Aangifte vennootschapsbelasting aj. 2016 in het Staatsblad

Het model van het aangifteformulier in de vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) verscheen in het Staatsblad van 30 mei 2016. De nieuwe aangifte heeft betrekking op de boekjaren die op 31 december 2015 of in 2016 vóór 31 december zijn afgesloten. De belastingadministratie heeft Biztax nog niet opengesteld voor het indienen van de Ven.B-aangifte voor het aj. 2016.

De Ven.B.-aangifte voor het aj. 2016 verschilt op enkele punten van deze van vorig jaar.

Verplichte indiening via Biztax

Wie namens een vennootschap de Ven.B.-aangifte voor het aj. 2016 wil indienen, moet dat verplicht elektronisch doen via Biztax.

Alleen als u of uw mandataris niet over de nodige informaticamiddelen beschikt om deze verplichting na te leven, kan u worden vrijgesteld van de verplichting tot elektronische indiening. In dat geval moet u elk jaar opnieuw een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij uw belastingkantoor, dat u dan een papieren aangifte zal opsturen. De indieningstermijn van de aangifte wordt daardoor niet verlengd.

Via Biztax kunt u ofwel één aangifte per keer manueel ingeven, ofwel maximum 25 aangiftes per keer indienen via een bestand aangemaakt door externe software. De ingediende aangiftes zijn consulteerbaar. Inloggen kan met een digitaal certificaat klasse 3 of met de elektronische identiteitskaart.

Mandatarissen (boekhouders, accountants, fiscalisten, belastingadviseurs,…) die de Ven.B.-aangifte invullen voor een vennootschap, moeten kunnen aantonen dat ze gemachtigd zijn om de aangifte in naam van die vennootschap in te dienen als het controlekantoor daarnaar vraagt. Biztax vereist geen voorafgaande registratie van de volmachten. En er is ook geen specifieke software nodig om Biztax te gebruiken.

Nieuw in de Ven.B.-aangifte aj. 2016

De Ven.B.-aangifte voor het aj. 2016 verschilt op enkele punten van die van vorig jaar. Hierna volgt een overzicht van de wijzigingen.

Aanvullende heffing erkende diamanthandelaars, terugbetaling van voorheen verleend belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling en afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen Bij de ‘Afzonderlijke aanslag op de voorzieningen gevormd in uitvoering van aanvullende individuele pensioentoezeggingen’ moet de vennootschap voortaan het ‘totaal bedrag van de voorzieningen bestaand op het eind van het laatste belastbaar tijdperk (i.p.v. het laatste boekjaar) met afsluitdatum vóór 1 januari 2012’ vermelden (code 1533).

Dit vak werd aangevuld met volgende rubrieken:

 • “wegens afwezigheid van een belastbaar tijdperk verbonden met het aanslagjaar 2013 heeft de vennootschap de afzonderlijke aanslag niet kunnen voldoen” (nieuwe code 1536);
 • “de vennootschap heeft in de aangifte over het aanslagjaar 2013 geldig geopteerd voor de spreiding van de afzonderlijke aanslag, maar wegens afwezigheid van een belastbaar tijdperk verbonden met het aanslagjaar 2014 heeft zij de tweede schijf van die aanslag niet kunnen voldoen” (nieuwe code 1537);
 • “de vennootschap heeft in de aangifte over aanslagjaar 2013 geldig geopteerd voor de spreiding van de afzonderlijke aanslag, maar wegens afwezigheid van een belastbaar tijperk verbonden met het aanslagjaar 2015 heeft zij de laatste schijf van die aanslag niet kunnen voldoen” (nieuwe code 1538);
 • “de vennootschap, die als overnemende of verkrijgende vennootschap heeft deelgenomen aan een herstructureringsverrichting, heeft geen belastbaar tijperk verbonden met het aanslagjaar 2013 en de afzonderlijke aanslag op de ten gevolge van die verrichting overgenomen voorzieningen, werd niet voldaan: totaal bedrag van de ten name van de overgenomen of gesplitste vennootschappen bestaande voorzieningen op het eind van het laatste belastbaar tijdperk met afsluitdatum vóór 1 januari 2012” (nieuwe code 1539).

VoorafbetalingenNet zoals vorig jaar, moet de vennootschap in dit vak naast de vermelding “Deze aangifte heeft betrekking op één de eerste drie boekjaren vanaf de oprichting van de vennootschap die een “kleine vennootschap” is”, het belastjaar tijdperk invullen waarop de aangifte betrekking heeft. Voortaan staat er niet meer expliciet vermeld dat het hier gaat om een “kleine vennootschap” in de zin van het Wetboek van vennootschappen.

Tax shelterIn dit vak moet naast de nieuwe code 1863 aangeduid worden of de vennootschap een erkende vennootschap voor de productie van audiovisuele werken is, die als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken heeft, en niet zijnde een televisieomroep of een onderneming die verbonden is met Belgische of buitenlandse televisieomroepen, die een raamovereenkomst voor de productie van een erkend audiovisiueel werk heeft gesloten vóór 1 januari 2015.

