Aangepaste bedragen bij evenwichtsdotatie 2017 voor stelsels van werknemers en zelfstandigen

Recent heeft een KB van 18 april 2017 voor het jaar 2017 het bedrag vastgelegd van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen. Dat KB is retroactief in werking getreden op 1 januari 2017. De tekst is op 4 mei verschenen in het Belgisch Staatsblad, maar de bedragen in het KB moeten nu al worden aangepast. Uiteraard met ingang van 1 januari 2017.

Dit zijn de nieuwe bedragen:

  • Het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid dat wordt gestort aan het RSZ-Globaal Beheer wordt, voor het jaar 2017, vastgesteld op 3.217.129 duizend euro (voordien 2.635.834 duizend euro).
  • Het bedrag van de evenwichtsdotatie van de sociale zekerheid dat wordt gestort aan het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen, voor het jaar 2017, wordt vastgesteld op 0 euro (voordien 15.305 duizend euro).

De dotatie is het sluitstuk van de financiering van de sociale zekerheid. Bedoeling is om het financieel evenwicht en de continuïteit van de betalingen van de sociale prestaties te garanderen.

Die operatie past in het kader dat de wet van 18 april 2017 gecreëerd heeft. Want die wet heeft recent de basis gelegd voor een hervorming van de financiering van de sociale zekerheid. Naast de alternatieve financiering en de klassieke rijkstoelage stipt men de evenwichtsdotatie aan als type van overheidsfinanciering. Het bedrag van die transparante en responsabiliserende dotatie wordt elk jaar vastgesteld per stelsel van de sociale zekerheid.

Bron:Koninklijk besluit van 30 mei 2017 tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2017, BS 6 juni 2017

Steven Bellemans

Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van het bedrag van de evenwichtsdotatie in het stelsel van de werknemers en in het stelsel van de zelfstandigen voor het jaar 2017

Afkondigingsdatum : 30/05/2017
Publicatiedatum : 06/06/2017

Gepubliceerd op 08-06-2017

  204