Aanpak identiteitsfraude: oude foto’s en handtekeningen vanaf 6 december in databanken Rijksregister

Vanaf 6 december 2016 zullen het ‘Register van de Identiteitskaarten’ en het ‘Register van de Vreemdelingenkaarten’ – de centrale gegevensbestanden die bij het Rijksregister worden gehouden – een overzicht bewaren van alle foto’s die voorkomen op identiteitskaarten die de laatste 15 jaar zijn uitgereikt. Net als de digitale beelden van de elektronische handtekeningen van de houders. Die historiek aan beelden moet onze gemeente- en politiediensten helpen in hun strijd tegen identiteitsfraude en identiteitsdiefstal.

Ze krijgen immers een beter zicht op eventuele veranderingen aan het uiterlijk en de evolutie van de betrokkene doorheen de jaren en mogelijke vervalsingen van de handtekening. In combinatie met andere elementen waarover de politiediensten (o.a.) de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Valsheden) en de inlichtingendiensten beschikken - zoals het atypisch, veelvuldig en binnen een korte tijdspanne verliezen van en/of gestolen worden van de identiteitskaart of vreemdelingenkaart - kan dit de opsporing en vaststelling van de misdrijven versnellen.

Toelating nodig

De raadpleging van de beelden is echter niet zonder voorwaarden. Net zoals voor de andere opgeslagen gegevens in de centrale bestanden van de elektronische identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten zal het Sectoraal Comité van het Rijksregister eerst toegang moeten verlenen.

Maatregelen tegen identiteitsfraude

De bewaarplicht werd opgenomen in de Wet op de Bevolkingsregisters via de Wet Diverse Bepalingen Binnenlandse Zaken van 9 november 2015. Het maakt deel uit van een ruimer pakket maatregelen tegen identiteitsfraude waarbij de rol van het Rijksregister werd versterkt. Het Rijksregister vormt immers dé bron van informatie voor de identificatie van natuurlijke personen. De wetgever wil dan ook de er zo veel mogelijk relevante informatie in wordt opgenomen en dat die gegevens zo efficiënt mogelijk worden gebruikt. In de toekomst zullen daarom bijvoorbeeld ook de contactgegevens van burgers (telefoon- of gsmnummer en het e-mailadres), het tijdsstip van geboorte en het uur van overlijden in het Rijksregister worden opgenomen. Al zijn voor al deze zaken nog uitvoeringsbepalingen nodig.

15 september 2016

Het KB van 21 juli 2016 dat de bewaarplicht van foto’s en handtekeningen op elektronische identiteitskaarten en vreemdelingenkaarten oplegt vanaf 6 december, treedt in werking op 15 september, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron:Koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot vastlegging van de datum vanaf wanneer de historiek van de foto's en de historiek van de elektronische beelden van de handtekeningen, bedoeld in artikel 6bis, § 1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, worden opgenomen en bijgehouden in het centraal bestand van de identiteitskaarten en in het centraal bestand van de vreemdelingenkaarten, BS 5 september 2016.
Zie ook Wet van 9 november 2015 houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken, BS 30 november 2015. ( art. 1-13 ) Wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, BS 3 september 1991. (Wet op de Bevolkingsregisters)

Laure Lemmens

Koninklijk besluit tot vastlegging van de datum vanaf wanneer de historiek van de foto's en de historiek van de elektronische beelden van de handtekeningen, bedoeld in artikel 6bis, § 1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen, worden opgenomen en bijgehouden in het centraal bestand van de identiteitskaarten en in het centraal bestand van de vreemdelingenkaarten

Afkondigingsdatum : 21/07/2016
Publicatiedatum : 05/09/2016

Gepubliceerd op 05-09-2016

  83