Aangifte BNI/natuurlijke personen voor aanslagjaar 2016 in het Staatsblad

De FOD Financiën heeft het model van ‘aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen)’ voor het aanslagjaar 2016 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 september 2016. De nieuwe aangifte BNI/nat. pers. verschilt op heel wat punten ten opzichte van deze van vorig jaar. De belastingadministratie zal de ‘papieren’ aangifteformulieren in oktober 2016 versturen.

De uiterste datum voor het indienen van de ‘papieren’ aangifte BNI/nat. pers. voor het aj. 2016 is 30 november 2016. Wie deze aangifte via Tax-on-web of via zijn mandataris (accountant, belastingconsulent of boekhouder-fiscalist) wil indienen, krijgt daarvoor de tijd tot uiterlijk 14 december 2016.

Aangifte BNI/nat. pers. aj. 2016

Net zoals vorig jaar bestaat ook de aangifte BNI/nat. pers. voor het aj. 2016 uit:

 • een formulier ‘Voorbereiding van de aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen)’ (aparte formulieren voor deel 1 en deel 2). Het voorbereidend formulier is uitsluitend bestemd voor de belastingplichtige;
 • de ‘aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen)’ zelf (deel 1 en 2), die samen met de bewijsstukken en bijlagen wordt ingescand, is een samenvatting van de gegevens uit het voorbereidend formulier. Deel 1 en deel 2 van de eigenlijke aangifte zijn samengevoegd op één aangifteformulier, met daarop een geheugensteun voor het invullen ervan (met voorbeelden). De belastingplichtige moet enkel het aangifteformulier opsturen naar het scanningscentrum van Gent of Namen.

Nieuw in de aangifte BNI/nat. pers. aj. 2016

Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste verschillen tussen de aangifte BNI/nat. pers. voor het aj. 2016 (inkomsten 2015) en die van vorig jaar (aj. 2015, inkomsten 2014).

Deel 1 – Vak I. Bankrekening, telefoonnummer en e-mailadres

Vak I. kreeg een nieuwe titel en een nieuwe lay-out. De belastingadministratie vraagt niet langer naar het telefoonnummer en het e-mailadres van de mandataris.

Deel 1 – Vak III. Persoonlijke gegevens en gezinslasten

De bedragen die in dit vak voorkomen, werden geïndexeerd.

Rubriek III.A.2 werd geherformuleerd als volgt: ‘Deze aangifte betreft een gehuwde of wettelijk samenwonende persoon die als alleenstaande moet worden belast’. De belastingplichtige moet nu aankruisen of het gaat om de aangifte van:

 • de man (of, bij partners van hetzelfde geslacht, de oudste partner) (code 1051-16), of
 • de vrouw (of, bij partners van hetzelfde geslacht, de jongste partner) (code 1052-15).

In rubriek III.A.4.1 moet de belastingplichtige de nieuwe code 1084-80 aankruisen als hij of, ingeval van een gemeenschappelijke aanslag, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, in België aan de sociale zekerheid onderworpen was.

In rubriek III.A.4.2 moet de belastingplichtige zijn gegevens invullen (naam, voornaam, geboortedatum, beroep uitgeoefend in 2015 in België en/of in het buitenland). Bij een gemeenschappelijke aanslag moet hij deze gegevens ook invullen voor zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.

Om de vrijstellingen te kunnen krijgen waarop hij recht heeft, moet de belastingplichtige vak III.A.6 of vak III.A.7 van de aangifte BNI/nat. pers. invullen. Doet hij dat niet, dan zal de belastingadministratie geen vrijstellingen toestaan. De belastingadministratie wijst erop dat enkel wie één van de codes van vak III.A.6. heeft aangekruist de met een (*) gemerkte rubrieken mag invullen. Wie één van de codes van vak III.A.7 heeft aangekruist, mag de met een (*) gemerkte rubrieken van vak III en rubriek 2 (*) van vak VIII invullen. Bovendien mag enkel diegene die in dat vak III.A.6 één van de codes heeft aangekruist met betrekking tot de lokalisatie in een gewest (1093-71, 1094-70 of 1095-69) de met een (**) gemerkte rubrieken invullen. Sommige van deze rubrieken verwijzen naar een voetnoot die de bestemming van deze rubriek beperkt tot één (of twee) bepaald(e) gewest(en). In dat geval mogen deze rubrieken enkel worden ingevuld door diegenen die gelokaliseerd zijn in het betrokken gewest (of één ervan) en die dus de code met betrekking tot de lokalisatie in dat gewest hebben ingevuld.

In een nieuwe rubriek III.A.8 moet de belastingplichtige de nieuwe code 1081-83 aankruisen als hij geen enkele code van de rubrieken 6 en 7 van vak III.A. heeft aangekruist.

Deel 1 - Vak V. Wedden, lonen, werkloosheidsuitkeringen, wettelijke uitkeringen bij ziekte of invaliditeit, vervangingsinkomsten en werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag

In de rubriek V.G.1 moet de belastingplichtige nu ook onder het nieuwe punt c) bij ‘de overuren die recht geven op een overwerktoeslag’ ook de overuren vermelden die in aanmerking komen voor de begrenzing tot 360 uren (nieuwe codes 1317-41 en 2317-11).

