Aanpak asielcrisis: extra toelage voor voogdij niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

België kampt binnen de huidige asielcrisis met een aanzienlijk tekort aan voogden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV). De regering heeft daarom extra budget vrijgemaakt zodat op korte termijn bijkomende mensen kunnen worden aangesteld.

Het geld is bestemd voor de verenigingen waarmee de Dienst Voogdij een ‘Protocolakkoord Voogdij’ heeft afgesloten. Zij kunnen in totaal 390.000 euro ontvangen om ‘in te gaan op uitzonderlijke vragen voor de uitoefening van de voogdij over NBMV’. De toekenning van de middelen wordt geëvalueerd in functie van het aantal uit te oefenen voogdijen.

De regering stelt echter uitdrukkelijk dat het hier gaat om een uitzonderlijke en tijdelijke maatregel in de aanpak van de huidige instroom aan asielzoekers. De toelage heeft dus geen structureel karakter. De bijkomende middelen zullen worden uitgekeerd zolang dat nodig is binnen de huidige crisis. De situatie zal dan ook permanent geëvalueerd worden.

De minister van Justitie, Koen Geens, legt binnenkort de details over de toekenning en het gebruik van de toelagen vast in een besluit. Nu is al duidelijk dat de verenigingen een dossier met rechtvaardigingsstukken aan de FOD Justitie zullen moeten bezorgen. Alle niet verrechtvaardigde uitgaven zullen worden teruggevorderd.

Het KB van 23 september 2015 heeft retroactief uitwerking met ingang van 15 september.

Bron:Koninklijk besluit van 23 september 2015 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" van de Programmawet van 24 december 2002, wat de uitzonderlijke en tijdelijke toekenning van toelagen voor de uitoefening van de voogdij betreft, BS 13 oktober 2015.
Zie ook Koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de programmawet van 24 december 2002, BS 29 januari 2004.

Laure Lemmens

Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 “Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen” van de Programmawet van 24 december 2002, wat de uitzonderlijke en tijdelijke toekenning van toelagen voor de uitoefening van de voogdij betreft

Afkondigingsdatum : 23/09/2015
Publicatiedatum : 13/10/2015

Gepubliceerd op 14-10-2015

  93