘vrijstelling schenkingsrechten’ bij overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen in Brussel

De minister van Financiën en Begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Guy Vanhengel, heeft het aanvraagformulier vastgesteld voor het attest waarmee er een vrijstelling kan verkregen worden van de schenkingsrechten bij de overdracht van een familiale onderneming of een familiale vennootschap in Brussel.

De ordonnantie van 12 december 2016 ‘houdende het tweede deel van de fiscale hervorming’ heeft immers het regime van de schenkingsrechten versoepeld ten voordele van familiale ondernemingen en vennootschappen die gevestigd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hun overdracht bij schenking wordt vrijgesteld van het schenkingsrecht.De nieuwe regels zijn van toepassing op authentieke schenkingsakten verleden vanaf 1 januari 2017.

Een besluit van 19 januari 2017 heeft al de modaliteiten van de aanvraag, de controle en de aflevering van het attest bepaald waarmee die vrijstelling van de schenkingsrechten kan verkregen worden.

De aanvraag tot aflevering van het attest moet ingediend worden door middel van het formulier dat als bijlage bij een MB van 8 februari 2017 zit. De begiftigden moeten dit formulier per gewone post verzenden naar Brussel Fiscaliteit.Er is een modelformulier beschikbaar voor de schenking van een familiale onderneming en van een familiale vennootschap.

Het attest wordt afgeleverd door de Directeur van de Directie Inkohiering van Brussel Fiscaliteit en moet bevestigen dat de vereiste voorwaarden vervuld zijn om de vrijstelling te genieten. Het attest moet worden overhandigd op het moment van de registratie van de schenkingsakte.

Als dit attest niet wordt ingediend voordat de rechten opeisbaar zijn, moeten deze rechten tegen het normale tarief worden berekend. In dat geval zijn de rechten, geheven omdat de partijen het attest niet voorlegden, vatbaar voor teruggave op de wijze voorzien in artikel 209 W.Reg. wanneer dit attest neergelegd wordt bij de ontvanger binnen het jaar na de betaling van de belasting.

Het MB van 8 februari 2017 is retroactief in werking getreden op 1 januari 2017.

Bron:Ministerieel besluit van 8 februari 2017 tot vaststelling van de modellen van aanvraagformulier tot aflevering van het attest bedoeld in artikel 140/6, § 1, van het Wetboek Registratie-, hypotheek- en griffierechten, BS 21 februari 2017.
Zie ook:- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de schenkingsrechten bij overdracht van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen, BS 30 januari 2017.- Ordonnantie van 12 december 2016 houdende het tweede deel van de fiscale hervorming, BS 29 december 2016 (art. 20-21 en art. 40, § 4).- Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, BS 1 december 1939 (W.Reg.) (art. 140/6, § 1).

Karin Mees

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van aanvraagformulier tot aflevering van het attest bedoeld in artikel 140/6, § 1, van het Wetboek Registratie-, hypotheek- en griffierechten

Afkondigingsdatum : 08/02/2017
Publicatiedatum : 21/02/2017

Gepubliceerd op 02-03-2017

  320