Deel 1 - Vak VI. Pensioenen

In rubriek VI.A.1 ‘Andere dan onder 2 en 3 bedoelde pensioenen’ moeten nu onder punt d) niet alleen de overlevingspensioenen maar ook de overgangsuitkeringen vermeld worden onder de codes 1229-32 en 2229-02.

In rubriek VI.A.3 ‘Pensioensparen’ moet de belastingplichtige voortaan onder punt b), 3° de spaartegoeden, kapitalen en afkoopwaarden vermelden die afzonderlijk belastbaar zijn tegen 8% (i.p.v. 10%) (codes 1222-39 en 2222-09).Om het pensioensparen aan te moedigen, heeft de Regering de belasting op uitgekeerde pensioenkapitalen verlaagd. Het tarief van de ‘taks op het langetermijnsparen’ daalde van 10% tot 8%, voor alle reserves die in het kader van het pensioensparen worden gestort vanaf 1 januari 2015. Maar de taks op het langetermijnsparen van 10%, op de tot 31 december 2014 opgebouwde reserves in het kader van het pensioensparen, wordt wel versneld geïnd.

De rubriek VI.B. ‘Bedrijfsvoorheffing’ is voortaan opgesplitst. Onder rubriek VI.B.1 moet de belastingplichtige het verrekenbaar en terugbetaalbaar bedrag vermelden (codes 1225-36 en 2225-06); onder rubriek VI.B.2. moet hij het verrekenbaar, maar niet terugbetaalbaar bedrag vermelden onder de nieuwe codes 1425-30 en 2425-97).

Deel 1 - Vak VIII. Vorige verliezen en aftrekbare bestedingen

In rubriek VIII.2. moet de belastingplichtige nu het werkelijk betaald bedrag van de onderhoudsuitkeringen (*) vermelden:

 • verschuldigd door zichzelf (codes 1390-65 en 2390-35);
 • verschuldigd door beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden samen (code 1392-63), en
 • de naam, voornaam en het adres van de genieters.

Deel 1 - Vak IX. Interesten en kapitaalaflossingen van leningen en schulden, premies van individuele levensverzekeringen en erfpacht- en opstalvergoedingen of gelijkaardige vergoedingen, die recht geven op een belastingvoordeel

In vak IX., waar de belastingplichtige de uitgaven voor woonkredieten moet invullen, zitten de meeste nieuwe codes. Dit vak telt nog altijd drie hoofdrubrieken:

 • rubriek A: Interesten van leningen gesloten van 2009 tot 2011 om energiebesparende uitgaven te financieren;
 • rubriek B: Uitgaven voor uw ‘eigen woning’ (**), en
 • rubriek C: Uitgaven die geen betrekking hebben op uw ‘eigen woning’.

Door de zesde staatshervorming zijn de gewesten sinds het aj. 2015 onder meer bevoegd voor de fiscale behandeling van uitgaven voor het verwerven of behouden van de ‘eigen woning’ (woonbonus). De ‘eigen woning’ is de woning die de belastingplichtige als eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker zelf betrok of niet zelf betrok om één van de volgende redenen: beroepsredenen, redenen van sociale aard, wettelijke of contractuele belemmeringen waardoor hij de woning onmogelijk zelf kon betrekken, of de stand van de bouw- of verbouwingswerkzaamheden waardoor hij de woning niet zelf kon betrekken. Voor de ‘tweede en volgende woningen’ – de woning(en) waarvan de belastingplichtige eigenaar is, maar die hij zelf niet bewoont – wordt de belastingvermindering nog altijd op federaal niveau toegekend. Zowel de gewestelijke als de federale belastingregeling heeft immers afzonderlijke codes op het aangifteformulier.

Deel 1 - Vak X. (Uitgaven die recht geven op) belastingverminderingen

De rubriek X.H. ‘Dienstencheques’ kreeg een nieuwe titel. Voortaan moet hier onder punt 2. ook het aantal dienstencheques vermeld worden (nieuwe codes 3366-29 en 4366-96).

In de nieuwe rubriek X.J. moet de belastingplichtige de betalingen vermelden voor het verwerven van nieuwe aandelen van startende kleine vennootschappen. Onder punt 1. van deze rubriek moeten de betalingen vermeld worden die in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 30% (nieuwe codes 1318-40 en 2318-10); onder punt 2. moeten de betalingen genoteerd worden die in aanmerking komen voor de belastingvermindering van 45% (nieuwe codes 1320-38 en 2320-08). Wie instapt in het kapitaal van een startende onderneming kan sinds het aanslagjaar 2016 genieten van een belastingvermindering. Die belastingvermindering bedraagt 30% voor wie investeert in een kleine vennootschap en 45% voor wie investeert in een micro-onderneming. Ook particulieren die instappen via een erkend startersfonds kunnen van deze belastingvermindering genieten.

