Aannemer gelijkgesteld met opdrachtgever in de vleessector

In de vleessector wordt de aannemer voortaan gelijkgesteld met de opdrachtgever. Dat blijkt uit een KB van 16 december 2015. De tekst verduidelijkt ook het toepassingsgebied van de aanwezigheidsregistratie.

Aanwezigheidsregistratie

Een programmawet van 10 augustus 2015 heeft een verplichte aanwezigheidsregistratie voor de vleessector ingevoerd. Recent zijn ook de bijhorende uitvoeringsbepalingen verschenen. Ze treden in werking op 1 januari 2016. Het portaal van de sociale zekerheid stelt ‘Checkinatwork’ ter beschikking voor de aanwezigheidsregistratie bij werken in onroerende staat en in de vleessector.

Toepassingsgebied

Zoals bekend, werd het toepassingsgebied van de regeling voor de vleessector al bijgestuurd, retroactief met ingang van 1 juli 2015, nog voor de publicatie van de uitvoeringsbepalingen. Een verzamelwet van 16 november 2015 heeft de regeling namelijk beperkt tot de activiteiten waarbij zich frauduleuze situaties voordoen. Dat zijn activiteiten waarvoor de verschillende mechanismen van de hoofdelijke aansprakelijkheid van toepassing zijn.

Daartoe heeft de wetgever een nieuwe uitdrukkelijke verwijzing ingevoerd naar het KB op de registratie van aannemers, in plaats van de verwijzing naar de bevoegdheidsgebieden van de betreffende paritaire comités. Tegelijk werden de begrippen ‘arbeidsplaats’ en ‘opdrachtgever’ opnieuw gedefinieerd.

Gelijkstelling

Bovendien kreeg de Koning in dezelfde verzamelwet de bevoegd om binnen de aansprakelijkheidsregeling voor sociale en fiscale schulden de opdrachtgever en de aannemer gelijk te stellen. In de vleessector treden het slachthuis, de uitsnijderij of het bedrijf voor vleesbereidingen en/of bereidingen van vleesproducten immers tegelijkertijd als opdrachtgever en aannemer op, zo blijkt uit de verantwoording van het amendement dat de bevoegdheidsdelegatie ingevoerd heeft.

Op basis van die delegatie wordt de aannemer nu gelijkgesteld met de opdrachtgever voor de vleessector. Het KB op de registratie van aannemers wordt aangevuld met ingang van 22 december 2015. Dat is de dag waarop het wijzigings-KB verschenen is in het Belgisch Staatsblad.

De aannemer neemt alle rechten en plichten over van de opdrachtgever en de meldingsplicht rust op de met de opdrachtgever gelijkgestelde aannemer.

Activiteiten

Daarnaast verduidelijkt het nieuwe KB van 16 december 2015 de activiteiten die in het KB op de registratie van aannemers opgesomd worden voor de vleessector. Parallel met de omschrijvingen van de begrippen ‘arbeidsplaats’ en ‘opdrachtgever’ die de wetgever hanteert.

Het nieuwe KB bepaalt, retroactief met ingang van 1 juli 2015, dat:

  • de activiteiten enkel worden beoogd ‘indien deze activiteiten worden uitgevoerd in een slachthuis, uitsnijderij of een bedrijf voor vleesbereidingen en/of bereidingen van vleesproducten en die te dien einde een erkenning moeten verkrijgen van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen’;
  • de activiteiten niet worden beoogd ‘indien deze activiteiten worden uitgevoerd in een inrichting die een erkenning 1.1.3 (Slachting op landbouwbedrijven) moet verkrijgen’.

Bij de uitsluiting verwijst men expliciet naar bijlage 2 bij het KB van 16 januari 2006 dat regels omschrijft voor de erkenningen, toelatingen en voorafgaande registraties die het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen aflevert.

Bron:Koninklijk besluit van 16 december 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 12, 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van artikel 6ter van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 22 december 2015
Zie ook: — Koninklijk besluit van 9 december 2015 tot uitvoering van artikel 7 van de programmawet van 10 augustus 2015 en tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht, BS 16 december 2015 — Koninklijk besluit van 9 december 2015 houdende nadere regels inzake de elektronische aanwezigheidsregistratie voor werknemers tewerkgesteld op bepaalde arbeidsplaatsen in de vleessector, BS 16 december 2015 — Koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 12, 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van artikel 6ter van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, BS 31 december 2007 (KB op de registratie van aannemers)— Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 26 november 2015 (art. 40-42 DB Sociaal)Programmawet van 10 augustus 2015, BS 18 augustus 2015 (art. 4 en art. 5 PW)

Steven Bellmans

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 12, 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en van artikel 6ter van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk

Afkondigingsdatum : 16/12/2015
Publicatiedatum : 22/12/2015

Gepubliceerd op 07-01-2016

  120