Aanvraag voor deelname aan experimentele woonvormen mogelijk tot 15 juli

Vlaanderen lanceert een eenmalige oproep voor deelname aan experimentele woonvormen in een regelluwe proefomgeving. Deelnameaanvragen kunnen ingediend worden tot 15 juli 2017.

Experimentele woonvormen

Vlaanderen wil werk maken van nieuwe woonvormen. Daarvoor creëert het een proefomgeving voor experimentele woonvormen. De experimenten kunnen zich ontwikkelen binnen een regelluw kader, zonder rekening te houden met bepaalde regels van de Vlaamse Wooncode.

De overheid heeft twee woonvormen op het oog: gemeenschappelijk wonen en erfpacht- en opstalconstructies waarbij de eigendom van de grond en die van de woning gescheiden zijn. Gemeenschappelijk wonen is een woonvorm in een gebouw of gebouwencomplex met wonen als hoofdfunctie en met verschillende woongelegenheden. Minstens twee huishoudens moeten op vrijwillige basis minstens één leefruimte delen en elk moet minstens één privatieve leefruimte hebben. De bewoners staan samen in voor het beheer.

Standaardaanvraagformulier

Projecten die willen deelnemen aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen dienen hun aanvraag in bij het agentschap Wonen-Vlaanderen. Dat gebeurt met een standaardaanvraagformulier. Uiterste datum voor indiening is 15 juli 2017.

Project

Zowel natuurlijke als rechtspersonen (privaat- of publiekrechtelijk) kunnen een project indienen. Het kan zich richten tot sociale huurders, niet-sociale huurders, kopers en erfpacht- of opstalnemers.

Het project moet duidelijk vernieuwend zijn en inspelen op minstens één maatschappelijk relevante woonbehoefte. De woonvorm moet moeilijk of niet te realiseren zijn binnen de huidige regels.

De methode en de organisatie van het project moeten toepasbaar zijn in de andere regio’s of samenwerkingsverbanden in Vlaanderen.

Projectboordeling

De ingediende projecten worden op twee criteria beoordeeld.

Een eerste criterium is de realiseerbaarheid en de voortzetbaarheid van het project. Het project moet realiseerbaar zijn binnen maximaal zes jaar. Het kan één keer verlengd worden met hoogstens vier jaar.

Na de proefperiode moet het project kunnen voortgezet worden binnen de geldende regels. Als de aanvrager daarvoor extra kosten moet maken, kan hij daar op het einde van de proefperiode voor vergoed worden. Mits hij die kosten opgenomen en verantwoord heeft in zijn standaardaanvraagformulier.

Het tweede beoordelingscriterium is de planmatige en doelgerichte aanpak van het project en de garanties voor een kwaliteitsvolle uitvoering ervan. Voor de beoordeling van dit criterium werkt men met volgende checklist:

Regelluw

De projecten blijven in principe gebonden aan de bestaande regels, maar ze kunnen op bepaalde punten wel afwijkingen van de Vlaamse wooncode krijgen. De aanvragers vermelden in hun aanvraag waarom ze welbepaalde afwijkingen willen.

De afwijkingen kunnen betrekking hebben op

  • de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten voor woningen. Mits de veiligheid en de gezondheid van de bewoners niet in gevaar komt;
  • de regels over de verkoop van sociale koopwoningen. Geen afwijking van inkomens- en eigendomsvoorwaarden mogelijk;
  • de kwaliteitsnormen voor nieuwe sociale woningen;
  • de voorwaarden waaronder sociale woonorganisaties kunnen intekenen op het maatschappelijk kapitaal van andere vennootschappen;
  • de voorwaarden waaronder sociale leningen worden gegeven. Afwijkingen op inkomens- en eigendomsvoorwaarden kunnen hier niet. De woning moet aan de maximale verkoopwaarde voldoen voor een bijzondere sociale lening. En ook de solvabiliteitsvereiste blijft gelden;
  • de tegemoetkomingen (bv. voor verbeteringswerkzaamheden). Afwijkingen van inkomens- en eigendomsvoorwaarden kunnen niet;
  • de twintigjarige bewoningsplicht bij een sociale koopwoning en de bijhorende vergoeding als die verplichting niet wordt nagekomen;
  • de regels voor de verhuring van woningen in de sociale sector (met onder meer de huurdersverplichtingen en de toewijzingsregels).

Selectie

De selectie van de projecten gebeurt in drie stappen.

Eerst bekijkt men of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is. Ze is ontvankelijk als het standaardaanvraagformulier met de nodige bewijssstukken uiterlijk op 15 juli 2017 aangetekend bezorgd is aan het agentschap Wonen-Vlaanderen. En als het formulier ook digitaal toegekomen is.

Bij ontvankelijke aanvragen volgt een inhoudelijke toets. Hier wordt onderzocht of het project voldoet aan de inhoudelijke criteria (doelstelling, vernieuwend…).

Als het project ook voldoet aan de inhoudelijke criteria, volgt tot slot de eigenlijke beoordelingsanalyse. Daar wordt onderzocht in welke mate het project aan de beoordelingscriteria voldoet. Er volgt een verslag van Wonen-Vlaanderen over de deelnameopportuniteit voor elk project. De minister maakt de finale keuze op voorstel van Wonen-Vlaanderen.

Opvolging

Alle geselecteerde projecten worden opgevolgd en geëvalueerd met het oog op een eventuele aanpassing van de regelgeving.

Start

Voor de start van de proefomgeving is het wachten op de inwerkingtreding van het Vlaamse regeringsbesluit met de projectlijst.

Verlenging

De proefomgeving kan verlengd worden. Voor hoogstens vier jaar. Verlengingsaanvragen moeten ten laatste vijf maanden voor het einde van de proefomgeving ingediend worden met een standaardaanvraagformulier voor verlenging.

Inwerkingtreding

De besluiten van 21 en 24 april 20107, het ene met de oproep, het andere met het standaardaanvraagformulier, treden in werking op 8 juni 2017.

Bron:Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de organisatie van een eenmalige oproep tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen, BS 29 mei 2017 Bron:Ministerieel besluit van 24 april 2017 houdende de vaststelling van het standaardaanvraagformulier tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen, BS 29 mei 2017
Zie ook:Decreet van 24 februari 2017 houdende instelling van een proefomgeving voor experimentele woonvormen en tot machtiging van een coördinatie van de regelgeving betreffende de woninghuurwetgeving Vlaamse Wooncode

Ilse Vogelaere

Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het standaardaanvraagformulier tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen

Afkondigingsdatum : 24/04/2017
Publicatiedatum : 29/05/2017

Gepubliceerd op 30-05-2017

  228