Door de invoering van de nieuwe rubriek X.J. worden de rubrieken die hierop volgen hernummerd.

Deel 1 - Vak XIII. Inkomsten van buitenlandse oorsprong en de van Belgische oorsprong vrijgestelde inkomsten

In rubriek XIII.A.1. zijn de beroepsinkomsten ‘zonder vermeerdering’ nu opgesplitst als volgt:

 • Pensioenen (nieuwe codes 1330-28 en 2330-95);
 • Werkloosheidsuitkeringen (nieuwe codes 1331-27 en 2331-94);
 • Wettelijke ziekte- en invaliditeitsuitkeringen (nieuwe codes 1332-26 en 2332-93);
 • Andere vervangingsinkomsten (nieuwe codes 1333-25 en 2333-92), en
 • Andere beroepsinkomsten ‘zonder vermeerdering’ (nieuwe codes 1049-18 en 2049-85).
Voor al deze inkomsten moet de belastingplichtige het nettobedrag vermelden en telkens het land van oorsprong (België of het buitenland) aangeven.

Deel 2 – Vak XVIII. Voorheffingen in verband met een zelfstandige beroepswerkzaamheid

De belastingadministratie wijst erop dat enkel een bedrijfsleider die één van de codes van vak III.A.6. van deel 1 van de aangifte BNI/nat. pers. heeft aangekruist de met een (*) gemerkte rubrieken mag invullen. Een bedrijfsleider die één van de codes van vak III.A.7 van deel 1 heeft aangekruist, mag de met een (*) gemerkte rubrieken van vak III. en rubriek 2 (*) van vak VIII. invullen.

De bedrijfsleiders moeten in rubriek XVIII.4. het verrekenbaar bedrag van het belastingkrediet bedoeld in artikel 289bis van het WIB 1992’ noteren (codes 1759-84 en 2759-54). Ze moeten dit bedrag niet langer uitsplitsten in het bedrag dat betrekking heeft op het aanslagjaar en op het vorig aanslagjaar (overdracht).

Indienen aangifte BNI/nat. pers. aj. 2016

De belastingadministratie zal de ‘papieren’ aangiftes BNI/nat. pers. voor het aj. 2016 pas in oktober 2016 versturen.

Niet-inwoners kunnen hun aangifte ofwel op papier (manueel ingevulde aangifte of computerafdruk (formulier te downloaden op www.myminfin.be)), ofwel via Tax-on-web indienen.

Opgelet ! Het nieuwe invulformulier van de aangifte BNI/nat.pers. voor het aj. 2016 is nog niet beschikbaar op www.myminfin.be. De aangifte BNI/nat. pers. voor het aj. 2016 zal pas vanaf 13 september 2016 via Tax-on-web kunnen ingediend worden.

Aangifte BNI/nat. pers. met hulp van belastingambtenaar

Een belastingplichtige kan zijn aangifte BNI/nat. pers. ook laten invullen door een belastingambtenaar. Die vult de aangifte dan elektronisch in via Tax-on-web. De belastingplichtige waarmerkt, dateert en ondertekent één van de twee afdrukken van de gegevens die de belastingambtenaar in Tax-on-web heeft ingebracht. Daarna kan de belastingplichtige deze afdruk ofwel overhandigen aan de belastingambtenaar die hem heeft geholpen, ofwel opsturen naar het de dienst die op het aangifteformulier is vermeld. Het tweede exemplaar van de afdruk van de gegevens is een kopie voor de belastingplichtige.

Bevoegd belastingkantoor

Niet-inwoners die willen weten welk kantoor bevoegd is voor hun belastingaangifte, kunnen terecht bij: Centrum Buitenland, Kruidtuinlaan 50 Bus 3424, 1000 Brussel, tel.: 0257 546 00, e-mail: foreigners.team3@minfin.fed.be.

Opgelet! Als:

 • de maatschappelijk zetel van uw werkgever (loontrekker of bedrijfsleider, die niet in België verblijft), of
 • uw woonplaats (loontrekker of bedrijfsleider, die gewoonlijk met zijn gezin in België verblijft), of
 • de ligging van uw vaste inrichting (zelfstandige), of
 • de standplaats van uw mandataris
zich bevindt in Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütchenbach, Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren of Sankt Vith, kunt u terecht bij: het Polyvalent centrum Eupen, Klosterstrasse 32, 4780 Sankt Vith, tel.: 0257 798 10, e-mail: p.eupen.inr@minfin.fed.be.

In werking

Het KB van 30 augustus 2016 treedt in werking op 16 september 2016. Het bevat in bijlage het model van het aangifteformulier BNI/nat. pers. voor het aj. 2016.

Bron:Koninklijk besluit van 30 augustus 2016 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2016, BS 6 september 2016.
Zie ook:– Koninklijk besluit van 23 augustus 2015 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2015, BS 28 augustus 2015.

Christine Van Geel

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2016

Afkondigingsdatum : 30/08/2016
Publicatiedatum : 06/09/2016

Gepubliceerd op 08-09-2016

  4002