5 deskundigen aangewezen in Adviesraad van het sociaal strafrecht

De Adviesraad van het sociaal strafrecht bestaat uit 18 leden die worden aangewezen op basis van hun ervaring of hun bijzondere kennis inzake het sociaal strafrecht.

Het KB dat de samenstelling en de werking van de adviesraad regelt, bepaalt met ingang van 31 mei 2016 dat de adviesraad tevens bestaat uit deskundigen die aangewezen zijn door de bevoegde ministers, wegens hun bijzondere bekwaamheden op het vlak van het sociaal strafrecht.

De vakministers hebben 5 deskundigen aangewezen:

  1. Op voorstel van de minister bevoegd voor Werk: P. Pecinovsky, onderzoeker aan het Instituut voor Arbeidsrecht van de KU Leuven.
  2. Op voorstel van de minister bevoegd voor Justitie: T. Messiaen, advocaat.
  3. Op voorstel van de minister bevoegd voor Sociale Zaken: D. Van Strijthem, directeur arbeidsrecht.
  4. Op voorstel van de minister bevoegd voor Zelfstandigen: F. Blause, adviseur bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ).
  5. Op voorstel van de staatssecretaris voor de Bestrijding van de sociale fraude: E. Matthys, advocaat en praktijkassistent UGent.

De adviesraad vervult een belangrijke rol bij de toepassing van het Sociaal Strafwetboek. De raad brengt advies uit over de toepassing van het sociaal strafrecht, over de integratie van bestaande en nieuwe wetsbepalingen in het wetboek, en over de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten. De adviesraad maakt ook studies, waakt over de coherentie van de regeling, en coƶrdineert de opstelling van het jaarverslag.

Het ministerieel besluit van 28 mei 2016 met de aanwijzing van de deskundigen treedt in werking op 31 mei 2016.

Bron:Ministerieel besluit van 28 mei 2016 houdende aanwijzing van de deskundigen van de Adviesraad van het sociaal strafrecht, BS 31 mei 2016
Zie ook: Koninklijk besluit van 23 mei 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2011 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek, BS 31 mei 2016

Steven Bellemans

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de deskundigen van de Adviesraad van het sociaal strafrecht

Afkondigingsdatum : 28/05/2016
Publicatiedatum : 31/05/2016

Gepubliceerd op 02-06-2016

  150