Vernieuwing Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk wordt vernieuwd met ingang van 4 oktober 2017. Dat is de datum waarop het KB verschenen is dat de gewone en plaatsvervangende leden benoemt.

Gepubliceerd op 09-10-2017

steven-bellemans
Steven Bellemans
Wolters Kluwer

Codex

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk is samengesteld uit een voorzitter en een ondervoorzitter en een gelijk aantal vertegenwoordigers van de werkgevers- en de werknemersorganisaties. Er zijn ook één of meer secretarissen.

Overeenkomstig de basisbepaling uit de Welzijnswet omschrijft Boek II, Titel 9 van de nieuwe Codex over het welzijn op het werk dat de raad samengesteld is uit:

  • een voorzitter en een ondervoorzitter;
  • dertien gewone leden en dertien plaatsvervangende leden die de meest representatieve werkgeversorganisaties vertegenwoordigen;
  • dertien gewone leden en dertien plaatsvervangende leden die de meest representatieve werknemersorganisaties vertegenwoordigen;
  • de directeur-generaal van de algemene directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid (HUA) die zich kan laten bijstaan of vertegenwoordigen door maximaal twee medewerkers en die als permanente deskundige deelneemt aan de werkzaamheden van de raad;
  • de directeur-generaal van de algemene directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de FOD Werkgelegenheid (TWW) die zich kan laten bijstaan of vertegenwoordigen door maximaal twee medewerkers en die als permanente deskundige deelneemt aan de werkzaamheden van de raad.

Het KB dat boek II heeft vastgesteld, bevat een lijst met opgeheven teksten. Precies omdat ze geïntegreerd werden in de structuur van de nieuwe codex. Ook voor het bestaande KB betreffende de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk was dat het geval. De organen, opdrachten, samenstelling, werkingsregels … komen nu dus integraal aan bod in de nieuwe codex.

De gewone en plaatsvervangende leden worden in principe benoemd voor zes jaar. Hun mandaat is hernieuwbaar.

Samenstelling

Een nieuw benoemings-KB zorgt voor een algehele vernieuwing van de raad want de gewone en plaatsvervangende leden die de werkgevers- en de werknemersorganisaties vertegenwoordigen, worden benoemd. Al zijn er natuurlijk namen die terugkeren.

We kunnen terloops nog wijzen op de bijzondere motivering in de voordrachtdocumenten van bepaalde instanties. In de aanhef van het nieuwe KB stipt men de ‘onmogelijkheid’ aan om voor alle mandaten een kandidatuur van ten minste één man en één vrouw voor te stellen ‘wegens de afwezigheid voor bepaalde mandaten, van vrouwelijke kandidaten met specifieke dossierkennis en expertise’.

Let op! In onderstaande tabel zijn de namen van de leden en de plaatsvervangers louter alfabetisch geordend.

samenstelling-hoge-raad-voor-pbw

Opdrachten

De Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk wordt bij de uitoefening van zijn opdrachten bijgestaan door een uitvoerend bureau, vaste commissies, commissies ad hoc en een secretariaat.

De raad heeft als taak op eigen initiatief of op aanvraag advies te verstrekken over maatregelen die betrekking hebben op de domeinen die omschreven worden in de Welzijnswet van 4 augustus 1996. Maar de raad kan ook op eigen initiatief zaken bespreken en daarover advies geven. 
Hij onderzoekt alle problemen die betrekking hebben op het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en doet ook voorstellen over het algemeen beleid. Verder brengt de raad onder andere ook advies uit over de jaarverslagen van de algemene directie TWW.

 

Bron: Koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, BS 4 oktober 2017

  444