Aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2015 in het Staatsblad

Het model van de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) verscheen in het Belgisch Staatsblad van 10 april 2015. De nieuwe PB-aangifte telt in totaal 772 codes. Dat zijn er 43 meer dan vorig jaar. Nooit eerder prijkten er meer codes op de PB-aangifte.

De meeste nieuwe codes zitten in vak IX., waar de belastingplichtige de uitgaven voor woonkredieten moet invullen. Maar er zijn ook heel wat rubrieken verplaatst naar andere vakken. De aangifte bevat ook een nieuw vak XI., waar de belastingplichtige de bedragen moet vermelden die in aanmerking komen voor een belastingkrediet voor winwinleningen die hij heeft toegestaan aan een Vlaamse startende KMO of zelfstandige.

Eerste aangifte na staatshervorming

De PB-aangifte voor het aanslagjaar 2015 (aj. 2015) is de eerste die moet ingediend worden na de zesde staatshervorming. Die maakte de gewesten onder meer bevoegd voor de fiscale behandeling van uitgaven voor het verwerven of behouden van de ‘eigen woning’ (woonbonus) vanaf het aj. 2015. De ‘eigen woning’ is de woning die de belastingplichtige zelf bewoont. Voor de tweede en volgende woningen – de woning(en) waarvan de belastingplichtige eigenaar is, maar die hij zelf niet bewoont – wordt de belastingvermindering nog altijd op federaal niveau toegekend.

De PB-aangifte telt dit jaar maar liefst 108 codes voor woonleningen. Zowel de gewestelijke als de federale belastingregeling heeft immers afzonderlijke codes op het belastingformulier.

PB-aangifte aj. 2015

Net zoals vorig jaar bestaat ook de PB-aangifte voor het aj. 2015 uit:

  • een formulier ‘Voorbereiding van de aangifte in de personenbelasting’ (aparte formulieren voor deel 1 en deel 2). Hierop kan de belastingplichtige vrij alle berekeningen of vermeldingen aanbrengen die hij nodig heeft om het eigenlijke aangifteformulier correct in te vullen en om later de aangegeven bedragen gemakkelijker terug samen te stellen. Hij moet de codes (met een controlecode van twee cijfers erna), de bedragen en de andere gegevens overbrengen op het eigenlijke aangifteformulier. Het voorbereidend formulier is uitsluitend bestemd voor de belastingplichtige;
  • de ‘aangifte in de personenbelasting’ zelf (deel 1 en 2), die samen met de bewijsstukken en bijlagen wordt ingescand, is een samenvatting van de gegevens uit het voorbereidend formulier. Deel 1 en deel 2 van de eigenlijke aangifte zijn samengevoegd op één aangifteformulier, met daarop een geheugensteun voor het invullen ervan (met voorbeelden). De belastingplichtige moet enkel het aangifteformulier opsturen naar het scanningscentrum van Gent of Namen (of deponeren in de bus van het belastingkantoor waaronder hij ressorteert).

Tax-on-web

Ook dit jaar kunnen de belastingplichtige of zijn mandataris de PB-aangifte (deel 1 en 2) elektronisch invullen en via ‘Tax-on-web’ indienen. Belastingplichtigen die deel 2 van de PB-aangifte nodig hebben, laten dat bijna altijd invullen door hun accountant, belastingconsulent of boekhouder-fiscalist. Mandatarissen (volmachthouders) die de PB-aangifte van hun cliënten via Tax-on-web indienen, krijgen hiervoor meer tijd.

Opgelet! Tax-on-web is momenteel niet bereikbaar. De belastingadministratie bereidt de editie voor het aanslagjaar 2015 voor.

PB-aangifte met hulp van belastingambtenaar

Een belastingplichtige kan zijn PB-aangifte ook laten invullen door een belastingambtenaar. Die vult de aangifte dan elektronisch in via Tax-on-web. De belastingplichtige moet één van de twee afdrukken van de gegevens die de belastingambtenaar in Tax-on-web heeft ingebracht, waarmerken, dateren en ondertekenen. Daarna kan hij deze afdruk ofwel overhandigen aan de belastingambtenaar die hem heeft geholpen, ofwel opsturen naar het scanningscentrum. Het tweede exemplaar van de afdruk van de gegevens is een kopie voor de belastingplichtige.

Aanslagbiljet via Zoomit

Belastingplichtigen die hun aanslagbiljet in de personenbelasting elektronisch willen ontvangen via Zoomit, kunnen dat aan de administratie meedelen via www.myminfin.be of bij het indienen via Tax-on-web. Zoomit is een gratis bankservice die door de meeste banken wordt aangeboden via hun internetbankieren.

PB-aangifte aj. 2015 indienen op…

De belastingadministratie heeft de exacte data voor het indienen van de nieuwe PB-aangifte nog niet vastgelegd, maar vermoedelijk wordt dat eind juni voor de papieren aangifte en half juli voor de aangifte via Tax-on-web.

Mandatarissen die de PB-aangifte van hun cliënten via Tax-on-web indienen, krijgen langer de tijd. Voor het indienen van de PB-aangifte voor het aj. 2014 kregen de mandatarissen tot 7 november 2014 (oorspronkelijke indieningtermijn van 31 oktober werd verlengd omwille van technische problemen met Tax-on-web).

In werking

Het KB van 3 april 2015 treedt in werking op 20 april 2015.

In bijlage bij dit KB zit het model van aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2015.

Bron:Koninklijk besluit van 3 april 2015 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2015, BS 10 april 2015.
Zie ook: – Decreet van 19 december 2014 houdende bepalingen tot begeleiding van de tweede aanpassing van de begroting 2014 (PD 2014/2), BS 3 februari 2015 – art. 11 tot en met art. 16 en art. 33. – Koninklijk besluit van 25 maart 2014 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2014, BS 28 maart 2014.

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2015

Afkondigingsdatum : 03/04/2015
Publicatiedatum : 10/04/2015

Gepubliceerd op 17-04-2015

  140