Aanvraagformulier voor attest ‘verlaagd tarief successierechten’ bij vererving van familiale ondernemingen en vennootschappen in Brussel

De minister van Financiën en Begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Guy Vanhengel, heeft het aanvraagformulier vastgesteld voor het attest waarmee er een verlaagd tarief kan verkregen worden bij vererving van een familiale onderneming of een familiale vennootschap in Brussel.

De ordonnantie van 12 december 2016 ‘houdende het tweede deel van de fiscale hervorming’ heeft immers het successierecht en het recht van overgang bij overlijden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verlaagd tot 3% voor een verkrijging in rechte lijn en tussen partners en tot 7% voor verkrijging tussen andere personen bij vererving van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.De nieuwe regels zijn van toepassing op nalatenschappen die openvallen vanaf 1 januari 2017.

Een besluit van 19 januari 2017 heeft al de modaliteiten van de aanvraag, de controle en de aflevering van het attest bepaald waarmee dat verlaagd tarief kan verkregen worden.

De aanvraag tot aflevering van het attest moet ingediend worden door middel van het formulier dat als bijlage bij een MB van 8 februari 2017 zit. De erfopvolgers moeten dit formulier per gewone post verzenden naar Brussel Fiscaliteit.Er is een modelformulier beschikbaar voor de overdracht van een familiale onderneming en van een familiale vennootschap.

Het attest wordt afgeleverd door de Directeur van de Directie Inkohiering van Brussel Fiscaliteit en moet bevestigen dat de vereiste voorwaarden vervuld zijn om het verlaagd tarief te genieten. Het attest moet aan de aangifte van nalatenschap worden toegevoegd.

Indien het attest niet wordt ingediend samen met de aangifte van nalatenschap, moeten de successierechten tegen het normale tarief worden berekend. In dat geval zijn de rechten, geheven omdat de partijen het attest niet voorlegden, vatbaar voor teruggave wanneer dit attest neergelegd wordt bij de ontvanger binnen het jaar na de betaling van de belasting.

Het MB van 8 februari 2017 is retroactief in werking getreden op 1 januari 2017.

Bron:Ministerieel besluit van 8 februari 2017 tot vaststelling van de modellen van aanvraagformulier tot aflevering van het attest bedoeld in artikel 60bis/3, § 1, van het Wetboek Successierechten, BS 20 februari 2017.
Zie ook:- Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de successierechten bij overdracht van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen, BS 31 januari 2017.- Ordonnantie van 12 december 2016 houdende het tweede deel van de fiscale hervorming, BS 29 december 2016 (art. 9-13 en art. 39).- Wetboek der successierechten, BS 7 april 1936 (W.Succ.) (art. 60bis/3, § 1).

Karin Mees

Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van aanvraagformulier tot aflevering van het attest bedoeld in artikel 60bis/3, § 1, van het Wetboek Successierechten

Afkondigingsdatum : 08/02/2017
Publicatiedatum : 20/02/2017

Gepubliceerd op 02-03-2017

  165