18 leden Adviesraad van het sociaal strafrecht benoemd voor 4 jaar

De Adviesraad van het sociaal strafrecht bestaat uit 18 leden die met ingang van 23 mei benoemd werden voor een periode van 4 jaar. Daarnaast zitten in de adviesraad ook deskundigen die aangewezen worden door de bevoegde ministers.

De leden vertegenwoordigen:

 • de FOD Werkgelegenheid, de FOD Justitie, de FOD Sociale Zekerheid;
 • de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);
 • de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ);
 • de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst;
 • de Rechtelijke Orde; en
 • de academische wereld.
Dat blijkt ook uit het benoemings-KB van 23 mei 2016. Met ingang van de datum van ondertekening van dit besluit – dat is op 23 mei - worden voor een periode van 4 jaar benoemd:
 • de leden van de adviesraad;
 • de voorzitter en de vice-voorzitter van de adviesraad;
 • de secretaris en de adjunct-secretarissen van de adviesraad.

Namelijk:

1/ de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht:

 • F. Baeckeland, raadsheer in het hof van beroep te Luik;
 • P. Braekmans, adviseur bij de Algemene Directie van de Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid;
 • I. Brisart, sociaal inspecteur bij de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst;
 • Ch.-E. Clesse, arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank van Henegouwen en belast met een lesopdracht aan de Université libre de Bruxelles;
 • M. Debauche, attaché bij het Directoraat-Generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de FOD Justitie;
 • T. Driesse, Inspecteur-districtshoofd bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;
 • M. Fabrot, attaché bij de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de FOD Werkgelegenheid;
 • M.-A. Franquinet, eerste advocaat-generaal bij het Arbeidshof van Luik ;
 • M. Gratia, adviseur bij de Directie-generaal Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid;
 • W. Langeraert, Directeur van de Centrale controledienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening;
 • V. Lauvaux, rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik;
 • J. Put, Gewoon Hoogleraar aan de Faculteit rechtsgeleerdheid van de KU Leuven;
 • L. Renaud, adviseur-generaal bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;
 • S. Steylemans, arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen;
 • J. Van Damme, adviseur-generaal bij de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de FOD Werkgelegenheid;
 • H. Vanderlinden advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie;
 • J. Vanermen, adviseur bij de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de FOD Werkgelegenheid;
 • P. Van den Broeck, adviseur bij de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten van de FOD Werkgelegenheid.

2/ de voorzitter en vice-voorzitter van de Adviesraad van het sociaal strafrecht:

 • J. Van Damme, adviseur-generaal bij de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de FOD Werkgelegenheid;
 • M.-A. Franquinet, eerste advocaat-generaal bij het Arbeidshof van Luik.

3/ de secretaris en adjunct-secretarissen van de Adviesraad van het sociaal strafrecht:

 • M. Debauche, attaché bij het Directoraat-Generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden van de FOD Justitie;
 • M. Fabrot, attaché bij de Afdeling van de juridische studiën, de documentatie en de geschillen van de FOD Werkgelegenheid;
 • M. Gratia, adviseur bij de Directie-generaal Sociale Inspectie van de FOD Sociale Zekerheid.

De adviesraad vervult een belangrijke rol bij de toepassing van het Sociaal Strafwetboek. De raad brengt advies uit over de toepassing van het sociaal strafrecht, over de integratie van bestaande en nieuwe wetsbepalingen in het wetboek, en over de ontwerpen van uitvoeringsbesluiten. De adviesraad maakt ook studies, waakt over de coherentie van de regeling, en coördineert de opstelling van het jaarverslag.

Het benoemings-KB van 23 mei 2016 treedt in werking op 31 mei 2016

Bron:Koninklijk besluit van 23 mei 2016 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht, BS 31 mei 2016
Zie ook: Koninklijk besluit van 23 mei 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2011 tot vaststelling van de samenstelling en de werking van de Adviesraad van het sociaal strafrecht en betreffende de datum van inwerkingtreding van de artikelen 96, 97 en 98 van het Sociaal Strafwetboek, BS 31 mei 2016

Steven Bellemans

Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad van het sociaal strafrecht

Afkondigingsdatum : 23/05/2016
Publicatiedatum : 31/05/2016

Gepubliceerd op 02-06-2016

  131