Aangifte van werkloosheidsperiodes via elektronische toepassing

Werkgevers moeten aan de RVA een maandelijkse mededeling doen per werknemer van de eerste effectieve dag van tijdelijke werkloosheid in geval van werkgebrek door economische oorzaken, door technische stoornis of door slecht weer.

De werknemer moet een controlekaart hebben en invullen. Het werkloosheidsbesluit bepaalt dat de werknemer in tijdelijke werkloosheid die verplichtingen in ieder geval moet naleven vanaf de dag die aan de RVA werd meegedeeld als de eerste dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de overeenkomst. Een wijzigings-KB verwijst op dit punt nu naar het uitvoerings-KB van 14 november 2011 dat de elektronische aangifte bij tijdelijke werkloosheid ingericht heeft. De werknemer moet zijn verplichtingen namelijk naleven vanaf de dag die overeenkomstig dat KB aan de RVA werd meegedeeld als de eerste dag van de werkelijke schorsing.

De inhoud van de mededeling en de eventuele annulering worden door de RVA aan de in de mededeling opgenomen werknemers ter kennis gebracht via een beveiligde mailbox, die via het netwerk van de sociale zekerheid ter beschikking wordt gesteld. De mailbox is het officiële communicatiekanaal voor elektronische berichten. De tijdelijk werkloze die de verplichtingen niet op elektronische wijze verricht en die deze verplichtingen niet kan naleven aangezien de werkgever de controlekaart niet heeft overhandigd, moet onmiddellijk contact opnemen met het werkloosheidsbureau om een vervangende controlekaart te bekomen.

De volledig werkloze kan de verplichtingen in verband met de aangifte en controle ook naleven via een elektronische toepassing, op basis van de wet van 24 februari 2003 in verband met elektronische communicatie en modernisering van de sociale zekerheid. De keuze geldt voor onbepaalde duur en kan door de werkloze voortaan tijdelijk, voor de lopende en de volgende maand, of volledig worden herroepen. De volledige herroeping heeft uitwerking vanaf de eerste dag van de maand volgend op de ontvangst van de verklaring door het werkloosheidsbureau.

Het wijzigings-KB voegt daar nog aan toe dat de regeling - met uitzondering van de vrijstelling bij inschrijving in het personeelsregister – ook van toepassing is op de tijdelijk werkloze, niet tewerkgesteld bij een werkgever die ressorteert onder het paritair comité van het bouwbedrijf, die aanspraak maakt op uitkeringen in het uitkeringsstelsel in geval van tijdelijke werkloosheid, voor zover:

1/ Ofwel het gebruik van de elektronische toepassing voor alle werknemers van de onderneming wordt voorzien in een collectieve arbeidsovereenkomst die de onderneming bindt of door het arbeidsreglement, in welk geval de werknemer verplicht gebruik van de elektronische toepassing moet maken. De werkgever is er toe gehouden het bestaan van dergelijke regeling mee te delen aan het bevoegde werkloosheidsbureau. Let wel, een volledige herroeping is in dit geval niet mogelijk.

2/ Ofwel het gebruik van de toepassing volgt uit een wederzijds akkoord tussen werkgever en werknemer. Het werkloosheidsbureau levert aan de werknemer voor wie een aanvraag tot tijdelijke herroeping door het werkloosheidsbureau werd aanvaard, een vervangende controlekaart af. Het werkloosheidsbureau deelt de beslissing, waarbij een vraag tot volledige herroeping wordt aanvaard, mee aan de werkgever.

Deze aanpassingen treden in werking op 1 augustus 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 12 juli 2016 tot wijziging van de artikelen 71, 71ter, 137 en 154 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 november 2011 tot uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de mededelingen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betreft, BS 20 juli 2016 Bron:Ministerieel besluit van 12 juli 2016 tot wijziging van artikel 86bis van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, BS 20 juli 2016

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 71, 71ter, 137 en 154 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 2 van het koninklijk besluit van 14 november 2011 tot uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de mededelingen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betreft

Afkondigingsdatum : 12/07/2016
Publicatiedatum : 20/07/2016

Gepubliceerd op 20-07-2016

  65