Aanvraagformulier en procedure voor verplichte registratie van ‘dienstenverleners aan vennootschappen’

Koninklijk besluit betreffende de registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen

‘Dienstenverleners aan vennootschappen’ zijn sinds 1 september 2018 verplicht om zich te registreren bij de FOD Economie.

In het KB van 11 oktober 2018 staat nu de procedure die deze dienstenverleners moeten volgen als ze zich willen registreren om één of meer vennootschapsrechtelijke diensten te mogen aanbieden.

De registratieformulieren staan de op website van de FOD Economie.

Verplichte registratie

De wet van 29 maart 2018 legt deze verplichte registratie op aan natuurlijke of rechtspersonen die in België vennootschapsrechtelijke diensten willen aanbieden, maar die ontsnappen aan de antiwitwaswet van 18 september 2017.
Omdat zij onderworpen zijn aan de antiwitwaswet geldt deze registratieplicht dus niet voor bv. advocaten, notarissen, bedrijfsrevisoren, accountants, belastingconsulenten, (boekhouders-)fiscalisten, kredietinstellingen en verzekeringsondernemingen.

Wie is aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten?

Een ‘aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten’ is elke natuurlijke of rechtspersoon die beroepsmatig een van de volgende diensten aan derden aanbiedt:
  • deelnemen aan de aan- of verkoop van aandelen van een vennootschap met uitzondering van deze van een beursgenoteerde vennootschap;
  • een maatschappelijke zetel aan een onderneming, een rechtspersoon of een soortgelijke juridische constructie verschaffen;
  • een bedrijfs-, administratief of correspondentieadres en andere daarmee samenhangende diensten verschaffen aan een onderneming, een rechtspersoon of een soortgelijke juridische constructie.

Hoe registratie aanvragen?

Elke natuurlijke of rechtspersoon die zich wenst te registreren om één of meer diensten van dienstenverleners aan vennootschappen te verlenen, moet zijn aanvraag indienen bij de ‘Algemene Directie KMO-beleid’ van de FOD Economie.

De aanvrager voegt bij zijn aanvraag de documenten en informatie die aantonen dat hij voldoet aan de voorwaarden van de wet van 29 maart 2018.
Het KB van 11 oktober 2018 somt de vereiste inlichtingen en documenten op (art. 3). Ze verschillen naargelang het gaat om natuurlijke personen of rechtspersonen.

Aanbieders die aan de wettelijke voorwaarden voldoen, moeten hun aanvraag tot registratie indienen bij de ‘Algemene Directie KMO-beleid’ van de FOD Economie met:

Beide formulieren staan op de website van de FOD Economie.

Tegen wanneer registreren?

Aanbieders die al actief zijn als aanbieder van vennootschapsrechtelijke diensten, kunnen zich al sinds 1 september 2018 inschrijven bij de FOD Economie. Ze krijgen nog tot 1 maart 2019 de tijd om zich te laten registreren.

Aanbieders die hun activiteit als aanbieder starten na 1 september 2018, moeten zich registreren bij de FOD Economie vooraleer ze starten met hun activiteit.

Lijst geregistreerde dienstenverleners

Wanneer het dossier volledig is, beslist de ‘Algemene Directie KMO-beleid’ binnen de 60 dagen over de aanvraag. Ze brengt de aanvrager op de hoogte van haar beslissing om hem de registratie toe te kennen of te weigeren (samen met de redenen voor de weigering).
De FOD Economie controleert bij de Dienst Strafregister van de FOD Justitie de eerbaarheid van de personen vermeld in de aanvraag.

De aanvrager van wie de aanvraag om registratie werd geweigerd, kan slechts een nieuwe aanvraag indienen na een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de kennisgeving van de weigering.

De lijst van geregistreerde dienstenverleners aan vennootschappen is te raadplegen op de website van de FOD Economie. Hij bevat voor elke natuurlijke of rechtspersoon:
  • het ondernemingsnummer;
  • de naam of de maatschappelijke naam van de onderneming;
  • het volledig adres of de maatschappelijke zetel van de onderneming;
  • het type onderneming: onderneming natuurlijk persoon of rechtspersoon;
  • de contactgegevens van de onderneming, namelijk haar telefoonnummer, e-mailadres en website;
  • de begindatum van de registratie.

Intrekking van de registratie

Als de minister van Economie of zijn gedelegeerde oordeelt dat de dienstenverlener aan vennootschappen niet meer aan de registratievoorwaarden voldoet, en dat de registratie moet ingetrokken worden, brengt hij de betrokkene op de hoogte.

De dienstenverlener heeft dan 30 dagen de tijd om zijn verweermiddelen naar de minister of zijn gedelegeerde te verzenden. Hij kan ook vragen om gehoord te worden door de minister of zijn gedelegeerde, eventueel vergezeld door een raadsman van zijn keuze. Deze hoorzitting vindt plaats binnen de 60 dagen na de dag van ontvangst van de aanvraag tot hoorzitting.

De minister heeft dan 60 dagen vanaf de hoorzitting, of bij gebreke aan een hoorzitting, 90 dagen vanaf de kennisgeving om te beslissen en de betrokkene hiervan op de hoogte te brengen.

Boete

Aanbieders die de verplichting tot registratie niet naleven, riskeren een boete van 250 tot 100.000 euro.

Aanbieders die geregistreerd zijn, maar niet meer aan de voorwaarden voldoen, riskeren een gelijkaardige boete.

In werking

Het KB van 11 oktober 2018 treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 september 2018.

Bron: Koninklijk besluit van 11 oktober 2018 betreffende de registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen, BS 18 oktober 2018.
Zie ook:
Wet van 29 maart 2018 tot registratie van de dienstverleners aan vennootschappen, BS 2 mei 2018.
Ministerieel besluit van 5 september 2018 houdende de delegatie van bevoegdheid bedoeld in artikel 6, § 5, eerste lid, van de wet van 29 maart 2018 tot registratie van de dienstverleners aan vennootschappen, BS 21 september 2018.
Ministerieel besluit van 5 september 2018 houdende de delegatie van bevoegdheid tot het intrekken van de registratie zoals bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de wet van 29 maart 2018 tot registratie van de dienstverleners aan vennootschappen, BS 21 september 2018.
– Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie, Pb.L., afl. 141, 5 juni 2015 (antiwitwasrichtlijn) (art. 3, punt 7. en art. 47).
– Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten, BS 6 oktober 2017 (antiwitwaswet) (art. 5, § 1, 1° tot 28° en 30° tot 33°)
Christine Van Geel
Wolters Kluwer
  138