Aangepaste regels voor controle op voorwaarden betaling IGO in werking

Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van bepaalde artikelen van het koninklijk besluit van 30 maart 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en van het koninklijk besluit van 13 augustus 2011 betreffende de betaling van de door de Rijksdienst voor Pensioenen betaalde uitkeringen

De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een bijstandsregeling voor personen die de wettelijke pensioenleeftijd bereiken en die niet over voldoende financiële middelen beschikken (residuair stelsel). De garantie is gekoppeld aan heel wat voorwaarden.
Een en ander komt aan bod in een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen. Onder andere de administratieve procedure en de betalingsmodaliteiten.

Vorig jaar werd dat reglement afgestemd op de strengere controle van de voorwaarden voor de betaling van de IGO. Het gaat dan onder andere over een controle van minstens eenmaal per jaar voor minstens 80% van de gerechtigden op de inkomensgarantie, volgens een vaste procedure. Tegelijk werd ook het besluit aangepast over de betaling van de door de ‘Federale Pensioendienst’ betaalde uitkeringen.

Alle verwijzingen naar de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) worden bovendien vervangen door de verwijzing naar de ‘Federale Pensioendienst’. Met ingang van 31 maart 2016.

De datum waarop ‘de rest’ van het wijzigings-KB in werking treedt, lag nog niet vast. Die datum wordt nu vastgepind op 1 juli 2019. Dat blijkt uit een nieuw KB dat in werking treedt op 13 maart 2019.

Bron: Koninklijk besluit van 10 maart 2019 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van bepaalde artikelen van het koninklijk besluit van 30 maart 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor ouderen en van het koninklijk besluit van 13 augustus 2011 betreffende de betaling van de door de Rijksdienst voor Pensioenen betaalde uitkeringen, BS 13 maart 2019
Steven Bellemans
  275