Grootte van de vennootschapBij de “grootte van de vennootschap” wordt niet langer vermeld dat het gaat om de “grootte van de vennootschap in de zin van het Wetboek van Vennootschappen”.

De vennootschap moet voortaan volgende “gegevens op niet-geconsolideerde basis vermelden, tenzij de vennootschap verbonden is met één of meerdere andere vennootschappen in de zin van het Wetboek van Vennootschappen, dan moet ze die gegevens vermelden op de wijze zoals uiteengezet in de toelichting bij de aangifte (i.p.v. op geconsolideerde basis)”:

 • jaargemiddelde van het personeelsbestand (code 1872);
 • jaaromzet, exclusief btw (code 1873), en
 • balanstotaal (code 1874).

Indienen Ven.B.-aangifte

De belastingadministratie zal Biztax eerstdaags openstellen voor het indienen van de Ven.B-aangifte voor het aj. 2016.

Vennootschappen die onderworpen zijn aan de vennootschapsbelasting beschikken voor het indienen van hun aangifte over een termijn die:

 • niet korter mag zijn dan 1 maand vanaf de datum waarop hetzij de jaarrekening, hetzij de rekening van ontvangsten en uitgaven is goedgekeurd;
 • noch langer mag zijn dan 6 maanden vanaf de datum waarop het boekjaar is afgesloten.

In principe gelden deze richtlijnen ook voor, al dan niet zonder vereffening, ontbonden vennootschappen.

Zonder vereffening ontbonden vennootschappen ten gevolge van een fusie, een aan een fusie gelijkgestelde verrichting of een splitsing, of een gelijkaardige vennootschapsrechtelijke verrichting onder buitenlands recht beschikken voor het indienen van hun aangifte over een termijn die:

 • niet korter mag zijn dan 1 maand vanaf de datum van de goedkeuring van deze verrichting door de algemene vergaderingen van alle vennootschappen die tot deze verrichting hebben besloten;
 • noch langer mag zijn dan 6 maanden vanaf de datum van deze verrichting.

Andere ontbonden vennootschappen beschikken voor het indienen van hun aangifte over een termijn die:

 • niet korter mag zijn dan 1 maand vanaf de datum van de goedkeuring van de resultaten van de vereffening.
 • noch langer mag zijn dan 6 maanden vanaf de laatste dag van het tijdperk waarop de resultaten betrekking hebben.

De uiterste wettelijke datum van indiening is de laatste dag van de maand na die van de algemene vergadering, zonder méér dan 6 maanden vanaf het afsluiten van het boekjaar te vallen. Indien de uiterste datum van indiening op een zaterdag, zondag of feestdag valt, is de eerstvolgende werkdag de uiterste datum van indiening. Valt de uiterste datum van indiening op 31 december 2016, dan wordt automatisch een bijkomende periode tot en met 15 januari 2017 toegestaan.

De belastingadministratie vermeldt in een tabel alle indieningsdata in detail, in functie van de einddatum van uw boekjaar en de maand waarin de statutaire algemene vergadering plaatsvindt. Ze heeft de tabel voor het aanslagjaar 2016 echter nog niet beschikbaar gesteld op haar website.

De uiterste datum van indiening voor al dan niet zonder vereffening ontbonden vennootschappen is:

 • voor zonder vereffening ontbonden vennootschappen altijd 6 maanden vanaf de datum van deze verrichting;
 • voor andere ontbonden vennootschappen altijd 6 maanden vanaf de laatste dag van het tijdperk waarop de resultaten betrekking hebben.

Een in maanden bepaalde termijn wordt gerekend van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste, volgens de bepalingen van artikel 54, Gerechtelijk Wetboek.

Opgelet ! Mandatarissen (boekhouders, accountants, fiscalisten, belastingadviseurs,…) die gespecialiseerd zijn in het invullen van aangiften van derden kunnen enkel een individuele aanvraag tot uitstel indienen bij de belastingadministratie als zij ernstige redenen of overmacht kunnen voorleggen (Circ. nr. Ci.RH.81/626.947 (AAFisc nr. 15/2013) van 25 april 2013). De belastingadministratie schafte sinds het aanslagjaar 2013 de mogelijkheid af om een algemene aanvraag tot verlenging van de indieningstermijn van de aangifte in te dienen.

Verbeterende aangifte

Wilt u de Ven.B.-aangifte die u voor het aj. 2016 hebt ingediend, verbeteren? Dan kan dat één keer, via Biztax, en dit vóór het verstrijken van de aangiftetermijn (en op voorwaarde dat de aangifte nog niet ingekohierd is). U krijgt dan een nieuw ontvangstbewijs voor deze verbeterende aangifte. Beide aangiftes blijven raadpleegbaar in Biztax.

In werking

Het KB van 26 mei 2016 treedt in werking op 9 juni 2016.

Het bevat in bijlage het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 26 mei 2016 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2016, BS 30 mei 2016.
Zie ook:– Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (WIB 1992) (art. 307, art. 307bis, § 3 en art. 310) – Koninklijk besluit van 26 mei 2015 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2015, BS 29 mei 2015.

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2016

Afkondigingsdatum : 26/05/2016
Publicatiedatum : 30/05/2016

Gepubliceerd op 02-06-2016

  630